obs Kiezel en Kei

Bloemengaarde 41 2861 VM Bergambacht

Schoolfoto van obs Kiezel en Kei

Het team

Toelichting van de school

Het team van Kiezel en Kei is een mix van jong en oud, man en vrouw. Het grootste deel van het team werkt parttime. De meeste personeelsleden hebben lesgevende taken voor een groep; zij worden daarbij ondersteund door de coördinator leerlingenzorg, door onderwijsassistenten, door de ict-er, door de vakleerkrachten gym, muziek/drama en humanistische/geestelijke vorming en door de directie. Tevens krijgen studenten van de Pabo en de Onderwijsassistentenopleiding gelegenheid om bij ons stage te lopen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof heeft of ziek is, kan deze op verschillende wijzen worden vervangen.

*We melden de vervanging bij de vervangingspool waar we bij zijn aangesloten. 

*De eerste optie is om de betreffende leerkracht intern te vervangen. Waar het kan gebeurt dit door de 'duo-collega'.

*Indien er sprake is van een langdurige afwezigheid wordt er een beroep gedaan op een externe invaller vanuit de vervangingspool.

*In een uiterste geval wordt de klas naar huis gestuurd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerlingen in de onderbouw krijgen veel reken- en taalaanbod gedurende alle dagen. Daarnaast is er veel ruimte voor ontwikkelingsmateriaal, motorische ontwikkeling door buiten te spelen en in de gymzaal middels veel verschillende spel- en bewegingsactiviteiten. Ook krijgen ze op een spelende wijs Engels aangeboden. 

Het bovenstaand schema qua tijden voor de verschillende vakken is dan ook voor de groepen 1-2 niet in te vullen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De groepen hanteren de richtlijnen qua uren vanuit de methodes. De tijden kunnen per jaar verschillen, afhankelijk wat de groep nodig heeft.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Een visie in delen: “Kiezel en Kei: méér dan kennis!” 

We streven een plezierig en veilig schoolklimaat na m.b.v. principes vanuit het Pedagogisch Vakmanschap* en in 2020 starten we het traject om te komen tot een Vreedzame school.

We werken met afspraken en regels beschreven in ons gedragsprotocol. 

We geven instructie en zorg op niveau: 3 instructieniveaus, plusklassen en ondersteuning mede door onderwijsassistenten.

We volgen de resultaten van de kinderen nauwgezet d.m.v. het leerlingvolgsysteem, door kindgesprekken, groepsbesprekingen en oudergesprekken. 

We benutten werkvormen m.b.t. samenwerken vanuit het coöperatief leren; 

We beschikken over vakdocenten gym, muziek, drama en zijn gestart met het geven van authentiek kunstonderwijs; door middel van kunst- en cultuureducatie leren leerlingen zichzelf, de omgeving, de maatschappij en de wereld te ontdekken en te begrijpen. 

We werken sinds dit schooljaar minder met chromebooks. De kinderen maken de verwerking van rekenen, taal en spelling in de werkboeken, maar gebruiken de chromebooks bij automatiseren, extra oefeningen en bij het thematisch onderwijs. Alle leerlingen vanaf gr. 3 t/m 8 hebben hun eigen chromebook. We hebben enkele ipads in groep 1-2. Er is een goede afwisseling tussen het schrijven en het digitaal werken;  

Vanaf groep 5 maken ouders en kinderen een keuze tussen het volgen van Humanistisch Vormingsonderwijs of Geestelijk Vormingsonderwijs; 

We streven een gezonde levensstijl na (dagelijks fruit en/of brood in de pauzes) en bevorderen het actief bewegen tijdens het buitenspelen. 

*De leerkrachten geven les volgens de inzichten vanuit Pedagogisch Vakmanschap: “Zij doen wat goed is voor de leerlingen. Ook in de ogen van de leerlingen”. Relatie, Competentie en Autonomie vormen de basis. 

Kinderen met een zorgvraag krijgen vanuit de basisondersteuning extra begeleiding verzorgd door onderwijsassistenten.  Voor kinderen met een extra zorgvraag bieden we extra ondersteuning verzorgd door (gespecialiseerde) onderwijsassistenten. Voor deze leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. 

Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben bieden wij een Plusklas aan. Op stichtingsniveau is er een voorziening voor hoogbegaafde kinderen (Plus met LEV) Deze voorziening vindt ook plaats in een lokaal van onze school.  

Binnen onze school is er expertise aanwezig op het gebied van: - hoogbegaafdheid - interne begeleiding -taal-en rekenspecialist

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op dit moment hebben we voldoende ondersteuning in de vorm van ambulante leerkrachten en onderwijsassistentes die leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte begeleiden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven