Montessorischool Bergen op Zoom

Noordsingel 57 4611 SC Bergen op Zoom

  • Wij vinden het belangrijk dat kinderen de wereld om hen heen leren ontdekken. Hier gebeurt dat door paddenstoelen onder de loep te nemen.
  • Met montessorimateriaal nemen we de kinderen mee in de wereld van de getallen. Met kralenstaafjes van tien komt zo een Tienenboom tot stand.
  • De leerkracht volgt nauwkeurig de ontwikkeling van ieder kind. Via vrijheid in gebondenheid maakt het kind zijn eigen keuzes.
  • Wij spelen buiten. Iedere bouw heeft zijn eigen speeltijd. Op jonge leeftijd leren onze kinderen samen te spelen. Er wordt amper gepest!
  • Onze kinderen blijven over en eten samen met de leerkracht in hun eigen lokaal. We hebben een continurooster. Gezellig!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school hechten wij aan goede resultaten. Toch is voor ons niet alleen het resultaat dat telt: wij vinden creativiteit, samenwerken, plannen & organiseren van het werk, samen spelen, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden en een betrokken en nieuwsgierige houding ook belangrijk. Die vaardigheden laten zich echter moeilijk vertalen in meetbare resultaten. Daarbij komt dat onze schoolresultaten niet alleen in groep 8 worden bepaald. Daar zijn wij, samen met de ouders, 8 jaar mee bezig!

Onze school heeft ervoor gekozen om de leerresultaten zichtbaar te maken aan de hand van de IEP middentoetsen groep 8 voor rekenen/wiskunde en begrijpend lezen.

Omdat ieder kind voor ons telt laten we geen kinderen buiten beschouwing bij het berekenen van het gemiddelde. Wij kiezen er bewust voor alle kinderen mee te tellen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 volgen we de kinderen met behulp van het observatie- en registratiemiddel van Looqin. In januari en mei/juni worden naar aanleiding van observaties, de verschillende ontwikkelingsgebieden geregistreerd.
Leerlingen worden in het groepsplan taal en rekenen van de groep waarin zij zitten in de verschillende onderwijsbehoeften ingedeeld. Deze kunnen lopende de periode aangepast worden.
Na het invullen van het volgmiddel aan het einde van een periode worden de groepsplannen opnieuw opgesteld voor de tweede helft van het schooljaar. Aan het einde van groep 2 wordt van ieder kind dat naar groep 3 overgaat in het groepsoverzicht aangegeven wat de belemmerende en beschermende factoren zijn. Tevens geeft de leerkracht van groep 2 aan welke onderwijsbehoeften deze leerling heeft.

Vanaf groep 3 worden aan het begin van een schooljaar voor elke leerling de belemmerende en beschermende factoren met de daarbij behorende onderwijsbehoeften aangevuld en vastgelegd in het digitale leerlingendossier. Deze worden eventueel verder aangevuld met de informatie die, tijdens het kennismakingsgesprek van ouders met leerkracht, aan het begin van een schooljaar wordt opgehaald.
In de groepsplannen waarmee wij werken staan de doelen van de eerste en tweede periode periode per vak genoteerd.
Er worden voor rekenen toetsen vooraf gemaakt om te bezien of de leerling de instructie nog nodig heeft. Op deze wijze krijgen de leerlingen het onderwijsaanbod op maat aangeboden.
Twee keer per jaar nemen we vanaf groep 3 IEP toetsen af. Op basis van deze data worden groepsbesprekingen gehouden en de oude groepsplannen geëvalueerd en de nieuwe gemaakt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij geven onze leerlingen in groep 8 een passend schooladvies. Dit is gebaseerd op de bevindingen van onze leerkrachten gedurende acht jaar en de gehele ontwikkeling, te zien in het IEP toetssysteem. Wij volgen uiteraard ook de uitstroomgegevens van onze school: waar komen onze kinderen terecht? Het beeld dat eruit naar voren komt is positief. Wij weten dat onze schooladviezen goed zijn: wij ontvangen de leerresultaten van onze oud-leerlingen van de VO-scholen. Die bevestigen onze bevindingen. Kennelijk leggen we een goede basis!
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij geloven in het belang van een brede en totale ontwikkeling van kinderen. Kinderen onderzoeken vanuit hun intrinsieke motivatie de wereld om hen heen. Wij bieden onderwijs dat zich richt op deze brede ontwikkeling volgens de principes van de Montessorimethode. Om ieder kind de kans te geven zich te ontwikkelen op een manier die bij hem/haar past bieden wij kinderen de mogelijkheid bieden om te leren via zijn/haar voorkeursleerstijl (auditief, visueel of handelend). Op die manier bereiden wij onze leerlingen voor op hun toekomstige rol in de samenleving. Dit doen wij door het aanbieden van vaardigheden die zij nodig hebben in de maatschappij. 

Vanuit onze missie is het de overtuiging van alle ABBO scholen dat onderwijs méér moet bieden dan goede resultaten op het gebied van taal en rekenen. Natuurlijk voldoen onze scholen aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt, maar het onderwijs op de ABBO-scholen levert vooral een bijdrage aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen zodat al hun talenten en mogelijkheden tot bloei komen.  Onze leerlingen worden opgeleid tot creatieve denkers, onderzoekende en ondernemende mensen die kunnen samenwerken en verbinden. Dit doen wij samen met ouders. Juist omdat onze scholen door ouders zijn opgericht, vinden wij het educatief partnerschap tussen school en ouders van groot belang. Wij zijn ervan overtuigd dat dit ertoe leidt dat we het meest bijzondere uit ieder kind naar boven kunnen halen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Verantwoordelijk
  • Open, respectvol naar anderen
  • Autonoom

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectierapport is voor ons een belangrijk kwaliteitsinstrument. Het geeft inzicht in onze sterke kanten en verbeterpunten. Wij werken hard aan onze verbeterpunten. We zetten ons in om het goede te behouden en te versterken.

Het inspectierapport is niet het enige wat telt. We kijken ook naar het sociaal-emotionele aspect van onze leerlingen. Ook werken we met het leerlingvolgsysteem van IEP, waarbij we kijken naar de cognitieve ontwikkeling van uw kind.

De Inspectie heeft overigens vertrouwen in onze school. Bijna alles is op orde: wij kregen dan ook de beoordeling 'basisarrangement ' toegekend. Daar zijn we trots op!

Terug naar boven