Basisschool Marco Polo

Florastraat 195 4613 CX Bergen op Zoom

Schoolfoto van Basisschool Marco Polo

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Marco Polo verantwoordt zich middels de Cito-toetsen die Midden groep 8 worden afgenomen. De resultaten liggen boven de norm die de Inspectie aan scholen stelt.

Marco Polo werkt  opbrengstgericht door de Cito-toetsen, methode gebonden toetsen en observaties te gebruiken als input voor de groepsplannen. In deze groepsplannen worden ambitieuze doelen gesteld en interventies geformuleerd om de kinderen zo optimaal mogelijk te laten presteren.

Daarnaast is er op Marco Polo veel ruimte voor de creatieve ontwikkeling van kinderen. Deze resultaten laten zich niet in Cito-toetsen meten.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Basisschool Marco Polo heeft het vertrouwen van de Onderwijsinspectie en valt binnen het basisarrangement. Hier zijn we blij mee, maar we zijn ambitieus en willen ons nog verder ontwikkelen op het gebied van Reggio Emilia, de Engelse taal en opbrengstgericht werken.

Terug naar boven