KPO Speciaal Onderwijs De Kameleon

Zuiderdreef 320 4616 AJ Bergen op Zoom

  • Onze leerkrachten passen hun gedrag aan op dat van de leerling. Zo wordt ieder kind echt ‘gezien’ en krijgt het de juiste aandacht.
  • Door de leerstof en het leertempo af te stemmen op het kind, krijgt het de kennis, vaardigheden en competenties die bij hem of haar passen.
  • Ieder kind komt volledig tot zijn recht wanneer het de juiste aandacht krijgt. Zeker een kind met een verstandelijke beperking!
  • Wij bieden leerlingen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar (SO en VSO) individueel passend onderwijs.
  • Onze school biedt structuur, rust en veiligheid. Onze school is vertrouwd en kinderen voelen zich hier geborgen.

Het team

Toelichting van de school

Uit de onderstaande grafieken is af te lezen dat de leeftijden van het onderwijskundig team van De Kameloen een redelijk stabiele verdeling laten zien. De hoeveelheid mannen en vrouwen is niet gelijk verdeeld; dit is het geval op veel scholen. Om de verdeling in leeftijdsopbouw en geslacht te optimaliseren, blijven we de komende jaren de voorkeur geven aan de instroom van jongere, mannelijke leerkrachten.

Als team zijn we voortdurend in ontwikkeling. We leren een leven lang; net als voor de kinderen waarvoor we ons inzetten! Dat doen we door teamscholing, collegiale consultatie, het bijhouden van vakliteratuur en scholing in persoonlijke interesses en competenties. De directie, intern begeleider en concierge zijn ondersteunend. Zij zorgen ervoor dat leerkrachten hun aandacht kunnen richten op het uitoefenen van hun vak en het geven van goed onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Kameleon heeft twee afdelingen: het Speciaal Onderwijs (SO) voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot uiterlijk 13 jaar en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor leerlingen in de leeftijd van 13 tot en met 20 jaar. Op de locatie Roosendaal wordt het complete aanbod van SO en VSO voor leerlingen met een verstandelijke beperking verzorgd. In Bergen op Zoom vanaf aug. 2016 alleen VSO.

Leerlingen zitten in een stamgroep, maar kunnen voor bepaalde vakgebieden les krijgen met leerlingen uit een andere stamgroep. Er is steeds een aantal groepen waarin groepsoverstijgend gewerkt wordt. Op die momenten worden alle bij die groepen betrokken teamleden ingezet om zo goed mogelijk te kunnen inhaken op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Kameleon is een school voor speciaal onderwijs aan leerlingen die zeer moeilijk leren. Zeer moeilijk lerende kinderen met een zeer beperkt ontwikkelingsperspectief (ZML/MG) vormen de verbrede doelgroep van de school. Alle leerlingen van De Kameleon hebben een verstandelijke beperking. Veel leerlingen hebben naast hun verstandelijke beperking bijkomende problematiek, o.a. autisme spectrum problematiek, ADHD, hechtingsproblemen, syndroom van Down, epilepsie of zintuiglijke informatieverwerkingsproblemen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven