RK Basisschool De Fontein

Pieter de Hooghstraat 2 5854 ES Bergen (Limburg)

 • Het lieveheersbeestje staat symbool voor onze TOP 7, waarmee we de leefregels van onze school aangeven.
 • Presentaties vieren we samen in onze speelzaal
 • Schoolfoto van RK Basisschool De Fontein
 • Gezellig knutselen
 • We lezen voor  en  met elkaar

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vanaf 1 augustus 2006 hebben wij in samenwerking met andere stichtingen in de regio een centrale invallers- en vervangerspool opgericht. Daarmee hopen wij zoveel mogelijk gevallen van afwezigheid op te kunnen vangen. Indien er onverhoopt toch geen vervanger gevonden kan worden, wordt gekeken of er intern mogelijkheden zijn (bv. verschuiving van (werkdagen) van collega's of het verdelen over andere groepen enz.).

Het is niet altijd even gemakkelijk om bij afwezigheid van leerkrachten goede vervanging te realiseren. Binnen Lijn 83 is een uniforme regeling getroffen waardoor op alle scholen dezelfde procedure wordt gevolgd in geval er geen vervanger voorhanden is. Voor u als ouder(s)/ verzorger(s) moet deze regeling duidelijkheid scheppen in de wijze waarop de school tot een keuze komt. Bovendien willen we laten zien dat, indien een groep leerlingen niet meer op school kan worden opgevangen, er een zorgvuldige afweging van belangen heeft plaatsgevonden. Bieden de voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zal aan ouders/verzorgers van de betreffende groep gevraagd worden de kinderen thuis te laten, met daarbij de volgende afspraken:

-de eerste dag van het verlof worden de kinderen opgevangen;

-ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld;

-Indien voor meerdere dagen geen vervanging beschikbaar is, zullen groepen afwisselend geen onderwijs aangeboden krijgen. 

U zult begrijpen dat dit alleen zal worden toegepast indien andere mogelijkheden zijn uitgeput.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Basisschool De Fontein werkt overwegend volgens het leerstofjaarklassensysteem. Bij instructie en verwerking wordt gedifferentieerd. Het team streeft ernaar de leerstof af te stemmen op de behoefte van de kinderen.

Als het voor kinderen wenselijk is kunnen ze lessen volgen in een andere groep.

We hebben de volgende groepsverdeling:

-2 Groepen met leerlingen van groep 1 en 2;

-Groep 2-3

-Groep 3

-Groep 4

-Groep 5

-Groep 6

-Groep 7

-Groep 8.

Op de website van onze school vindt u de verdeling van de leerkrachten over de groepen. 

De school wordt aangestuurd door de directeur, 2 bouwcoördinatoren en een intern begeleider. Elke groep heeft een of twee leerkrachten. Ter ondersteuning zijn er een onderwijsassistente, een conciërge en een administratieve kracht aanwezig.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs is op 1 augustus 2014 in werking getreden. Schoolbesturen hebben voor de bij hen aangemelde kinderen zorgplicht en zijn verantwoordelijk voor passend onderwijs. Passend onderwijs op RK Basisschool De Fontein betekent dat het onderwijs dat geboden wordt voor iedere leerling zoveel mogelijk passend is bij zijn/haar onderwijsbehoeften en/of mogelijkheden. Goed onderwijs vormt hiervoor de basis. Het fundament is basisondersteuning binnen het reguliere basisonderwijs. Als school dragen we uit dat de zorg voor leerlingen een teamverantwoordelijkheid is. Binnen het Samenwerkingsverband is ervoor gekozen om het pedagogisch optimisme vorm te geven. Dit betekent dat we denken in mogelijkheden en proberen het onderwijs zodanig in te richten dat alle kinderen tot hun recht kunnen komen. 

De basisondersteuning voor alle leerlingen in ons Samenwerkingsverband bestaat uit extra ondersteuning voor leerlingen:

-die moeite hebben met lezen (dyslexie)

-die moeite hebben met rekenen (dyscalculie)

-met een lagere intelligentie dan gemiddeld

-met een hogere intelligentie dan gemiddeld

-met een hulpvraag op het gebied van gedrag (lichte mate)

Dit betekent op schoolniveau:

-begeleiding van leerkrachten zodat zij de leerlingen zo goed mogelijk kunnen helpen in de klas

-duidelijke afspraken over de veiligheid op school

-duidelijke afspraken met gemeenten wat betreft jeugdzorg

-duidelijke afspraken over medische handelingen op school

Naast de basisondersteuning kent het samenwerkingsverband vormen van lichte en zware ondersteuning. Deze ondersteuning is op onderstaande wijze ingedeeld.

Basisondersteuning

Niveau 1: groepsplan/handelingsplan onder verantwoording van de leerkracht

Niveau 2: handelingsplan met ondersteuning van Interne Begeleiding waarbij een beroep kan worden gedaan op de regulier beschikbare middelen.

Lichte ondersteuning

Niveau 3: arrangementen (incl. eventuele extra ondersteuningsmiddelen/expertise SBO/SO) op de eigen school en/of combinatie met andere scholen. 

Niveau 4:plaatsing in het Speciaal Basisonderwijs

Zware ondersteuning

Niveau 5: plaatsing in het Speciaal Onderwijs.

Samenwerking met ouders

Ouders zijn per definitie partner van de school bij signalering van speciale vragen van kind en leerkracht. Ouders en school gaan samen op zoek naar antwoorden en oplossingen. Indien nodig wordt er voor een kind een Ontwikkelingsperspectief opgesteld waarin concrete doelen en activiteiten staan en het perspectief wordt geschetst voor het vervolgonderwijs. De Intern Begeleider neemt in dit proces een centrale rol in. 

Toekenning van extra ondersteuning (niveau 3) voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften/ondersteuningsvragen wordt betaald uit gelden van Passend Onderwijs Noord-Limburg en verloopt altijd via het Bovenschools Ondersteuningsloket. Wanneer extra ondersteuning op de basisschool ontoereikend wordt geacht kan het Ondersteuningsloket een toelaatbaarheidsverklaring afgeven voor:

-het speciaal basisonderwijs

-het speciaal onderwijs

-Cluster 3: Zeer moeilijk lerende kinderen/langdurig zieke kinderen

-Cluster 4: Kinderen met hulpvragen op het gebied van gedrag

Deze toelaatbaarheidsverklaringen hebben altijd een tijdelijk karakter. Na de afgesproken termijn zal opnieuw bij het Ondersteuningsloket worden afgewogen of er sprake is van herindicatie dan wel overstap naar een andere vorm van onderwijs. Ouders worden te alle tijden hierbij betrokken.

Na aanmelding van een leerling heeft de school 6 weken de tijd om te bekijken of de aangemelde leerling extra ondersteuning nodig heeft en of de school het arrangement kan bieden. Indien nodig kan deze periode, op basis van goede argumenten, worden verlengd naar 10 weken. Ouders moeten zich schriftelijk aanmelden en hebben informatieplicht; zij moeten naar waarheid aangeven of er wat te melden is over hun kind dat consequenties heeft of kan hebben voor het onderwijs. Het bestuur heeft het recht om ouders om (aanvullende) informatie te vragen. Als ouders dat weigeren is zorgplicht niet van toepassing. De zorgplicht vervalt ook als ouders de grondslag van de school niet onderschrijven of als er geen plaatsruimte is in de school. Binnen 6 (of 10) weken geeft de school aan of een leerling wordt toegelaten. Bij een positieve beslissing volgt de inschrijving. Als uit de aanmelding blijkt dat er extra ondersteuning nodig is, die de school niet kan bieden, dan wordt de leerling niet toegelaten. De school heeft dan de plicht om aan te geven waar het arrangement wel wordt geboden. Bij een afwijzing dient de school te motiveren waarom niet aan de vastgestelde ondersteuningsbehoefte kan worden voldaan op de school. Als er na 10 weken nog geen besluit is genomen over de toelating van het kind, dan heeft het kind recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven