Rooms Katholieke Basisschool Octopus

Zuiderdreef 322 4616 AJ Bergen op Zoom

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Octopus

Het team

Toelichting van de school

Wij werken we met een vakleerkracht "Sport en bewegen". Basisschool Octopus zet een deel van het beschikbare budget vanuit de NPO-gelden hiervoor in. Sport en beweging vinden wij cruciaal in de brede ontwikkeling van onze leerlingen. De inzet van vakleerkrachten sport en bewegen wordt georganiseerd vanuit LPS. De vakleerkracht geeft les aan alle groepen van onze school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze organisatie is aangesloten bij Leswerk, de organisatie, die de vervanging van leerkrachten organiseert. Daarnaast heeft de school een  'vervangingsprotocol ', goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad van Basisschool Octopus. Dit protocol voorziet in een aantal stappen en mogelijke oplossingen bij vervangingsproblematiek. De school ziet het thuis laten blijven van kinderen echt als laatste oplossing. Als er sprake is van afwezigheid of vervanging dan informeren wij ouders zo vroeg als mogelijk via SchouderCom.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 heeft Octopus de volgende groepsindeling:

Groep 1-2A

Groep 1-2B

Groep 3

Groep 4

Groep 4-5

Groep 6

Groep 7-8

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Tijdens spelen en werken wordt in hoeken gewerkt en maken de leerlingen gebruik van ontwikkelingsmaterialen. Naast vrij keuze werken de leerlingen doelgericht aan de taal-, lees en rekenontwikkeling. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Alle vakken komen gedurende de gehele schoolloopbaan aan de orde. Een beredeneerd aanbod betekent dat leerkrachten bewuste keuzes maken op basis van wat nodig is specifiek voor een betreffende groep of groep leerlingen. Als gevolg hiervan kunnen verschillen bestaan in tijdsinvestering voor bepaald vakken.

Wettelijk minmum aantal uren per schooljaar: 940 uur. Het totaal in 8 jaar onderwijs is 7520 uur. 

Voor schooljaar 2022-2023 staan voor groep 5 t/m 8 960 uur gepland. De groepen 1 t/m 4 hebben nog hebben 952 uur.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend Onderwijs

Passend Onderwijs betekent dat wij als school de verplichting hebben om onderwijs en ondersteuning te bieden die tegemoet komt aan de onderwijs-en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen op onze school.

Binnen onze school hebben we een handelingsgerichte ondersteuningsstructuur waarin we zoveel mogelijk tegemoet willen komen aan de behoeften van de leerlingen. Basisschool Octopus wil al haar leerlingen begeleiden naar het kunnen komen tot een sterke en stabiele groei in hun ontwikkeling waar zij uiteindelijk zelf eigenaarschap over kunnen dragen.

Octopus valt in het kader van de wet op Passend Onderwijs (2014) onder het Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO. Alle scholen in dit Samenwerkingsverband hebben in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en het schoolspecifiekondersteuningsplan (SSOP) omschreven hoe aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen tegemoet gekomen kan worden. Ook staan de ambities omtrent de ondersteuning voor de aankomende jaren vermeld. 

We geven hier een korte samenvatting: 

Basis- en breedteondersteuning De basisondersteuning is de ondersteuning die minimaal verwacht wordt van álle scholen binnen het Samenwerkingsverband. Er worden drie vormen van ondersteuning onderscheiden:

 • Basisondersteuning: voor de meeste leerlingen voldoende om tot leren te komen
 • Breedte-ondersteuning: voor een aantal leerlingen nodig om voldoende tot leren te komen
 • Diepte-ondersteuning: incidenteel nodig om leerlingen op het speciaal (basis) onderwijs in het leerproces te begeleiden

Basisondersteuning is het door Samenwerkingsverband met scholen en besturen afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interventies. Oftewel: ondersteuning die de scholen zelf in en buiten de groepen maar binnen de eigen organisatie biedt aan de leerlingen:

 • door differentiatie binnen het onderwijs en de ondersteuningsstructuur van de school;
 • onder regie en verantwoordelijkheid van de school;
 • met inzet, waar nodig, van expertise van andere scholen en instanties;
 • op de vooraf overeengekomen ijkpunten/ doelstellingen.

De grootste groep kinderen maakt gebruik van de basisondersteuning. In de basisondersteuning wordt het standaardonderwijspakket aangevuld met de expertises van de school. De onderwijsbehoeften van de groep en de individuele leerlingen staan centraal.

Binnen Octopus werken we met datateams (4x per jaar) en leerlingbesprekingen (6x per jaar). In de datateams wordt met leerkrachten onder leiding van de intern begeleider de groep, de resultaten, het onderwijsaanbod en -proces als geheel besproken. Tijdens de leerlingbesprekingen worden individuele leerlingen gevolgd en planmatig besproken.

Door deze werkwijze wordt de expertise van de leerkracht aangevuld met die van het team en wordt er planmatig gewerkt aan het bereiken van de, voor uw kind, gestelde doelen. Aanpassingen in het aanbod en/ of te plegen interventies worden opgenomen in de doelenplanner en/ of het leerlingdossier (bijv. middels een handelingsplan). Evaluatie van activiteiten en opbrengsten worden periodiek geëvalueerd.

Mochten de acties of aanpassingen voor een leerling niet voldoende zijn en zijn er verder geen mogelijkheden meer vanuit de expertise van de school om een kind goed te kunnen begeleiden, dan wordt er een Multi Disciplinair Gesprek (MDO) gepland. Voor er een MDO plaatsvindt, is een gesprek met en toestemming van ouders nodig.

Het School Ondersteunings Team (SOT) komt hierna samen met ouders/verzorgers bij elkaar. De intern begeleider van de school, de gedragswetenschapper van het Samenwerkingsverband, een medewerker van de GGD en ouders/verzorgers en eventuele andere betrokkenen of experts gaan samen kijken wat verder nodig is om een passend aanbod binnen de school te realiseren.

De school maakt samen met de ouders, de leerkracht en de gedragswetenschapper, de ondersteuningsvraag helder, het groeidocument wordt op relevante plekken ingevuld en handelingsgerichte afspraken gemaakt over het vervolg. In het geval de school hier zelfstandig mee verder kan spreken we van "één vraag-één antwoord"

Mocht dit niet toereikend zijn dan kennen we de volgende drie mogelijkheden:

 • De school krijgt korte ondersteuning (KortOn) vanuit de expertise van het samenwerkingsverband, maximaal 10 uur;
 • De school krijgt langduriger ondersteuning vanuit de expertise van het samenwerkingsverband. Dit noemen we een "Arrangement";
 • De school vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan met het oog op plaatsing op het Speciaal (basis) Onderwijs. Dit traject wordt ingezet als blijkt dat eerdere interventies niet het gewenste resultaat opleveren.

Onze ambitie is om voor alle kinderen in de wijk Markiezaten goed, afgestemd en daarmee passend onderwijs te bieden. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor ons onderwijsaanbod en de ondersteuning niet toereikend zijn of gaan worden. Wij vinden het niet verantwoord als een kind zich niet gelukkig zal gaan voelen, fysiek of emotioneel in de knel komt. Als ondanks extra ondersteuning de ontwikkeling volledig stagneert of er een zeer onveilige of onhoudbare situatie binnen de school ontstaat, dan maken we in nauw overleg met ouders en kind keuzes of helpen wij ouders keuzes te maken.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven