RK Basisschool De Fontein

Pieter de Hooghstraat 2 5854 ES Bergen (Limburg)

 • Het lieveheersbeestje staat symbool voor onze TOP 7, waarmee we de leefregels van onze school aangeven.
 • Presentaties vieren we samen in onze speelzaal
 • Schoolfoto van RK Basisschool De Fontein
 • Gezellig knutselen
 • We lezen voor  en  met elkaar

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school houdt zorgvuldig bij welke ontwikkeling kinderen doormaken en welke prestaties zij behalen. Aan het eind van de basisschoolperiode nemen onze achtstegroepers deel aan de IEP eindtoets. De bedoeling van deze toets is bij te dragen aan een juiste keuze voor het vervolgonderwijs. 

De gemiddelde standaardscore van onze school is, zowel in vergelijking met alle deelnemende scholen, als in vergelijking met deelnemende scholen die op het punt van leerlinggewichten overeenkomen met onze school, meestal hoger dan of op het landelijk gemiddelde. 

Onze visie op toetsen en resultaten

Op onze school is het kind, zijn/haar totale ontwikkeling van groot belang. Wij zien onze kinderen niet als een Toetsscore, maar als een kind op weg naar een plekje in de maatschappij. Als school helpen we de kinderen een gedeelte van deze weg af te leggen.

De Eindtoetsresultaten helpen ons om kritisch te kijken naar ons onderwijs. Wat gaat goed, wat kan beter en wat is daarvoor nodig.

Wij denken dat deze visie bijdraagt aan de goede scores die we als school behalen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school worden de tussenresultaten gebruikt om de Schoolzelfevaluatie te maken met het team. De conclusies resulteren in acties. De acties worden gebruikt bij het maken van de instructieplannen. Er kunnen acties zijn die vragen om een schoolbrede aanpak. Deze worden meegenomen in het schoolverbeterplan. In de bijgevoegde Schoolzelfevaluatie zijn de resultaten af te lezen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Resultaten Voortgezet Onderwijs

Jaarlijks analyseren we de gegevens die we van het VO terug krijgen. We volgen de kinderen t/m hun eindexamen op het VO.

Conclusies 2019-2020:

 • De analyse van de gegevens VO leerjaar 3 laat ons zien dat de adviezen voor onze leerlingen prima waren. 
 • De vakken rekenen en taal behoeven geen aanpassingen. Onze kinderen scoren in het eerste jaar voldoende tot goed op deze vakken.

2020-2021 volgt in augustus 2021. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Als school willen we de kinderen een brede ontwikkeling meegegeven. Cognitie is belangrijk, creativiteit, omgangsvormen, socaiale vaardigheden zijn voor ons net zo belangrijk.

In onze top 7 staat beschreven hoe we kinderen leren om te gaan met de wereld om ons heen.

Onze schoolregels zorgen voor eenduidigheid.

Onze BEO (bewust eigen ontwikkeling) geeft kinderen de kans mee te denken over hun eigen ontwikkeling. Dat mag op alle terreinen zijn.

In ons schoolplan staat beschreven hoe wij ons onderwijs vorm geven, dit plan is terug te vinden op de website.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect
 • Iedereen is anders
 • Iedereen heeft talenten

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven