Lucebertschool

Zakedijkje 38 A 1862 HB Bergen (Noord-Holland)

 • Schoolfoto van Lucebertschool
 • Schoolfoto van Lucebertschool
 • Het digikeuzebord van de kleuters
 • Schoolfoto van Lucebertschool
 • Jaarlijkse onderbouw musical

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof of vervanging van personeel is via het ISOB bestuur geregeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Er wordt twee keer een uur besteed aan groepsgebonden ontwikkelingsactiviteiten: taalactiviteiten, rekenactiviteiten en wereldverkennende activiteiten.Deze activiteiten vinden meestal in de kring en in de hoeken plaats.

Er wordt 1 uur besteed aan individuele ontwikkelingsactiviteiten en twee keer 1 uur aan spelactiviteiten (zowel binnen als buiten). In de ochtend is er rond 10.00 uur een pauze en tussen de middag wordt er om 12.00 uur geluncht. De lesdag start met een inloop en wordt afgesloten met een kring, waarbij het accent vooral ligt op de sociaal emotionele vorming.

De methode  'De slimme kleuter', is in gebruik genomen als antwoord op de vraag, hoe om te gaan met kinderen die al verder in hun ontwikkeling zijn dan anderen.

Vanaf groep 1 geven wij het vak Engels, omdat de leerlingen dan in hun meest 'taalgevoelige' periode zitten. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 gaan we langzaam afscheid nemen van het spelend leren, maar hier nemen we twee jaren de tijd voor. Door middel van het onderbouw experimenteerlokaal, is er ruimte om het geleerde toe te passen in de praktijk. (zie ook de uitleg bij gr 1/2)

De toekomst is nog nooit zo onzeker geweest als op dit moment. Het is niet meer zeker welk werk er nog is over 20 jaar, het is niet zeker welke beroepen er nog bestaan. Alle kennis is te vinden op internet. Wat hebben kinderen van nu dan nog nodig om goed voorbereid te zijn op hun toekomst?

Er zal extra ingezet moeten worden op het (begrijpend)lezen, waardoor kinderen toegang krijgen tot kennis. Er zal ingezet moeten worden op 'leren leren'. De uitvoerende kant mag ook niet uit het oog worden verloren. Voor iedereen wordt het extra belangrijk om verder te durven kijken, dan het geleerde, verbindingen kunnen leggen tussen de bestaande kennis, avonturier zijn. Over de grenzen van het mogelijke durven kijken, uitvinder zijn. Hiervoor is het nodig dat leerlingen stevig in hun schoenen staan, dat ze weten wat ze wel en niet kunnen, dat ze durven falen en opkrabbelen.    

Om dit vorm te geven krijgen de volgende elementen de komende jaren extra nadruk binnen het onderwijs aan de Lucebertschool:

Talentontwikkeling      

 1. Zelf aangeven wat je wilt leren
 2. Out of the box durven en mogen denken
 3. Stevig in je schoenen staan
 4. Nieuwsgierig mogen en kunnen zijn
 5. Opzet onderbouw experimenteerlab

Thematisch onderwijs 

 1. Verbanden leggen tussen verschillende leergebieden
 2. Out of the box durven en mogen denken
 3. Het geleerde in breder perspectief zien  

Avontuurlijk leren

 1. Uit de schoolbanken komen
 2. Met hoofd, hart en handen leren
 3. Door beweging makkelijker leren
 4. Ontwikkelen van alle zintuigen om tot leren te komen
 5. Diverse manieren van leren aangereikt krijgen
 6. Duidelijke leerlijnen van groep 1 tot en met groep 8
 7. In groep 1 weten wat nodig is voor de uitstroom groep 8
 8. Weten waarom iets aangeboden wordt
 9. Versoepelen van het leerlingvolgsysteem
 10. Beter zicht op noodzaak individuele leerlijnen

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het gebouw waarin de Lucebertschool gehuisvest is, is een rolstoel toegankelijk gebouw. We zijn in het bezit van een lift met alarmering. De gangen zijn breed en de lokalen zijn zeer ruim.

Wij vinden dat alle kinderen een passende plek moeten kunnen krijgen om onderwijs te volgen. Bij ons op school is veel mogelijk en wij gaan altijd in overleg met de ouders van een aangemelde leerling om te kijken waar deze mogelijkheden liggen. Echter ook wij hebben onze beperkingen. Als wij hier tegen aanlopen, zullen wij altijd in overleg met de ouders en de onderwijsconsulent van het samenwerkingsverband kijken of we onze grenzen kunnen oprekken. Lukt dit niet of bereiken wij in een later stadium alsnog onze grenzen, dan zullen dat aangeven. Wij helpen dan zoeken naar een plek die wel passend is. 


Wij schakelen altijd de onderwijsconsulent van het samenwerkingsverband in om met ons mee te denken en om te leren. Regelmatig zorgen wij samen voor begeleiding van buitenaf om de onderwijs en ondersteuningsbehoefte goed in kaart te brengen en zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven