Christelijke Basisschool De Regenboog

Eiberplein 3 2661 BP Bergschenhoek

  • Lekker op het klimrek.
  • Speelmogelijkheden voor alle kinderen.
  • Ook buiten het lokaal kan goed gewerkt worden.
  • Van groep 1 t/m 8 genieten we van Engels!
  • Enkele keren per jaar genieten we van elkaars creatieve kanten in de aula!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2017-2018 zitten 18 leerlingen in groep. De groep heeft naar verwachting gescoord en zit daarmee ruim boven het landelijk gemiddelde. Een mooi resultaat.

Daarnaast hebben wij ons verantwoord met de opbrengsten uit het Leerling Volg Systeem, welke allemaal ruim boven de gestelde norm waren.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden verkregen door het afnemen van de LVS-toetsen van CITO. We nemen de toetsen af voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en reken/wiskunde.

Nadat de toetsen zijn afgenomen worden de resultaten door de leerkrachten geanalyseerd om na te gaan welk soort fouten er wordt gemaakt. vervolgens worden er acties geformuleerd binnen het groepsplan welke in de klas worden gerealiseerd met als doel een betreffende leerling op een hoger niveau te brengen of te laten groeien op de eigen leerlijn.

Alle tussentijdse resultaten worden samengevoegd in onze zogenaamde Opbrengstmeter. Hierin kunnen we dan op een overzichtelijk wijze zien wat de scores betekenen ten opzichte van de eigen resultaten door de tijd heen, van de inspectie normen en ten opzichte van collega scholen. Dit wordt in het voltallige team besproken, zodat we met elkaar kunnen leren van de resultaten en elkaar kunnen versterken om tegenvallende resultaten om te buigen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft op 17 juni 2014 een ‘Vier Jaarlijks Onderzoek’ gehouden. Op basis van dit onderzoek zijn diverse constateringen gedaan. Geconcludeerd wordt dat op CBS De Regenboog de kwaliteit van het onderwijs op alle onderzochte indicatoren op orde is. Het betreft hier de onderdelen opbrengsten, kwaliteitszorg en zorg&begeleiding.

De eindresultaten worden als voldoende beoordeeld, omdat de opbrengsten in 2013 rond het landelijk gemiddelde lagen. In 2012 en 2014 lagen de opbrengsten echter onder de ondergrens die de inspectie hanteert. De school heeft deze opbrengsten geanalyseerd, met name omdat in 2014 deze resultaten anders waren dan verwacht. De school heeft verklaringen kunnen vinden en heeft daar waar mogelijk aanpassingen gedaan in het onderwijsleerproces om soortgelijke verrassingen te voorkomen. 

in 2015 zijn de opbrengsten weer op voldoende niveau. Zie verder het inspectierapport.

Terug naar boven