BS Koningsbergerschool

Kanaalweg-West 58 7691 CA Bergentheim

Schoolfoto van BS Koningsbergerschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen in verband met corona.

In 2020-2021 is er wel een eindtoets afgenomen. De resultaten worden niet meegenomen in de beoordeling door de inspectie. De eindtoets is in dit schooljaar op onvoldoende niveau gemaakt. Zoals elk jaar maakt de school ook dit jaar een analyse van de opbrengsten en neemt de bevindingen mee naar volgend schooljaar.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden er tussentijdse toetsen afgenomen. Dit schooljaar starten we met de DIA-toetsen. Deze toetsen zijn digitaal en geven goed weer op welk niveau leerlingen presteren en hoe ze groeien ten opzichte van zichzelf. De toetsen zijn digitaal. Er worden analyses gemaakt en de leerkracht verklaart de resultaten vanuit leerkrachtgedrag, leerlinggedrag en omgevingsfactoren. Samen met de intern begeleider en de collega's uit dezelfde bouw wordt gekeken naar een goede aanpak voor de groep en voor individuele kinderen voor de volgende periode.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op onze school adviseren we kansrijk. De eindtoetsresultaten liggen doorgaans op hetzelfde niveau als het gegeven schooladvies. 

Na acht jaar gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben de keuze uit vele vormen van voortgezet onderwijs. De schoolkeuze is vrij, het instroomniveau wordt bepaald door het advies van de basisschool en de toelatingseisen van het voortgezet onderwijs.  Voor het advies worden gegevens uit het leerlingvolgsysteem meegenomen, samen met de NIO-uitslag en het sociaal-emotioneel welbevinden. Deze gegevens worden besproken met de ouders en de leerling. Samen wordt er dan een goede keuze gemaakt.  Over alle leerlingen die aangemeld worden, is contact tussen een vertegenwoordiger van het voortgezet onderwijs  en de groepsleerkracht van groep 8. Het voortgezet onderwijs wil de leerlingen graag op de juiste plaats laten instromen.    

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven