Reformatorische Basisschool Eben-Haëzer

Molenstraat 98 6721 WP Bennekom

  • In de pauze wordt er gezellig samen gespeeld op het plein.
  • Informatie opzoeken op de computer.
  • Dit is te zien bij de hoofdingang van onze school!
  • Een gymles in groep 1.
  • Groep 2 kiest een activiteit met behulp van het digikeuzebord.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school is aangesloten bij de vervangingspool van Jufmeester. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Een van de leerkrachten is een bevoegd gymdocent en geeft het grootste deel van de groepen bewegingsonderwijs. 
Tevens maken we gebruik van het aanbod van Muziek in de Klas. Hierbij geven een bevoegde muziekdocenten onderwijs aan de groepen 3 tot en met 5. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Als samenvatting van ons opvoedings- en onderwijsdoel verwijzen we naar Spreuken 22: 6: “Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs”. Dit houdt voor de praktijk in de leerlingen te leren leven naar Gods geboden, ze te leiden en te helpen om verantwoordelijkheid te leren dragen en ze weerbaar te maken tegen de zuigkracht van de wereld. Het onderwijs is er dan ook op gericht om onze leerlingen dienend als christen te laten participeren in de maatschappij. In geheel ons onderwijs willen wij ons laten leiden door Gods Woord. Het pedagogisch klimaat en het didactisch handelen is hierop gericht. De missie van onze school is: Growing together, Samen groeien. Dit geldt voor alle geledingen binnen de school. We blijven ontwikkelen en kunnen leren van elkaar.   Binnen het traditionele jaargroepsysteem bieden wij veel structuur en eenduidigheid in de school. Hierbij past een (bege)leidende rol van de leerkracht. Een leerkracht die aan de ene kant zorgt voor een goed pedagogisch klimaat en een relatie met de leerling en aan de andere kant voor een klassenmanagement dat gebaseerd is op structuur en overzichtelijkheid. Hij/zij is verantwoordelijk voor de aansturing van de groep en is daarnaast ook de persoon bij wie kinderen met hun diverse hulpvragen terecht kunnen. In alle groepen wordt bij de basisvakken gedifferentieerd op minimaal drie en maximaal vijf niveaus. Hiervoor vormt het Zwols model de basis. Wij streven op onze school naar een goede pedagogische relatie en een positieve werksfeer. Enkele belangrijke kenmerken daarvan zijn: veiligheid, respect, betrokkenheid, welbevinden, vertrouwen, duidelijkheid, gehoorzaamheid, liefde voor het kind en oog hebben voor de beleving van het kind. In het schooljaar 2009-2010 zijn we gestart met opbrengstgericht werken. Analyse van de opbrengsten op school-, groeps- en leerlingniveau is bepalend voor het handelen in de periode die volgt op de groepsbesprekingen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven