Lucebertschool

Zakedijkje 38 A 1862 HB Bergen (Noord-Holland)

  • Schoolfoto van Lucebertschool
  • Schoolfoto van Lucebertschool
  • Het digikeuzebord van de kleuters
  • Schoolfoto van Lucebertschool
  • Jaarlijkse onderbouw musical

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Voor het hele onderwijs (van de basisschool tot en met het hoger onderwijs) is in de Wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (2010) vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen als het gaat om Nederlandse taal en rekenen/wiskunde. Het gaat om basiskennis en -vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn. Het aanleren van de basisvaardigheden is een kerntaak van het onderwijs.

Voor taal zijn per niveau de volgende domeinen beschreven: mondelinge taalvaardigheid, lezen, schrijven, taalverzorging. Voor rekenen gaat het om de volgende domeinen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde. De basiskennis en -vaardigheden kun je op verschillende niveaus beheersen. Voor taal zijn er in totaal vier niveaus beschreven en voor rekenen/wiskunde drie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een fundamenteel niveau (F) en een streefniveau (S). Uitgangspunt is, dat je het niveau 2F nodig hebt om maatschappelijk mee te kunnen doen. Er zijn leerlingen die minder snel of sneller dan gemiddeld de leerstof beheersen. Al deze leerlingen moeten uitgedaagd worden. De ene groep door wat meer dan voorheen van ze te vragen om zo veel mogelijk een fundamenteel niveau te behalen. De andere groep door ze wat extra’s te bieden: een streefniveau. Bij taal betekent dit dat je deze leerlingen de stof van een direct volgend fundamenteel niveau aanbiedt.

Bij rekenen/wiskunde gaat het om een apart beschreven, abstracter, niveau.Voor het hele onderwijs (van de basisschool tot en met het hoger onderwijs) is in de Wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (2010) vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen als het gaat om Nederlandse taal en rekenen/wiskunde. Het gaat om basiskennis en -vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn. Het aanleren van de basisvaardigheden is een kerntaak van het onderwijs. Voor taal zijn per niveau de volgende domeinen beschreven: mondelinge taalvaardigheid, lezen, schrijven, taalverzorging. Voor rekenen gaat het om de volgende domeinen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde.

De basiskennis en -vaardigheden kun je op verschillende niveaus beheersen. Voor taal zijn er in totaal vier niveaus beschreven en voor rekenen/wiskunde drie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een fundamenteel niveau (F) en een streefniveau (S). Uitgangspunt is, dat je het niveau 2F nodig hebt om maatschappelijk mee te kunnen doen. Er zijn leerlingen die minder snel of sneller dan gemiddeld de leerstof beheersen. Al deze leerlingen moeten uitgedaagd worden. De ene groep door wat meer dan voorheen van ze te vragen om zo veel mogelijk een fundamenteel niveau te behalen. De andere groep door ze wat extra’s te bieden: een streefniveau. Bij taal betekent dit dat je deze leerlingen de stof van een direct volgend fundamenteel niveau aanbiedt. Bij rekenen/wiskunde gaat het om een apart beschreven, abstracter, niveau.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Wij maken gebruik van methodegebonden toetsen, door het jaar heen.

Daarnaast hebben wij 2x per jaar de Cito toetsen. Deze gegevens worden verwerkt in ons leerling volgsysteem (ESIS). Vanuit deze toetsen maakt de intern begeleider een trendanalyse, waarin wij de doelen voor de periode na de toetsen bepalen. Na het vaststellen van de doelen, bepalen wij de groepsplannen en individuele plannen (waar nodig).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Onze leerlingen stromen uit op het niveau dat bij ze past. Dit betekent dat wij al vanaf eind groep 7 met ouders de uitstroommogelijkheden gaan verkennen. Dit doen wij door een eerste voorzichtige advies te geven. Het voorlopig advies stellen wij samen door als team te kijken naar alle resultaten van methodetoetsen, cito toetsen, gedrag in de klas, werkhouding en de executieve functies van iedere leerling. De bevindingen uit alle leerjaren tellen mee.

Na de eerste periode in groep 8, waarin wij nog de NIO toets afnemen, krijgen de leerlingen hun officiële advies.

Dit advies kan alleen nog naar boven bijgesteld worden als de landelijke eindtoets hoger uitvalt dan het officiële advies. Dit gaat altijd in overleg met ouders. Het advies mag nooit naar beneden bijgesteld worden.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven