Openbare Basisschool de Kraaienboom

Kreek 14 1654 JX Benningbroek

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Kraaienboom

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Bij het schrijven van deze schoolgids zijn de eindtoets-gegevens nog niet gekoppeld. Wel kunnen wij zelf al de resultaten inzien.

Dit schooljaar 2022-2023 heeft groep 8 de Eindtoets Route 8 afgenomen. De uitstroom was naar verwachting of daarboven. Wij kunnen erg tevreden zijn. Voor alle domeinen (leesvaardigheid, taalverzorging en rekenen) is de norm gehaald (1F is 100%, schoolnorm is 96%). 1S en 2F (schoolnorm 60%) is voor leesvaardigheid behaald met 90%. Voor rekenen is 1S/2F behaald door 40% en taalverzorging door 50%. Met de schoolweging/spreiding van De Kraaienboom moeten wij, volgens inspectie-norm, minimaal 49% behalen. Dat is gemiddeld gelukt, op het vakgebied reken niet. 

De uitstroom van 2022-2023 is: 0% PRO/ VMBO Basis, 0% VMBO BB-KB - 30% VMBO KB-GT,  40% VMBO TL-HAVO, 10% HAVO /VWO, 20 % VWO. 

Zodra de actuele gegevens van de eindtoets 22-23 beschikbaar zijn, kunt u ze bekijken op www.scholenopdekaart.nl. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We monitoren de tussenresultaten op diverse manieren:   

  • Methodegebonden toetsen
  • Registreren van behaalde leerdoelen (Parnassys)
  • Methode onafhankelijke toetsen CITO
  • Observaties van de leerkracht

Naar aanleiding van bovenstaaande worden de resultaten twee maal per geanalyseerd en besproken in het team of met leerkracht en intern begeleider. Uit de analyse en de bespreking zal blijken welke interventies vervolgens plaats moeten vinden.

Tussentijds vinden groepsbesprekingen en ondersteuningsteam plaats.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen gaan aan het einde van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. De overstap naar het voortgezet onderwijs wordt gebaseerd op het advies van de school. Het schooladvies wordt opgesteld op basis van de leerresultaten, motivatie en werkhouding van de leerling. Het tijdspad advisering is als volgt:

  • Eind groep 7: een richtingsgesprek (praktisch, VMBO of theoretisch Mavo/Havo/Vwo)
  • Oktober groep 8: indien nodig afname Adit toets
  • Januari groep 8: voorlopig schooladvies
  • Maart groep 8: definitief schooladvies n.a.v. de doorstroomtoets
  • 25 - 31 maart groep 8: aanmelden leerling bij een vo-school door ouders
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs heeft in het schooljaar 2019-2020 toezicht gehouden op de Kraaienboom. De school heeft in die tijd een grote kwaliteitsslag gemaakt. Daarmee is het oordeel van de inspectie voldoende en heeft De Kraaienboom een basisarrangement. De ingezette veranderingen op onderwijskundig gebied zullen de komende jaren vervolg krijgen. 

Terug naar boven