obs Kiezel en Kei

Bloemengaarde 41 2861 VM Bergambacht

Schoolfoto van obs Kiezel en Kei

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Kiezel en Kei is het gewoon dat alle kinderen het onderwijs krijgen dat bij ze past. Dat betekent dat we vrijwel alle kinderen tot en met groep 8 bij ons houden. Kinderen met didactische achterstanden worden extra gemonitord aan de hand van hun ontwikkelingsprognose en leerrendement.

In 2020 is er vanwege de coronacrisis geen Eindtoets afgenomen. Van de kinderen uit groep 8 in dat jaar zijn wel de referentieniveaus bekend. Percentage 1F: 94,0% (signaalwaarde 85%)Percentage 1S/2f: 50,5% (signaalwaarde 47,3%)

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We gebruiken de halfjaarlijkse Cito-screening om de tussenresultaten te meten. Natuurlijk beperken we ons niet tot de Cito. Ook de methoderesultaten beïnvloeden ons handelen. 

Als leerkracht ben je de hoofdverantwoordelijke voor de uitvoering van het handelingsgericht werken in de groep. Als leerkracht sta je er echter niet alleen voor. Gezamenlijk met de andere collega's binnen het team worden trendanalyses uitgevoerd. Tijdens de periodieke groepsbespreking wordt er samen met de directie en de coördinator leerlingenzorg gereflecteerd, geëvalueerd en plannen onder de loep genomen.

Binnen ons handelingsgericht werken onderscheiden we verschillende fasen en stappen.

Fase 1: waarnemen en signaleren 

  • Stap 1: verzamelen van leerlinggegevens         
  • Stap 2: signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben

Fase 2: begrijpen en analyseren

  • Stap 3: benoemen van de onderwijsbehoeften

Fase 3: plannen

  • Stap 4: clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften           
  • Stap 5: opstellen van het groepsplan

Fase 4: realiseren

  • Stap 6: uitvoeren van het groepsplan
  • Stap 7: evalueren van het groepsplan 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op de Kiezel en Kei staat passend onderwijs hoog in het vaandel. Zolang het welbevinden van het kind en de omgeving niet onder druk komt te staan, kunnen alle kinderen tot en met groep 8 bij ons op school blijven. Kinderen met een didactische achterstand worden extra gemonitord aan de hand van hun ontwikkelingsprognose en leerrendement. Ouders worden vroegtijdig op de hoogte gesteld van de mogelijke uitstroom van hun kind richting het voortgezet onderwijs. Vanuit onze visie over passend onderwijs is het logisch dat de verdeling van de percentages met betrekking tot de schooladviezen jaarlijks kan fluctueren.

In de praktijk betekent dit dat er bij ons op school kinderen zitten die na Kiezel en Kei naar elke mogelijke vorm van voortgezet onderwijs gaan, van praktijkonderwijs tot VWO/Gymnasium.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Kiezel en Kei heeft een basisarrangement en daarmee het vertrouwen van de inspectie. Een school krijgt dit als uit de risicoanalyse van de inspectie blijkt dat de opbrengsten minimaal op het niveau zijn dat je mag verwachten van de school. Ook zijn er geen signalen dat er iets anders mis zou kunnen zijn. Uiteraard hebben we ook verbeterpunten: zo zijn we bijvoorbeeld bezig nog intensiever met groepsplannen te werken en daarmee het onderwijs nog beter aan te passen aan de verschillende niveaus van de leerlingen. Ook het verhogen van het niveau van het technisch lezen is een speerpunt.

Terug naar boven