Rooms Katholieke Basisschool Lodijke

Ouderdinge 15 4617 NL Bergen op Zoom

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Lodijke
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Lodijke
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Lodijke
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Lodijke

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Basisschool Lodijke verantwoordt zich tot nu toe met de CITO-middentoetsen voor rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen, conform de inspectieregels. Gezien de recente ontwikkelingen rondom de verplichte CITO eindtoets waarover in de politiek wordt gesproken, zal Lodijke per schooljaar 2014-2015 de eind toets gaan afnemen. Deze gemiddelde scores van de middentoetsen van CITO liggen de afgelopen drie jaar boven het landelijk gemiddelde.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In het onderwijsproces vormen de tussenresultaten van CITO een signalering voor het onderwijs van het afgelopen half jaar en ook de basis voor het onderwijsaanbod voor het komende halfjaar. Middels de analyses van de verschillende resultaten worden er interventies opgenomen in de werkplannen per groep welke zichtbaar zijn in de klassen. Dit wordt gemonitord door de directie en de intern begeleiders van de school en waar nodig volgen coachingsgesprekken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladviezen zijn gebaseerd op de Cito middenscores van groep 6, 7 en 8 + de rapporten van de leerlingen van deze leerjaren. Alle leerlingen worden daarnaast doorgesproken. Hierbij zijn leerkrachten van de groepen 6,7 en 8, de intern begeleider en de directie betrokken.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Lodijke heeft het basistoezicht toegekend gekregen van de inspectie. Op de website van de inspectie staat het volgende over het basistoezicht:

"Als een school geen risico's voor de kwaliteit van het onderwijs loopt en de wet- en regelgeving wordt nagekomen, krijgt ze zogenoemd basistoezicht. Deze informatie verschijnt op de Toezichtkaart. Er verschijnt geen rapport als de inspectie geen nader onderzoek heeft uitgevoerd. Als de inspectie het nodig vond om een onderzoek uit te voeren, wordt een rapport opgesteld dat via de Toezichtkaart is te vinden."

(www.onderwijsinspectie.nl)

Terug naar boven