Openbare Basisschool de Kraaienboom

Kreek 14 1654 JX Benningbroek

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Kraaienboom

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Na het bijzondere jaar 2020-2021 met corona en de lockdown heeft groep 8 de Eindtoets Route 8 afgenomen. De uitstroom was naar verwachting of daarboven. Wij kunnen erg tevreden zijn. Voor alle domeinen (leesvaardigheid, taalverzorging en rekenen) is de norm gehaald: 1F (minimaal 85%) is door 100% gehaald. 1F en 2F (minimaal 65%) is voor leesvaardigheid (78%) en taalverzorging (78%)behaald. Voor rekenen is 1F en 2F behaald door 55,6%. Met de schoolweging-schoolmaat van De Kraaienboom moeten wij minimaal 49% behalen, dat is op alle vakken behaald. Rekenen is een aandachtspunt. De leerlingen hebben de referentie-niveaus passend bij het advies behaald. 

De uitstroom van 2020-2021 is: Pro   0%- VMBO Basis  21%- Kader 14,3%- GT  43%- HAVO  0%- HAVO /VWO  7% - VWO  14%.

Zodra de actuele gegevens van de eindtoets 20-21 beschikbaar zijn, kunt u ze bekijken op www.scholenopdekaart.nl. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We monitoren de tussenresultaten op diverse manieren:   

 • Methodegebonden toetsen
 • Registreren van behaalde leerdoelen (Parnassys)
 • Methode onafhankelijke toetsen CITO
 • Observaties van de leerkracht

Naar aanleiding van bovenstaaande worden de resultaten twee maal per geanalyseerd en besproken in het team of met leerkracht en intern begeleider. Uit de analyse en de bespreking zal blijken welke interventies vervolgens plaats moeten vinden.

Tussentijds vinden groepsbesprekingen en ondersteuningsteam plaats.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen gaan aan het einde van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. De overstap naar het voortgezet onderwijs wordt gebaseerd op het advies van de school. Het schooladvies wordt opgesteld op basis van de leerresultaten, motivatie en werkhouding van de leerling. Het tijdspad advisering is als volgt:

 • Eind groep 7: een oriënterend advies
 • Oktober groep 8: indien nodig afname NIO toets
 • November groep 8: voorlopig schooladvies
 • Februari groep 8: definitief schooladvies
 • Half maart: alle leerlingen hebben zich ingeschreven voor een voortgezet onderwijsschool
 • April/mei: verplichte eindtoets
 • Mei: bij hogere score op de eindtoets dan het gegeven schooladvies, is er een heroverweging van het schooladvies.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs heeft in het schooljaar 2019-2020 toezicht gehouden op de Kraaienboom. De school heeft in die tijd een grote kwaliteitsslag gemaakt. Daarmee is het oordeel van de inspectie voldoende en heeft De Kraaienboom een basisarrangement. De ingezette veranderingen op onderwijskundig gebied zullen de komende jaren vervolg krijgen. 

Terug naar boven