Montessorischool Bergen op Zoom

Noordsingel 57 4611 SC Bergen op Zoom

  • Wij vinden het belangrijk dat kinderen de wereld om hen heen leren ontdekken. Hier gebeurt dat door paddenstoelen onder de loep te nemen.
  • Met montessorimateriaal nemen we de kinderen mee in de wereld van de getallen. Met kralenstaafjes van tien komt zo een Tienenboom tot stand.
  • De leerkracht volgt nauwkeurig de ontwikkeling van ieder kind. Via vrijheid in gebondenheid maakt het kind zijn eigen keuzes.
  • Wij spelen buiten. Iedere bouw heeft zijn eigen speeltijd. Op jonge leeftijd leren onze kinderen samen te spelen. Er wordt amper gepest!
  • Onze kinderen blijven over en eten samen met de leerkracht in hun eigen lokaal. We hebben een continurooster. Gezellig!

Het team

Toelichting van de school

Op onze school doen de medewerkers vooral waar ze goed in zijn. Zo hebben wij specialisten op het terrein van kwaliteitszorg, hoogbegaafdheid, gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling en op het terrein van leerlingenzorg.

Als team zijn we voortdurend in ontwikkeling. We leren - net als de kinderen - een leven lang. Dat doen we door teamscholing, collegiale consultatie, scholing, het bijhouden van vakliteratuur en door het volgen van trainingen en cursussen. De directie, intern begeleider en de conciërge zorgen ervoor dat onze medewerkers hun volle aandacht kunnen geven aan het uitoefenen van hun vak: goed onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is of verlof krijgt dan volgen wij daarin vaste stappen; wij hebben een interne en externe invalpool die wij eerst benaderen. Wanneer dat niet voldoende is, kijken wij of we intern, met ambulant personeel de klas op kunnen vangen. 
Tenslotte kunnen wij kortdurend een klas verdelen over de andere groepen. Dit gebeurt volgens een vast schema. In uiterste nood blijven de kinderen een dag thuis. Ouders worden hier dan over geïnformeerd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Per leerjaar is de urenverantwoording per vak verschillend. Onze kinderen volgen in schooljaar2022-2023 958,5 uur les, dit valt ruim binnen de norm van de onderwijsinspectie. In acht jaar hebben de leerlingen ongeveer 7744 lesuren onderwijs gevolgd. 

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We vinden het belangrijk om onze leerlingen de hulp te kunnen bieden die zij nodig hebben. Vandaar dat we relatief veel specialisten in dienst hebben. We werken met onderwijsassistenten en leraarondersteuners waardoor het mogelijk is kinderen meer persoonlijke aandacht te geven en/of gericht met kleine subgroepen aan de slag te gaan.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven