Rooms Katholieke Basisschool Octopus

Zuiderdreef 322 4616 AJ Bergen op Zoom

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Octopus

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op Octopus wordt, naast de methodegebonden toetsen, gebruik gemaakt van de toetsen van het LeerlingVolgSysteem van CITO. De resultaten van de toetsen worden besproken in de datateams en leerlingbesprekingen. Afhankelijk van de resultaten worden afspraken gemaakt m.b.t. evt. aanpassingen in de begeleiding van het kind/ de kinderen.

Leerkrachten gebruiken vanaf groep 3 de toetsresultaten voor het beredeneerd aanbieden van lesstof. Resultaten worden samen met leerlingen besproken en op basis daarvan worden doelen afgesproken.

In de groepen 1-2 hebben de leerkrachten de leerlingen goed in beeld door regelmatige observaties. Zij leggen de resultaten hiervan vast in het Kijk-volgsysteem. Ook dit word gebruikt voor het aanbieden van een beredeneerd, thematisch, aanbod.

Tijdens de rapportbesprekingen worden de resultaten (en evt. aanpassingen in de begeleiding) ouders besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Octopus streeft er naar om kinderen een passend advies te geven zodat zij zich goed kunnen ontplooien. De afgelopen jaren heeft basisschool Octopus kleine groepen 8 van 10 tot 14 leerlingen. Hierdoor geven percentages een soms wat vervormd beeld.

We zijn trots dat we passende adviezen voor het voortgezet onderwijs maken op het niveau van de kinderen. Dit krijgen wij ook terugvan de voortgezet onderwijsscholen. De oorzaken dat kinderen het niveau het eerste jaren van het voortgezet onderwijs niet kunnen volbrengen zijn veelal extern.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven