Montessorischool Bergen op Zoom

Noordsingel 57 4611 SC Bergen op Zoom

  • Wij vinden het belangrijk dat kinderen de wereld om hen heen leren ontdekken. Hier gebeurt dat door paddenstoelen onder de loep te nemen.
  • Met montessorimateriaal nemen we de kinderen mee in de wereld van de getallen. Met kralenstaafjes van tien komt zo een Tienenboom tot stand.
  • De leerkracht volgt nauwkeurig de ontwikkeling van ieder kind. Via vrijheid in gebondenheid maakt het kind zijn eigen keuzes.
  • Wij spelen buiten. Iedere bouw heeft zijn eigen speeltijd. Op jonge leeftijd leren onze kinderen samen te spelen. Er wordt amper gepest!
  • Onze kinderen blijven over en eten samen met de leerkracht in hun eigen lokaal. We hebben een continurooster. Gezellig!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school hechten wij aan goede resultaten. Toch is voor ons niet alleen het resultaat dat telt: wij vinden creativiteit, samenwerken, samen spelen, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden en een betrokken en nieuwsgierige houding ook belangrijk. Die vaardigheden laten zich echter moeilijk vertalen in meetbare resultaten. Daarbij komt dat onze schoolresultaten niet alleen in groep 8 worden bepaald. Daar zijn wij, samen met de ouders, 8 jaar mee bezig!

Onze school heeft ervoor gekozen om de leerresultaten zichtbaar te maken aan de hand van de CITO middentoetsen groep 8 voor rekenen/wiskunde en begrijpend lezen. Onze leerlingen scoren op deze toetsen boven de normen van de inspectie.

Omdat ieder kind voor ons telt laten we geen kinderen buiten beschouwing bij het berekenen van het gemiddelde. Wij kiezen er bewust voor alle kinderen mee te tellen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij geven onze leerlingen in groep 8 een passend schooladvies. Dit is gebaseerd op de bevindingen van onze leerkrachten gedurende acht jaar en de uitslag van het capaciteitenonderzoek (NIO). Wij volgen uiteraard ook de uitstroomgegevens van onze school: waar komen onze kinderen terecht? Het beeld dat eruit naar voren komt is positief. Wij weten dat onze schooladviezen goed zijn: wij ontvangen de leerresultaten van onze oud-leerlingen van de VO-scholen. Die bevestigen onze bevindingen. Kennelijk leggen we een goede basis!
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectierapport is voor ons een belangrijk kwaliteitsinstrument. Het geeft inzicht in onze sterke kanten en verbeterpunten. Wij werken hard aan onze verbeterpunten. We zetten ons in om het goede te behouden en te versterken.

Het inspectierapport is niet het enige wat telt. Wij hechten veel waarde aan ons eigen kind volgsysteem dat speciaal voor Montessorischolen is ontwikkeld. Daarbij kijken we vooral naar het sociaal-emotionele aspect van onze leerlingen. Ook werken we met het leerlingvolgsysteem van CITO, waarbij we vooral kijken naar de cognitieve ontwikkeling van uw kind.

De Inspectie heeft overigens vertrouwen in onze school. Bijna alles is op orde: wij kregen dan ook de beoordeling 'basisarrangement ' toegekend. Daar zijn we trots op!

Terug naar boven