OBS Arnoldus van Os

Christinastraat 38 2731 EZ Benthuizen

  • Hier staat onze school. In schooljaar 2023 2024 krijgen wij een prachtig nieuw gebouw.
  • Bewustwording van jezelf en de ander, maar ook hoe leer je en wat heb je daarvoor nodig.
  • We werken met elkaar elke dag aan een stevige basis. Daar horen ook de basisvakken bij zoals goed kunnen lezen en schrijven.
  • Bewegen in de vorm van sport en spel, maar ook in ontwikkeling zijn is bewegen.
  • Als dorpsschool leren we onze  leerlingen wereldwijs te worden. We halen de wereld naar binnen en gaan veel naar buiten.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Doorstroomtoets

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een doorstroomtoets (hiervoor was dit de Eindtoets). Dit is verplicht. Deze doorstroomtoets, die jaarlijks in februari wordt afgenomen, verspreid over twee ochtenden, bestaat uit de onderdelen taal en rekenen. Iedere basisschool is Nederland is verplicht om een doorstroomtoets af te nemen. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het doorstroomniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De doorstroomtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We bespreken met de leerkracht de tussentijdse resultaten per leerling en met het hele team de tussentijdse toetsresultaten op groepsniveau en op schoolniveau. Om de opbrengsten te verbeteren, maken we per vakgebied een plan van aanpak dat soms per groep of voor de hele school geldt. Op deze manier werken we actief om ons onderwijs elke dag een beetje beter te maken. We richten ons bij deze analyses en plannen op de cognitieve ontwikkeling en op de inhoud van de lessen.

Naast bovenstaand, schoolbreed plan van aanpak zijn er ook individuele plannen indien nodig.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als school halen wij het beste uit onze leerlingen, waardoor zij een VO-advies krijgen dat zo goed mogelijk bij hen past. Bij het bepalen van het advies kijken wij met hoge verwachtingen en kansrijk naar iedere leerling. Hierbij gebruiken wij de volgende informatie:

· De info rondom de ontwikkeling van uw kind gedurende de hele basisschoolperiode (kindkenmerken zoals werkhouding, motivatie, betrokkenheid, concentratie, etc. spelen hierbij mee);

· De observaties en rapportages van de leerkracht in groep 7 (voorlopig advies) en van de leerkracht van groep 8;

· De toetsresultaten uit het Cito LeerlingVolgsysteem;

· (evt. beschikbare intelligentieonderzoeken).

In januari volgt na het definitieve doorstroomniveau de afname van de doorstroomtoets, als extra check voor het uiteindelijke doorstroomniveau. Wij volgen onze oudleerlingen tot drie jaar na het verlaten van onze school. Zo streven we met elkaar om het beste uit iedere leerling te halen!

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij werken als Kanjerschool met de Kanjertraining. De Kanjertraining op onze school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Daarnaast organiseren wij jaarlijks aan het begin van het jaar 'de gouden weken' waarin we met leerlingen, ouders en leerkrachten stil staan bij de omgangsregels (gouden regels) waarmee wij een fijne en positieve sfeer voor iedereen willen behalen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Rust en wederzijds respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven