van Reenenschool

Spaansche Pad 1 1861 LM Bergen (Noord-Holland)

  • We gaan er voor. Beweging en plezier en leren gaan heel goed samen.
  • Intrinsieke motivatie voor taal en lezen bevorderen.
  • Ons prachtige gebouw nodigt uit tot bewegen.
  • Bij het werken met thema's hoort ook de natuur. Niet alleen het bos rond de school, maar ook onze schooltuin.
  • Nieuwsgierig zijn, geboeid door de uitdagende lessen.

Het team

Toelichting van de school

Momenteel bestaat ons team uit 18 personen. 8 groepsleerkrachten, 1 directielid, 1 adm. medewerkster. Daarnaast een vakleerkracht gym (meester Jelle), een muziekdocent (meester Mark), een vakleerkracht handvaardigheid (juf Mieke) en een HVO-docent (juf Lisenka). In verband met de privacy geven wij enkel de voornamen van ons personeel: groep 1,2 juf Cora en juf Jozé. Groep 3,4 juf Lindy en juf Susanne. Groep 5,6 juf Susanne en meester Ronald. Groep 7 meester René en in groep 8 juf Eleonore . Juf Elise is onze intern begeleider, juf Elise en juf Sonja geven extra ondersteuning aan de NT 2 kinderen en kinderen met een taal- rekenprobleem.

Sinds maart 2022 is op de school een groep Oekraïense vluchtelingenkinderen variërend in leeftijd van 4 t/m 12. De jongsten worden opgevangen in de groep 1,2 door de reguliere leerkracht en onze leerkrachtondersteuner (Egbert).De oudere kinderen worden begeleid in twee groepen door drie leerkrachten (juf Marie Jose, juf Lydia en juf Maaike).

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht verlof heeft of ziek is wordt de klas opgevangen door een partimeleerkracht die op de betreffende dag niet werkt. Wanneer dit niet lukt wordt een beroep gedaan op de invalpool. ISOB heeft een eigen invalpool. Wanneer beide mogelijkheden niet toereikend zijn, worden de leerlingen verdeeld over de andere groepen. Omdat het programma van de leerlingen wekelijks wordt gepland kunnen de leerlingen het geplande werk meenemen en in de 'gastgroep' maken. Mocht deze wijze van opvangen langer duren dan een week, dan wisselen we de leerkracht uit een andere groep en wordt een andere groep opgedeeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Van Reenenschool werkt met 5 combinatiegroepen: groep 1/2, 3/4, 5/6, groep 3,4,5 (Oekraïense kinderen) groep 6,7,8 (Oekraïense kinderen) en twee homogene groepen 7 en 8.

Groep 1,2 is een gemengde groep met 4,5 en 6 jarigen. De gemiddelde groepsgrootte is in de onderbouw rond de 20, en de midden- en bovenbouw rond de 23 leerlingen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden onderwijs voor alle kinderen en zoeken daarbij naar hun talenten zodat ze daarmee kunnen excelleren. Vanuit die positieve beleving sluiten wij aan op de ontwikkelpunten. Natuurlijk bieden wij een basis aan voor alle kinderen, maar vanuit die basis gaan we naar het passende niveau van het kind. DaVinci is daarbij voor veel kinderen een perfecte mogelijkheid om te laten zien wat ze kunnen. Iedereen gaat dan namelijk opzoek naar zijn /haar eigen interesse en mogelijkheden. Nieuwsgierigheid wordt beloond. Hard werken wordt op prijs gesteld.

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben door taalachterstand of b.v. dyslexie krijgen hulp van onze intern begeleider. In sommige gevallen kunnen wij een beroep doen op een zorgarrangement van het samenwerkingsverband zodat wij extra leerkracht uren kunnen inzetten voor bijzondere ondersteuning.

Sinds begin maart zijn op onze school zo'n dertig Oekraïense kinderen aanwezig. Deze zijn in drie leeftijdsgroepen verdeeld en krijgen aparte begeleiding. Door de jarenlange ervaring met opvang van kinderen met een vreemde taalachtergrond, kunnen wij voor die kinderen veel betekenen. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze school richt zich met name op de talenten van kinderen. Nieuwsgierig houden en meer willen weten, prestaties leveren op hoog niveau en je eigen talenten tot ontwikkeling brengen is de uitdaging voor de komend jaren. Daarnaast willen wij de vluchtelingen die wij opvangen, voldoende Nederlandse taal leren zodat zij na 1 a 2 jaar geïntegreerd in de reguliere groepen geplaatst kunnen worden of op niveau kunnen uitstromen naar het voortgezet onderwijs.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In het schoolgebouw is een peuteropvang gevestigd, die met hetzelfde onderwijsconcept van de Vreedzame school werkt. Kinderen van 2 tot 4 jaar zijn in de peuteropvang de Boskabouter welkom.

Informatie kan ingewonnen via de website van de Van Reenenschool of via de website van Alles Kits: http://www.alleskits.org. Kinderen en ouders hebben dan ook de mogelijkheid nader kennis te maken met de school.

Terug naar boven