van Reenenschool

Spaansche Pad 1 1861 LM Bergen (Noord-Holland)

  • We gaan er voor. Beweging en plezier en leren gaan heel goed samen.
  • Intrinsieke motivatie voor taal en lezen bevorderen.
  • Ons prachtige gebouw nodigt uit tot bewegen.
  • Bij het werken met thema's hoort ook de natuur. Niet alleen het bos rond de school, maar ook onze schooltuin.
  • Nieuwsgierig zijn, geboeid door de uitdagende lessen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We zijn erg tevreden over de resultaten van de eindtoets. Het gemiddelde resultaat lag, ondanks de corona-perioden en het thuiswerken, iets boven het verwachte landelijk gemiddelde. De resultaten van de eindtoets van 2022 lagen naar verwachting iets lager. We hebben geen aanpassingen gedaan m.b.t. de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naar aanleiding van de opbrengsten van de niet methode gebonden toetsen van ons leerlingvolgsysteem, evalueren en analyseren wij half jaarlijks de resultaten van elke groep. Dit gebeurt onder supervisie van de intern begeleider. Op basis van die analyses bespreken wij mogelijke interventies een aanpassingen. Geen korte termijn oplossingen maar stappen die leiden tot een door het team gedragen positieve ontwikkeling in onze pedagogisch didactische aanpak. 

Deze ontwikkelingen worden tweemaal per jaar met een vertegenwoordiger van het bestuur besproken in het zogenaamde opbrengstgesprek. In 2022-2023 gaat de directiegroep starten met audit bezoeken van de collega scholen. Van deze bezoeken krijgen de betreffende scholen een terugkoppeling en wordt het gesprek met het bestuur doelgericht. Zo kunnen wij ons ook breed verantwoorden naar ouders, bestuur en inspectie. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2019-2020 is i.v.m. de maatregelen rond Coronavirus geen eindtoets afgenomen. De leerkracht heeft samen met ouders en kind n.a.v. de toetsresultaten van de afgelopen drie jaar, zowel de methodische als niet methodische (CITO LVS) een advies gegeven m.b.t. het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs heeft de adviezen overgenomen. In  2021 hebben wij bij alle groep 8 leerlingen de IEP-eindtoets afgenomen. De resultaten waren goed. Van twee leerlingen is het advies n.a.v. de eindtoets naar boven bijgesteld. De adviezen zijn door het voortgezet onderwijs overgenomen. In 2022 zijn de eindtoetsresultaten overeenkomstig met de verwachtingen. Er zijn geen bijstellingen nodig m.b.t. het schooladvies.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze leerlingen leren met elkaar samen te werken. Een samenwerking gebaseerd op respect voor elkaars talenten en eigenheden. Zelfvertrouwen is daarbij een belangrijke factor. Door de uitgangspunten van de Vreedzame school te versterken met Rots en Watertraining in de bovenbouwgroepen, krijgen de kinderen een hoge mate van zelfvertrouwen, kunnen daardoor beter met elkaar omgaan en samenwerken en kunnen zij respectvol hun plaats in de maatschappij innemen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • samenwerken
  • respect voor anderen
  • stevig in je schoenen staan

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Van Reenenschool heeft een "basis arrangement" d.w.z. dat de inspecteur een keer in de vier jaar een schoolbezoek aflegt.

Het laatste bezoek is in maart 2016 geweest. In het voorjaar van 2021 heeft de inspectie een kort digitaal onderzoek afgenomen omdat een live onderzoek i.v.m. de coronamaatregelen niet kon plaats vinden. Van het bezoek is geen uitgebreid verslag. De inspectie heeft laten weten tevreden te zijn met de getoonde resultaten en ontwikkelingen.

Terug naar boven