BS Koningsbergerschool

Kanaalweg-West 58 7691 CA Bergentheim

  • Schoolfoto van BS Koningsbergerschool
  • Schoolfoto van BS Koningsbergerschool
  • Schoolfoto van BS Koningsbergerschool
  • Schoolfoto van BS Koningsbergerschool
  • Schoolfoto van BS Koningsbergerschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen in verband met corona.

In 2020-2021 is er wel een eindtoets afgenomen. De resultaten worden niet meegenomen in de beoordeling door de inspectie. De eindtoets is in dit schooljaar op onvoldoende niveau gemaakt. Zoals elk jaar maakt de school ook dit jaar een analyse van de opbrengsten en neemt de bevindingen mee naar volgend schooljaar.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden er tussentijdse toetsen afgenomen. Dit schooljaar starten we met de DIA-toetsen. Deze toetsen zijn digitaal en geven goed weer op welk niveau leerlingen presteren en hoe ze groeien ten opzichte van zichzelf. De toetsen zijn digitaal. Er worden analyses gemaakt en de leerkracht verklaart de resultaten vanuit leerkrachtgedrag, leerlinggedrag en omgevingsfactoren. Samen met de intern begeleider en de collega's uit dezelfde bouw wordt gekeken naar een goede aanpak voor de groep en voor individuele kinderen voor de volgende periode.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op onze school adviseren we kansrijk. De eindtoetsresultaten liggen doorgaans op hetzelfde niveau als het gegeven schooladvies. 

Na acht jaar gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben de keuze uit vele vormen van voortgezet onderwijs. De schoolkeuze is vrij, het instroomniveau wordt bepaald door het advies van de basisschool en de toelatingseisen van het voortgezet onderwijs.  Voor het advies worden gegevens uit het leerlingvolgsysteem meegenomen, samen met de NIO-uitslag en het sociaal-emotioneel welbevinden. Deze gegevens worden besproken met de ouders en de leerling. Samen wordt er dan een goede keuze gemaakt.  Over alle leerlingen die aangemeld worden, is contact tussen een vertegenwoordiger van het voortgezet onderwijs  en de groepsleerkracht van groep 8. Het voortgezet onderwijs wil de leerlingen graag op de juiste plaats laten instromen.    

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven