Openbare basisschool Berg

Langen Akker 122 6325 CN Berg en Terblijt

  • Schoolfoto van Openbare basisschool Berg
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Berg
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Berg

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Openbare basisschool Berg!

Graag nemen we je mee om een beeld te krijgen van onze school. De basisschooltijd is een belangrijk deel van een mensenleven en legt vaak de basis voor het plezier in leren. We laten je zien hoe wij werken, wat je van ons als school kan verwachten en we beantwoorden praktische vragen. 

De schoolgids is er ook voor onze eigen ouders/verzorgers en betrokkenen bij onze school. Met praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. We beschrijven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin maken. We werken vanuit een visie en onze missie is kinderen veilig, vertrouwd en wijs in de wereld te zetten. Naast lezen, rekenen en schrijven is dat wat we aan onze kinderen proberen mee te geven.

Een goede communicatie tussen school en onze ouders is voor ons erg belangrijk. Je leest daarom ook hoe we de betrokkenheid van onze ouders bij de school organiseren. En hoe we informatie delen.

Heb je na het lezen van de gids nogvragen, laat het ons dan weten. Je mag altijd mailen of bellen. Het liefst spreken we je persoonlijk, dus meld je via info.berg@kom-leren.nl en we nemen contact met je op.

Namens het team van Openbare basisschool Berg,

Astrid Claessens, directeur.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Vertrouwd
  • Wijs
  • Ontwikkelingsgericht onderwijs
  • Ontdekken & leren in deze tijd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Openbare basisschool Berg is een middelgrote basisschool in het groene gebied van het Ingendael met leerlingen uit Berg en Terblijt, Vilt, Houthem, Maastricht (Amby) en Valkenburg.

Ons leerlingenaantal is vrij stabiel en we weten de krimp in de regio goed op te vangen. We zijn aantrekkelijk voor kinderen uit alle kernen rondom Berg en Terblijt. 

Onze school is toegankelijk zijn voor alle gezindten, alle geloven en alle kleuren en het openbare karakter van onze school is belangrijk voor ons.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
236
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse opvang:

Samen met Stichting Tussen de Middag bieden wij de gelegenheid om over te blijven bij Openbare basisschool Berg tussen 12.00-13.00 uur.
Kinderen die overblijven eten onder leiding en verantwoordelijkheid van de leerkracht samen hun lunch in de klas. Dit zorgt voor rust en structuur in alle groepen en komt het verdere overblijven ten goede. In de onderbouw assisteren een aantal overblijfkrachten bij het eetmoment. Na het eten en drinken wordt de rest van de pauze gespeeld op het schoolplein onder toezicht va vrijwilligers van Tussen de Middag en leerkrachten.

Het overblijven brengt kosten met zich mee. Zie voor meer informatie de website van Stichting Tussen de Middag

Opvang buiten schooltijd:

BSO de Bergerburcht, Stichting MIK,  biedt opvang voor en na school en op alle vrije dagen en vakanties van school. Ouders dienen dit zelf met MIK te regelen. De BSO is geopend van 7.30-8.30 uur en tussen 15.00 en 18.30 uur. Voor alle kinderen (4-13 jaar) van basisschool Berg.
Meer informatie is te vinden op: www.mik-kinderopvang.nl.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onderwijsinstellingen moeten over een veiligheidsplan beschikken.
Dit plan heet ook wel het plan voor veiligheid, gezondheid en milieu.

In het veiligheidsplan staat wat de school doet aan de fysieke veiligheid (inrichting van het schoolgebouw) en de sociale veiligheid (omgaan met bijvoorbeeld agressie en geweld).

In dit plan zijn een aantal school specifieke beleidszaken geformuleerd. Dit veiligheidsplan is op school in te zien en te downloaden op deze site.

Binnen kom Leren is een stichtingsbeleid geformuleerd voor de volgende onderdelen.   
Klachtenregeling
Afspraken rondom privacy
Registratie rondom school en ziekteverzuim
Infovoorziening voor gescheiden ouders
Aanpak agressie en geweld
Pestprotocol
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Protocol rouwverwerking
Protocol medicijnverstrekking school  

Deze zijn te bekijken op de website van www.kom-leren.nl   

Terug naar boven