Lucebertschool

Zakedijkje 38 A 1862 HB Bergen (Noord-Holland)

 • Schoolfoto van Lucebertschool
 • Wij spelen met alle kinderen samen op het plein. Kinderen leren grenzen aangeven, samenwerken en rekening houden met anderen.
 • We willen graag dat elk kind met een glimlach naar school gaat en met een een glimlach weer naar huis gaat.
 • Wij zorgen dat kinderen nieuwsgierig mogen zijn, door veel ontwikkelingsmateriaal te gebruiken, thematisch te werken.
 • Actief leren, avontuurlijk leren of bewegend leren, allemaal benamingen voor leren met hart handen en hoofd.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof of vervanging van personeel is via het ISOB bestuur geregeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Er wordt twee keer een uur besteed aan groepsgebonden ontwikkelingsactiviteiten: taalactiviteiten, rekenactiviteiten en wereldverkennende activiteiten.Deze activiteiten vinden meestal in de kring en in de hoeken plaats.

Er wordt 1 uur besteed aan individuele ontwikkelingsactiviteiten en twee keer 1 uur aan spelactiviteiten (zowel binnen als buiten). In de ochtend is er rond 10.00 uur een pauze en tussen de middag wordt er om 12.00 uur geluncht. De lesdag start met een inloop en wordt afgesloten met een kring, waarbij het accent vooral ligt op de sociaal emotionele vorming.

De methode  'De slimme kleuter', is in gebruik genomen als antwoord op de vraag, hoe om te gaan met kinderen die al verder in hun ontwikkeling zijn dan anderen.

Vanaf groep 1 geven wij het vak Engels, omdat de leerlingen dan in hun meest 'taalgevoelige' periode zitten. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 gaan we langzaam afscheid nemen van het spelend leren, maar hier nemen we twee jaren de tijd voor. Door middel van het onderbouw experimenteerlokaal, is er ruimte om het geleerde toe te passen in de praktijk. (zie ook de uitleg bij gr 1/2)

De toekomst is nog nooit zo onzeker geweest als op dit moment. Het is niet meer zeker welk werk er nog is over 20 jaar, het is niet zeker welke beroepen er nog bestaan. Alle kennis is te vinden op internet. Wat hebben kinderen van nu dan nog nodig om goed voorbereid te zijn op hun toekomst?

Er zal extra ingezet moeten worden op het (begrijpend)lezen, waardoor kinderen toegang krijgen tot kennis. Er zal ingezet moeten worden op 'leren leren'. De uitvoerende kant mag ook niet uit het oog worden verloren. Voor iedereen wordt het extra belangrijk om verder te durven kijken, dan het geleerde, verbindingen kunnen leggen tussen de bestaande kennis, avonturier zijn. Over de grenzen van het mogelijke durven kijken, uitvinder zijn. Hiervoor is het nodig dat leerlingen stevig in hun schoenen staan, dat ze weten wat ze wel en niet kunnen, dat ze durven falen en opkrabbelen.    

Om dit vorm te geven krijgen de volgende elementen de komende jaren extra nadruk binnen het onderwijs aan de Lucebertschool:

Talentontwikkeling      

 1. Zelf aangeven wat je wilt leren
 2. Out of the box durven en mogen denken
 3. Stevig in je schoenen staan
 4. Nieuwsgierig mogen en kunnen zijn
 5. Opzet onderbouw experimenteerlab

Thematisch onderwijs 

 1. Verbanden leggen tussen verschillende leergebieden
 2. Out of the box durven en mogen denken
 3. Het geleerde in breder perspectief zien  

Avontuurlijk leren

 1. Uit de schoolbanken komen
 2. Met hoofd, hart en handen leren
 3. Door beweging makkelijker leren
 4. Ontwikkelen van alle zintuigen om tot leren te komen
 5. Diverse manieren van leren aangereikt krijgen
 6. Duidelijke leerlijnen van groep 1 tot en met groep 8
 7. In groep 1 weten wat nodig is voor de uitstroom groep 8
 8. Weten waarom iets aangeboden wordt
 9. Versoepelen van het leerlingvolgsysteem
 10. Beter zicht op noodzaak individuele leerlijnen

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het gebouw waarin de Lucebertschool gehuisvest is, is een rolstoel toegankelijk gebouw. We zijn in het bezit van een lift met alarmering. De gangen zijn breed en de lokalen zijn zeer ruim.

Wij vinden dat alle kinderen een passende plek moeten kunnen krijgen om onderwijs te volgen. Bij ons op school is veel mogelijk en wij gaan altijd in overleg met de ouders van een aangemelde leerling om te kijken waar deze mogelijkheden liggen. Echter ook wij hebben onze beperkingen. Als wij hier tegen aanlopen, zullen wij altijd in overleg met de ouders en de onderwijsconsulent van het samenwerkingsverband kijken of we onze grenzen kunnen oprekken. Lukt dit niet of bereiken wij in een later stadium alsnog onze grenzen, dan zullen dat aangeven. Wij helpen dan zoeken naar een plek die wel passend is. 


Wij schakelen altijd de onderwijsconsulent van het samenwerkingsverband in om met ons mee te denken en om te leren. Regelmatig zorgen wij samen voor begeleiding van buitenaf om de onderwijs en ondersteuningsbehoefte goed in kaart te brengen en zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de basis worden alle docenten geschoold in differentiëren in de klas door het CPS. Zodat alle kinderen op eigen niveau bediend worden.

Wij werken samen met het samenwerkingsverband om altijd een passend aanbod te hebben. Hierbij proberen wij kinderen te clusteren zodat de begeleiding beter ingezet kan worden.

Voor kinderen met TOS, met taalachterstanden door NT2 werken wij  samen met Melior, zij verzorgen voor ons een speciaal aanbod om achterstanden te voorkomen.

Daarnaast werken wij met een klassenassistent die ingezet wordt door de hele school om met groepjes kinderen te werken, die extra uitdaging of extra verdieping nodig hebben.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er is in het kader van de Brede Bergense school een nauwe samenwerking met Forte kinderopvang. Er is altijd sprake van een warme overdracht tussen opvang en school.

Terug naar boven