Lucebertschool

Zakedijkje 38 A 1862 HB Bergen (Noord-Holland)

  • Schoolfoto van Lucebertschool
  • Wij spelen met alle kinderen samen op het plein. Kinderen leren grenzen aangeven, samenwerken en rekening houden met anderen.
  • We willen graag dat elk kind met een glimlach naar school gaat en met een een glimlach weer naar huis gaat.
  • Wij zorgen dat kinderen nieuwsgierig mogen zijn, door veel ontwikkelingsmateriaal te gebruiken, thematisch te werken.
  • Actief leren, avontuurlijk leren of bewegend leren, allemaal benamingen voor leren met hart handen en hoofd.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor het hele onderwijs (van de basisschool tot en met het hoger onderwijs) is in de Wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (2010) vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen als het gaat om Nederlandse taal en rekenen/wiskunde. Het gaat om basiskennis en -vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn. Het aanleren van de basisvaardigheden is een kerntaak van het onderwijs.

Voor taal zijn per niveau de volgende domeinen beschreven: mondelinge taalvaardigheid, lezen, schrijven, taalverzorging. Voor rekenen gaat het om de volgende domeinen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde. De basiskennis en -vaardigheden kun je op verschillende niveaus beheersen. Voor taal zijn er in totaal vier niveaus beschreven en voor rekenen/wiskunde drie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een fundamenteel niveau (F) en een streefniveau (S). Uitgangspunt is, dat je het niveau 2F nodig hebt om maatschappelijk mee te kunnen doen. Er zijn leerlingen die minder snel of sneller dan gemiddeld de leerstof beheersen. Al deze leerlingen moeten uitgedaagd worden. De ene groep door wat meer dan voorheen van ze te vragen om zo veel mogelijk een fundamenteel niveau te behalen. De andere groep door ze wat extra’s te bieden: een streefniveau. Bij taal betekent dit dat je deze leerlingen de stof van een direct volgend fundamenteel niveau aanbiedt.

Bij rekenen/wiskunde gaat het om een apart beschreven, abstracter, niveau.Voor het hele onderwijs (van de basisschool tot en met het hoger onderwijs) is in de Wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (2010) vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen als het gaat om Nederlandse taal en rekenen/wiskunde. Het gaat om basiskennis en -vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn. Het aanleren van de basisvaardigheden is een kerntaak van het onderwijs. Voor taal zijn per niveau de volgende domeinen beschreven: mondelinge taalvaardigheid, lezen, schrijven, taalverzorging. Voor rekenen gaat het om de volgende domeinen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde.

De basiskennis en -vaardigheden kun je op verschillende niveaus beheersen. Voor taal zijn er in totaal vier niveaus beschreven en voor rekenen/wiskunde drie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een fundamenteel niveau (F) en een streefniveau (S). Uitgangspunt is, dat je het niveau 2F nodig hebt om maatschappelijk mee te kunnen doen. Er zijn leerlingen die minder snel of sneller dan gemiddeld de leerstof beheersen. Al deze leerlingen moeten uitgedaagd worden. De ene groep door wat meer dan voorheen van ze te vragen om zo veel mogelijk een fundamenteel niveau te behalen. De andere groep door ze wat extra’s te bieden: een streefniveau. Bij taal betekent dit dat je deze leerlingen de stof van een direct volgend fundamenteel niveau aanbiedt. Bij rekenen/wiskunde gaat het om een apart beschreven, abstracter, niveau.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij maken gebruik van methodegebonden toetsen, door het jaar heen.

Daarnaast hebben wij 2x per jaar de Cito toetsen. Deze gegevens worden verwerkt in ons leerling volgsysteem (ESIS). Vanuit deze toetsen maakt de intern begeleider een trendanalyse, waarin wij de doelen voor de periode na de toetsen bepalen. Na het vaststellen van de doelen, bepalen wij de groepsplannen en individuele plannen (waar nodig).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen stromen uit op het niveau dat bij ze past. Dit betekent dat wij al vanaf eind groep 7 met ouders de uitstroommogelijkheden gaan verkennen. Dit doen wij door een eerste voorzichtige advies te geven. Het voorlopig advies stellen wij samen door als team te kijken naar alle resultaten van methodetoetsen, cito toetsen, gedrag in de klas, werkhouding en de executieve functies van iedere leerling. De bevindingen uit alle leerjaren tellen mee.

Na de eerste periode in groep 8, waarin wij nog de NIO toets afnemen, krijgen de leerlingen hun officiële advies.

Dit advies kan alleen nog naar boven bijgesteld worden als de landelijke eindtoets hoger uitvalt dan het officiële advies. Dit gaat altijd in overleg met ouders. Het advies mag nooit naar beneden bijgesteld worden.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij werken met de methode 'Leefstijl' die schoolbreed wordt ingezet. Daarnaast hebben wij een "leefstijl coordinator" die ons helpt scherp te blijven.

Daarnaast gebruiken wij in de onderbouw 'Inzichtelijk' een niet erkende door docenten ontwikkelde methode die heel erg goed de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen in kaart brengt en administratief gemakkelijk in te vullen is. Daarnaast gebruik wij SCOL (de sociale competentie observatielijst) om aan de inspectie eisen te voldoen.

In de midden en bovenbouw maken wij gebruik van Scol, om de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen.

Elk schooljaar starten wij met de 'gouden weken' waarin wij heel bewust bezig zijn met de vraag 'hoe gaan wij met elkaar om.' 

Om dit te versterken zijn wij een 'judo school', waarbij we in de Gouden weken alle klassen judolessen aanbieden. Elk jaar wordt er gewerkt met een thema. Dit jaar is dat 'samenwerken'. tijdens deze lessen ligt de nadruk op de fysieke kant van het omgaan met elkaar. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • versterken van je kwaliteiten
  • versterken andermans kwaliteit
  • met plezier omgaan met elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven