Basisschool Marco Polo

Florastraat 195 4613 CX Bergen op Zoom

Schoolfoto van Basisschool Marco Polo

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Marco Polo verantwoordt zich middels de Cito-toetsen die Midden groep 8 worden afgenomen. De resultaten liggen boven de norm die de Inspectie aan scholen stelt.

Marco Polo werkt  opbrengstgericht door de Cito-toetsen, methode gebonden toetsen en observaties te gebruiken als input voor de groepsplannen. In deze groepsplannen worden ambitieuze doelen gesteld en interventies geformuleerd om de kinderen zo optimaal mogelijk te laten presteren.

Daarnaast is er op Marco Polo veel ruimte voor de creatieve ontwikkeling van kinderen. Deze resultaten laten zich niet in Cito-toetsen meten.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Basisschool Marco Polo heeft het vertrouwen van de Onderwijsinspectie en valt binnen het basisarrangement. Hier zijn we blij mee, maar we zijn ambitieus en willen ons nog verder ontwikkelen op het gebied van Reggio Emilia, de Engelse taal en opbrengstgericht werken.

Terug naar boven