Obs Vuurvogel

de Zilverspar 14 2661 AP Bergschenhoek

 • Positieve aandacht helpt leerlingen groeien. Door directe feedback te geven op het leerproces, ontwikkelen de kinderen zich optimaal.
 • Jaarlijks lopen de leerlingen voor het goede doel.
 • Spelen = leren
 • We werken bij thema's en projecten nauw samen met externen die aansluiten bij ons onderwijs.
 • Een fraaie, moderne en lichte leeromgeving. Met 9 ingangen, klimtoestel, een zandbak en schooltuintjes.

Het team

Toelichting van de school

Het team van obs Vuurvogel kent een sterke mix van kennis, ervaring en leeftijd. We vinden het belangrijk goed samen te werken en het onderwijs aan onze kinderen continu te verbeteren. We voelen ons samen verantwoordelijk voor de hele school; op het gebied van de leerlingen en op het gebied van schoolkwaliteit en -ontwikkeling. Meerdere teamleden hebben na de basisopleiding een extra opleiding gedaan op HBO en universitair niveau. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, lezen, gedrag, rekenen en cultuur. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Rust en regelmaat voor de kinderen vinden we belangrijk. Leerkrachten en ondersteunend personeel worden ingezet voor extra begeleiding aan de leerlingen, ondersteuning van de leerkrachten, maar ook voor vervanging van de leerkrachten die voor korte tijd afwezig zijn. Door ons flexibele onderwijssysteem vormt dit geen probleem. Voor langdurige vervanging kunnen we een beroep doen op de invalpool van onze stichting Scholengroep Holland en van Pool West.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepen

In het schooljaar 2021-2022 starten wij met 6 groepen.

Groep 1/2  Kim & Anneloes

Groep 3     Beatrijs & Anneke A.

Groep 4/5  Rick & Beatrijs

Groep 5/6  Anneke V. & Anneke A. 

Groep 6/7  Marijke 

Groep 8     Gerard & Patricia 

Deze samengestelde groepen werken veel met elkaar samen. Het kan dus zijn dat uw kind ook wel eens in een andere groep werkt. Ook bij het werken bij een vakleerkracht kan de samenstelling van de groep veranderen. Het uitgangspunt is altijd dat uw kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. 

Het team

 • Het management team van de school wordt gevormd door de directeur, de intern begeleiders en de bouwcoördinatoren. 
 • Er zijn groepsleerkrachten, onderwijsondersteuners, een administratief medewerker en een conciërge. Enkele groepsleerkrachten behaalden een master en/of zijn gespecialiseerd: gedrag, taal/lezen, rekenen/wiskunde en cultuur.
 • We beschikken over een vakleerkracht gym die alle bewegingslessen van groep 3 t/m groep 8 verzorgt. Ook beschikken we over vakleerkrachten kunst & cultuur, wetenschap & techniek en digitale geletterdheid.
 • Op maandag is de vakleerkracht dans aanwezig en geeft structureel dansles aan alle groepen. 

Door het inzetten van vakleerkrachten op wetenschap & techniek en kunst & cultuur, laten we de kinderen ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen, wat ze voelen en wat ze willen.


Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De methode Onderbouwd

Doelgericht en spelend leren 

Jonge kinderen leren door te spelen. Tijdens het spel is er plezier en zijn kinderen geboeid bezig. Wanneer een kind zijn eigen spel mag uitkiezen, ontstaat er meer motivatie en betrokkenheid. Een gemotiveerd kind leert meer en beter. Een leerkracht wil de kinderen nieuwe dingen leren en hen helpen zich verder te ontwikkelen. Onderbouwd verbindt leren en spelen door met ontwikkelingsmateriaal gericht te werken aan leerdoelen.  

Beredeneerd kleuteronderwijs 

Wij stellen doelen – ook in groep 1 en 2 – en stemmen hierop het leeraanbod zorgvuldig af. Wij sluiten met de juiste ontwikkelingsmaterialen aan op de behoefte van jonge kinderen. Hiernaast wordt er gewerkt met routines, thema’s en spel in verschillende hoeken. Bij ons staat spelend leren voorop. Altijd met een helder en duidelijk doel.  

Onderbouwdonline

De ontwikkeling van jonge kinderen kan grillig en onvoorspelbaar verlopen. Wij willen weten hoe de leerlingen zich ontwikkelen en of er voldoende vordering wordt gemaakt. Als je weet waar een kind staat, dan kunnen er gerichte en haalbare doelen gesteld worden. Het onderwijs sluit beter aan bij wat een kind nodig heeft komt zo tot effectief leren.   

De registratie van Onderbouwdonline is hiervoor de basis. Omdat het belangrijk is dat kinderen ook zelf zien wat ze geleerd hebben, kunnen zij werken met hun eigen registratiekaart (‘Zie mij leren’). Het kind wordt eigenaar van zijn eigen leerproces. Meer weten? www.onderbouwdonline.nl 

Levensbeschouwing komt aan de orde tijdens de thema's van Jeelo.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De vermelde lesuren zijn streefuren. Als de onderwijsbehoefte in een groep het nodig maakt, kan van deze tabel worden afgeweken.

Kunstzinnige oriëntatie, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, biologie en burgerschap worden in samenhang gegeven binnen Jeelo.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de nieuwe wetgeving met betrekking tot passend onderwijs van kracht geworden. De afgelopen twee jaren is er gewerkt aan de op- en inrichting van het nieuwe samenwerkingsverband PPO Delflanden. Onze school maakt met 80 andere scholen deel uit van dit nieuwe samenwerkingsverband. Deze scholen zijn gehuisvest over vier gemeenten: Delft, Lansingerland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp. In totaal bestaat het nieuwe samenwerkingsverband uit meer dan 20.000 leerlingen. Naast de reguliere basisscholen bestaat het samenwerkingsverband uit drie scholen voor speciaal basisonderwijs en vier scholen voor speciaal onderwijs.

Obs Vuurvogel maakt op gebied van het schoolondersteuningsprofiel gebruik van de richtlijnen van ons samenwerkingsverband PPO Delflanden. De missie van het samenwerkingsverband is om voor ieder kind een passende onderwijsplek aan te kunnen bieden. In de praktijk zal dit voor de meeste kinderen het reguliere onderwijs zijn, maar waar nodig kan dit ook een speciale lesplaats zijn. De wijze waarop wij gezamenlijk aan de slag gaan is in de volgende uitgangspunten beschreven:

 • Het denken in mogelijkheden voor een kind. Niet alleen de vraag wat is er aan de hand met een kind (beperkingen), maar meer wat heeft het kind nodig om te komen tot een optimale ontwikkeling.
 • Goede, constructieve samenwerking met ouders, scholen en samenwerkingsverband. Om voor een kind tot de juiste invulling te kunnen komen, hebben we elkaar nodig.

In passend onderwijs komen een aantal onderwijs-werkniveaus:

 • Basisondersteuning. De scholen hebben met elkaar afspraken gemaakt over wat iedere basisschool moet kunnen bieden. In het schoolondersteuningsprofiel van de school zijn deze afspraken terug te vinden. Dit is een nieuwe manier van samenwerken en betekent dat we de komende jaren gezamenlijk deze basisondersteuning verder gaan uitwerken.
 • Soms zal een kind meer nodig hebben dan de basisondersteuning, die de school biedt. Het samenwerkingsverband zal bij die kinderen worden betrokken om na te gaan wat deze kinderen nodig hebben. We spreken hier dan van een arrangement.
 • Bij een aantal kinderen zal blijken dat basisondersteuning niet toereikend is. Van het arrangement is vastgesteld dat dit niet op de basisschool aangeboden kan worden en dat een speciale lesplaats dan van toepassing is. In die situaties gaan we samen met ouders en scholen aan de slag om te komen tot de juiste onderwijsplek. Voor een arrangement of een speciale lesplaats zijn routes beschreven, die gevolgd kunnen worden.

Centrale plaats wordt het schoolondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam van onze school zitten de intern begeleider, de betrokken leerkracht, een orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werkster en de directeur. Ouders worden uitgenodigd om mee te praten over de zorgen rond hun kind.

Aanmelding en plaatsing

Om kinderen een passende onderwijsplek te kunnen bieden, dient bij aanmelding alle voor de school relevante informatie beschikbaar te komen. Er volgt altijd een intakegesprek om te bepalen of de school de juiste onderwijsplek is. Ouders zijn de belangrijkste bron voor de school om deze informatie te krijgen. Daarnaast zal aan ouders gevraagd worden of er informatie bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal beschikbaar is.

Aan de hand van het document ‘aannamebeleid leerlingen Stichting Scholengroep Holland’ neemt de school binnen zes weken een besluit over plaatsing. Mocht dit besluit binnen zes weken niet genomen kunnen worden, dan kan de school de termijn om een besluit te nemen met vier weken verlengen. Bij de meeste aanmeldingen zal het kind geplaatst kunnen worden. Indien de school vindt dat de basisondersteuning niet op deze school geboden kan worden of vindt dat het kind extra ondersteuning nodig heeft, zorgt de school dat het kind op een andere school geplaatst kan worden. In dat traject werken ouders en school intensief samen om te komen tot een goede plaatsing. Het samenwerkingsverband wordt betrokken bij dit traject als blijkt dat extra ondersteuning (arrangement of speciale lesplaats) nodig is. Het bestuur van de school heeft dan zorgplicht.

* Het document ‘aannamebeleid leerlingen Stichting Scholengroep Holland’ is op onze schoolwebsite te downloaden.

Jeugdcoach op school

Sinds januari 2020 heeft de schoolmaatschappelijk werkster plaats gemaakt voor de jeugdcoach op school. Samiati Lonnee is onze Jeugdcoach op School (JOS). Zij is er voor iedereen die vragen heeft op het gebied van opgroeien & opvoeden. Ouders, leerlingen en leraren kunnen langs komen als er ondersteuning nodig is. Samiati is iedere donderdagmiddag aanwezig op school en iedereen kan bij haar binnen lopen voor advies. Het is soms best moeilijk om de juiste hulp te vinden als er problemen zijn bij kinderen en/of binnen het gezin. Wij hopen dat iedereen die vragen of twijfels heeft, gewoon even langs loopt en dat de stap om hulp te vragen hierdoor wat makkelijker wordt. Wat doet Samiati op school? De JOS: Schoolmaatschappelijk werk én jeugd- en gezinscoach in één zal, als JOS, verbinding leggen tussen school en ouders en waar nodig met de jeugdhulpverlening. Er wordt, wanneer nodig, hulp geboden op school of thuis. Samiati biedt de mogelijkheid om lichte tot intensieve trajecten in te zetten, de hulp duurt maximaal 6 maanden. Dit varieert van een aantal gesprekken op school tot ondersteuning in de thuissituatie. Als er intensievere hulp nodig is, wordt in overleg met ouders Team Jeugd van de gemeente ingeschakeld. Daarnaast biedt Samiati de ruimte om bij u thuis te komen wanneer er een hulpvraag is rondom de opvoeding en ontwikkeling van uw zoon of dochter. Heeft u vragen? Loop gerust even binnen bij Samiati. Zij is ook te bereiken via het e-mail adres: s.lonnee@schoolformaat.nl. Informatie kunt u ook krijgen via de leerkracht, intern begeleider of directie. 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Lansingerland)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders en verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind ook persoonlijk advies en ondersteuning. Het voordeel van het CJG is dat u er alle deskundigen onder één dak vindt. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (ortho)pedagogen en (dokters)assistenten om samen met u gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken. Samen met u wordt gezocht naar een antwoord op uw vraag. Daarnaast werkt het CJG nauw samen met de jeugdconsulent van de gemeente en de intern begeleider (IB) van de basisschool.

Wij hebben een jeugdverpleegkundige verbonden aan onze school: Samia Azizi. Bij het CJG kunt u gebruik maken van inloopspreekuren, deze zijn op donderdag van 13.00 - 13.45 uur.

Adresgegevens: CJG Noorderparklaan 2, 2662 DJ Bergschenhoek of Noorderparklaan 14, 2662 DJ Bergschenhoek.

Telefoonnummer: 088 - 20 10 000

Mailadres: cjglansingerland@cjgrijnmond.nl

Meer informatie vindt u op de website van CJG Lansingerland: CJG Lansingerland.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De peuterspeelzalen in Lansingerland verzorgen een overdracht van relevante informatie over de kinderen naar de basisscholen. Dit gebeurt altijd met toestemming van de ouders. De peuterspeelzaal doet belangrijk voorwerk op het gebied van sociale -, emotionele - en taalontwikkeling. De overgang naar de kleutergroep verloopt daardoor meestal soepel. Met een goede overdracht kunnen we goed aansluiten op wat al bekend is over de ontwikkeling van uw kind. Uiteraard is uw eigen informatie daarbij minstens zo belangrijk.

Terug naar boven