Basisschool Titus Brandsma

Patrijsweg 2 6571 BV Berg en Dal

  • Schoolfoto van Basisschool Titus Brandsma
  • Schoolfoto van Basisschool Titus Brandsma
  • Dag van de leraar
  • Schoolfoto van Basisschool Titus Brandsma
  • Schoolfoto van Basisschool Titus Brandsma

Het team

Toelichting van de school

Het team van BS Titus Brandsma bestaat uit betrokken en kundige professionals die hun expertise op verschillende vakgebieden inzetten binnen het onderwijsprogramma. Voorbeelden van expertises zijn: rekenspecialisme, taalspecialisme, meer-en hoogbegaafdheid specialisme, SEO, jonge kind/NT2. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Alle scholen binnen SPOG zijn aangesloten bij dezelfde vervangerspool, welke bestaat uit groepsleerkrachten die flexibel inzetbaar zijn voor lang- en kortdurende vervangingen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast de extra ruimtes binnen het gebouw, beschikken we over een grote buitenruimte waar de kinderen kunnen spelen. Voor de kleinsten is er een apart speelplein naast de school. Momenteel zijn we plannen aan het maken voor het uitbreiden van de buitenruimte rondom de school, de kinderen hebben hierin een stem en kunnen aangeven welke onderdelen hun voorkeur hebben.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Tijdens de eerste twee leerjaren worden de leerlingen spelenderwijs voorbereid op het echte leren in groep 3. 

Vakken als rekenen en taal komen terug in de vorm van kringactiviteiten, speel/leertijd en kleine kring.
De motoriek van het kind wordt vrijwel voortdurend ontwikkeld tijdens bewegingsonderwijs, speel/werktijd en buitenspel.

Er is ruimte voor creatieve en kunstzinnige vorming, wereldoriëntatie en natuur en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Iedere groep werkt met een lesrooster waarin naast de zaakvakken ook voldoende tijd voor wereldoriëntatie, kunstzinnige vorming, bewegingsonderwijs en levensbeschouwing wordt ingeroosterd.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij gaan uit van de kansen, mogelijkheden en onderwijsbehoeften van een kind. Er wordt goed gekeken naar wat een kind nodig heeft en daar wordt passende ondersteuning bij gezocht. Met de komst van de Wet passend onderwijs zorgen we er samen voor dat ieder kind een plek krijgt die past bij zijn/haar kwaliteiten en mogelijkheden. 

Bijzondere leerlingenzorg wordt geboden in samenwerking met het Samenwerkingsverband Stromenland.

Als de onderwijszorgbehoefte groter is dan wat binnen de basisondersteuning geboden kan worden (te denken valt bijvoorbeeld aan specifieke gedrags- en leerproblematiek), kan er een beroep worden gedaan op het bovenschoolse ondersteuningsnetwerk van SPOG (ONS). De contacten lopen hierbij in overleg met de Afstemmingscoördinator.

De begeleidingstrajecten die kunnen worden uitgezet staan onder andere beschreven in de ondersteuningsagenda van het ondersteuningsplatform.  Voor kinderen kunnen aanvullende arrangementen worden ingezet. In bijzondere gevallen kan besloten worden om een kind toegang te verlenen tot speciaal (basis-)onderwijs waarvoor een toelaatbaarheids-verklaring (TLV) noodzakelijk is.  

Extra ondersteuning gaat uiteraard naar de leerling die moeite heeft met het volgen van het programma. Elke leerling heeft talenten, die talenten liggen niet per definitie op taal-, lees-, of rekengebied. Wij willen op school de talenten van het kind zien en gebruiken om tot een goede ontwikkeling te komen.

Om het kind goed te kunnen volgen en arrangementen op maat aan te kunnen bieden volgen we alle kinderen met de 1- zorgroute. Alle leerlingen worden beschreven in groepsoverzichten waarin we specifieke bevorderende en belemmerende factoren van ieder kind beschrijven. Ook de onderwijsbehoefte per vakgebied is daarin terug te vinden.

Daarna schrijven we onze groepsplannen en maken de arrangementen in orde waarbij we kinderen met zoveel mogelijk gelijke onderwijsbehoefte clusteren in instructiegroepen. In bepaalde gevallen volgt een kind een eigen leerlijn. Voor leerlingen die een eigen leerlijn volgen schrijven we een Ontwikkelperspectief (OPP). In dit document beschrijven we de ondersteuningsbehoefte van de leerling en geven we door middel van uitvoerige analyse aan welke doelen deze leerling zal nastreven. Ook geven we een verwacht uitstroomniveau aan.  

BS Titus Brandsma kent een Voorziening Begaafdheidsonderwijs. Als kinderen voldoen aan bepaalde criteria kunnen zij tijdens schooluren deelnemen aan een peergroep begaafdheidsonderwijs, naast het lesprogramma in hun reguliere groep. Deze voorziening staat ook open voor kinderen van andere scholen binnen SPOG en het Samenwerkingsverband. Toelating tot de peergroep wordt besproken in de commissie ONS van het Platform GHUM (Samenwerkingsverband). Binnen het begaafdheidsonderwijs op onze school wordt onder andere aandacht besteed aan eigen specifieke leerstijlen, mindset en executieve vaardigheden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Waar wij geen interne expertise ondersteuning kunnen aanbieden, zoeken wij deze actief buiten de school.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen het gebouw van Basisschool Titus Brandsma, heeft peutergroep De Ratel een fijne eigen ruimte. De school werkt hierin samen met Kindercentrum Domino. Een vast team van pedagogisch medewerkers met veel ervaring zorgt voor een warme, veilige sfeer. We spelen en vieren regelmatig samen met kinderen van school en ons kinderdagverblijf.

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen zich op gebied van taal en spraak, beginnend rekenen, motoriek en samenspel. We maken hiervoor onder andere gebruik van Peuterplein, dat aansluit bij Kleuterplein dat in groep 1 en 2 van de Titus Brandsmaschool wordt gebruikt.

We spelen buiten op de kleuterspeelplaats en maken ook graag gebruik van het bos dichtbij onze locatie.

Peuters met een taal- of ontwikkelingsachterstand of met risico’s daarop, kunnen in aanmerking komen voor een VVE-indicatie. Het consultatiebureau geeft deze af als tijdens een bezoek rond 2 jaar hier aanleiding toe is of op aangeven van professionals, zoals onze zorgcoördinator of pedagogisch medewerkers.

Kinderen met een VVE-indicatie komen in aanmerking voor extra begeleiding gedurende 16 uur per week. Deze begeleiding bestaat uit extra aandacht op de groep, een planmatige aanpak, vaker oudergesprekken, inzet van ons zorgteam en een warme overdracht naar school.

Kinderen krijgen zo een betere kans op een goede start op de basisschool. Voor 16 uur VVE per week betalen ouders een lager tarief.

Onze pedagogisch medewerkers zijn opgeleid in voor- en vroegschoolse educatie.

Kinderdagopvang: onze kinderdagopvang De Bellenboom is gevestigd in het naast de school gelegen dorpshuis Kerstendal. Er is één  leeftijdsgroep aanwezig in de Bellenboom (0 tot 4 jaar). In de groepsruimte naast het kinderdagverblijf is de Buitenschoolse opvang gevestigd, waardoor ook oudere broers of zussen dichtbij zijn, net als thuis.

In de gezellige groepsruimte van de Bellenboom is geschikte speelruimte voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Onze groep heeft een eigen slaapkamer en de gelegenheid om buiten te kunnen slapen in de babyhuisjes. We hebben een mooi afgesloten speeltuin op eigen terrein.

Van de groepsruimte van de BSO maken we onder schooltijd ook gebruik voor activiteiten met de peuters, zodat we extra aandacht kunnen besteden aan het spelenderwijs stimuleren van de taalontwikkeling, motoriek, muzikale en de sociaal-emotionele ontwikkeling van peuters. We werken nauw samen met de peutergroep die is gevestigd in de school en met de onderbouw van de Titus Brandsma, zodat uw kind bij het opgroeien een zo vloeiend mogelijke ontwikkelingslijn kan volgen.

De Bellenboom is geopend op alle dagen van de week van 7:30 tot 18:00 uur. Wij zijn gesloten op algemeen erkende feestdagen en de donderdag van de vierdaagseweek.

Terug naar boven