Openbare Daltonbasisschool De Klimop

Pieter de Hooghstraat 10 5854 ES Bergen (Limburg)

  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool De Klimop
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool De Klimop
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool De Klimop
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool De Klimop
  • Schoolfoto van Openbare Daltonbasisschool De Klimop

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Graag willen wij een deel van de enquête over het welbevinden van onze kinderen, gemaakt door groep 8 schooljaar 2012-2013, aan u laten zien. Deze gaan we voortaan jaarlijks laten invullen door de alle groepen 8, zodat wij daarvan kunnen leren.

Groep 8 2012-2013 20 leerlingen

Welk cijfer geef je de school? 9,6

I= zeer goed II=goed III=Voldoende IV=Onvoldoende V=zwak

Voelde je jezelf thuis in de groep? 60%I 40%II

Was het team goed in de omgang met leerlingen? 65%I 35% II

Kreeg je duidelijke uitleg van de leraren? 80%I 10%II 10%III

Mocht je je mening uiten en meepraten? 65%I 30%II 5%III

Waren er duidelijke afspraken op school en in de klas? 75%I 25%II

Had je een fijne klas? 80%I 20%II

Vond je dit een goede school? 80%I 20%II

Hoe vond je het Daltononderwijs? 55%I 45%II

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Na de IEP toetsen bespreken we de uitkomsten van de medio of eindresultaten met het hele team. We analyseren de gegevens en maken een groepsplan voor de hele klas. Verder worden individuele kinderen 3x per jaar besproken tijdens groepsbesprekingen voor elk rapport. De intern begeleider analyseert de hele school in de kwaliteitsrapportage.

De vaardigheidsscores per kind worden bekeken en besproken. Hierbij is het  voor ons van belang of het kind vooruit is gegaan t.o.v. zichzelf, ongeacht het behaalde niveau. We kijken naar de leergroei.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij werken met ZIEN van parnasSys.

De groepen 5 t/m 8 vullen dit zelf in en alle leerkrachten voor alle kinderen.

De resultaten worden besproken met ouders en kinderen.

Indien nodig komt de IB-er bij de bespreking om haar deskundigheid in te brengen en te kijken wat er nodig is voor de desbetreffende leerling.

Onze leerlingen vullen als eerste rapport een reflectief rapport in. De groepen 6-7-8 komen mee naar de 10 min. gesprekken. De andere rapporten hebben ook onderdelen die de kinderen zelf invullen over zichzelf. Ouders, kinderen en leerkrachten gaan hierover met elkaar in gesprek.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Samenwerken
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het streven van de inspectie is om Stichting Invitare Openbaar Onderwijs, waar basisschool De Klimop onderdeel van is, in schooljaar 2023-2024 te bezoeken.

Terug naar boven