Basisschool Titus Brandsma

Patrijsweg 2 6571 BV Berg en Dal

  • Schoolfoto van Basisschool Titus Brandsma
  • Schoolfoto van Basisschool Titus Brandsma
  • Dag van de leraar
  • Schoolfoto van Basisschool Titus Brandsma
  • Schoolfoto van Basisschool Titus Brandsma

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerkracht volgt de leerlingen voortdurend. Naast de observatiegegevens gebruiken wij verschillende methodeonafhankelijke toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen goed te volgen en te vergelijken met het landelijk gemiddelde. Met alle gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan, conform de regeling op het gebied van gegevensbescherming (AVG). 

De ontwikkeling van elke leerling wordt vastgelegd in een (digitaal) leerlingendossier. In het leerlingendossier zitten alle persoonlijke gegevens, notities en observaties van de leerkrachten, onderzoeksgegevens en eventueel verslagen van externe instanties. Het dossier kan door ouders worden ingezien, u kunt hiervoor een afspraak maken.

De voortgang van de kinderen op school wordt getoetst. Wij hanteren daarvoor een toetskalender die ouders op verzoek kunnen inzien. De toetsen worden gebruikt voor advisering en het volgen van de ontwikkeling van de kinderen.

De tussenresultaten zijn een goede indicator voor de ontwikkeling van de groep en de individuele leerling. Zo weten we welke groepen relatief veel leerlingen hebben met andere ondersteuningsbehoeften en passen we ons onderwijsaanbod, inzet ambulant personeel en evt. extra ondersteuning in de groep aan. 

- Publicatie en verantwoording op de website en d.m.v. documenten als schoolplan, schoolgids, S.O.P., jaarplan en -verslag: de gepubliceerde documenten geven een beeld van de manier waarop, waaraan en waar vanuit de school werkt.

- Interne audit,   Bestuursbezoek,   Inspectiebezoek: onderzoek binnen school om het functioneren en kwaliteit in beeld te krijgen Zicht op kwaliteit aan de hand van het inspectiekader.

-  Analyse tussen- en eindopbrengsten kernvakken: inzicht krijgen in de opbrengsten van de school aan de hand van een datamuur van (toets)resultaten van de kernvakken.

-  Groepsbezoeken: zicht op didactische en pedagogische vaardigheden van de leerkracht       

-  Tevredenheidspeilingen, werkplezier, en sociale veiligheid, PSA-onderzoek medewerkers/ Risico inventarisatie en Evaluatie: zicht op tevredenheid, welbevinden en sociale veiligheid van leerlingen, ouders en medewerkers, zicht op knelpunten met betrekking tot energiebronnen in het werk. Zicht op risico’s ten aanzien van gezondheid en veiligheid op het werk.

-  Gesprekkencyclus Coaching startende leerkrachten en studenten: zicht op professionele ontwikkeling  en welbevinden.

-  PLG-traject en teamdialoog schoolteam: zicht op communicatie- en werkprocessen in het professioneel samenwerken in het team

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het begin van het schooljaar worden door de betrokken leerkrachten, afstemmingscoördinator en directie de voorlopige schooladviezen opgesteld. Relevante data, alsmede de observaties en bevindingen van de betrokkenen worden daarin meegenomen. Het voorlopig advies wordt met leerlingen en ouder(s), verzorgers tijdens een persoonlijk gesprek gedeeld. De leerling is hierbij van harte uitgenodigd.

In dit adviesgesprek wordt besproken hoe de school tot het advies is gekomen en waar de school groeipotentie ziet. Het onderwijsaanbod en de bijhorende begeleiding wordt afgestemd tijdens dit advies en eventuele volgende gesprekken. In januari, voorafgaand aan de doorstroomtoets, volgt het tweede gesprek advisering. De leerlingen ontvangen dan het het schooladvies.

Als de uitslag van de doorstroomtoets reden geeft tot een positieve aanpassing van de advisering dan zal de school contact opnemen met de ouder(s). De leerlingen en ouder(s) worden in oktober uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst voortgezet onderwijs. Daarbij wordt informatie gegeven over de overgang van de basisschool naar het voorgezet onderwijs. De leerwegen voortgezet onderwijs worden uitgelegd en leerlingen, ouder(s) worden uitgenodigd voor de open dagen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociaal-emotioneel leren is het proces waarbij leerlingen noodzakelijke kennis, gedrag en vaardigheden verwerven en toepassen, waardoor ze beter kunnen omgaan met zichzelf en anderen. Het gaat daarbij niet alleen om het begrijpen van emoties, maar ook om het ontwikkelen van sociale vaardigheden, zelfbewustzijn en het maken van morele keuzes. SEL werkt preventief. Door een positieve en veilige sfeer op school te creëren, kunnen bijvoorbeeld pesten en andere gedragsproblemen verminderen of worden voorkomen. Het bevordert het welzijn van leerlingen en draagt bij aan hun mentale veerkracht.

Dit zien wij naast leerprestaties als een onderwijsopbrengst. Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei (toekomstige) situaties op een prettige manier met anderen om te gaan en zo bij te dragen aan een fijne sfeer op school. Deze sociale vaardigheden zijn een voorwaarde om goed te kunnen functioneren binnen de samenleving (burgerschap). Onder deze vaardigheden verstaan wij samenwerken, conflicten oplossen, planmatig een taak aanpakken en zelfredzaamheid. De sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

De volgende kernwaarden staan hierbij centraal: Zelfvertrouwen-Eigenaarschap-Verbinding-Betekenisvol-Veilig.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfvertrouwen - eigenaarschap
  • Betekenisvol
  • Verbinding - veilig

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven