Basisschool de Leeuwenkuil

Leliestraat 26 6658 XN Beneden-Leeuwen

Schoolfoto van Basisschool de Leeuwenkuil

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Schooljaar 2021-2022 voeren we een pilot uit met betrekking tot het zelf invullen van kortdurende vervangingen. De school heeft hier extra  financiële ruimte voor gekregen. Zo kan een eigen leerkracht die bekend is met de school de vervanging invullen. Daarnaast heeft de stichting Groeisaam een eigen Invalpool voor langere vervangingen. Tevens is de stichting aangesloten bij een grotere inval-organisatie IPPON. Als al deze stappen geen vervanger oplevert, dan hebben we nog een intern protocol. Dit protocol is door de MR goedgekeurd en bestaat uit een stappenplan hoe we de groepen gaan opvangen. Met bovenstaande kunnen we vrijwel altijd het naar huis sturen van groepen voorkomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school

De Leeuwenkuil is een school met ongeveer 165 kinderen. De kinderen zijn verdeeld over 6 groepen. Jaarlijks bekijken we hoe we de groepen qua samenstelling het beste kunnen maken. Dit jaar werken we met groep 1-2, groep 2-3, groep 4, groep 5-6 en twee groepen 7-8. Naast de leerkrachten zijn er twee onderwijsassistenten, een Intern Begeleider en directeur werkzaam op onze school.

Begeleid leren

De groepen en leerkrachten werken veel samen. We willen samen verantwoordelijk zijn voor onze kinderen. Dit betekent dat er veel overleg is tussen de leerkrachten en dat er telkens gekeken wordt wat er samen opgepakt kan worden. Zo werken de groepen 1-2 en 2-3 veel samen. De groep 2 kinderen van de groep 2-3 zijn regelmatig te vinden in de groep 1-2. Ook in de middenbouw zoekt men de verbinding en samenwerking in bijv. het leesonderwijs en de creatieve vakken. De groepen 7-8 gaan nog een stap verder. In deze groep worden bijv. de rekeninstructies ingedeeld op niveau. Het kind gaat dan met zijn niveaugroep naar één van de leerkrachten om daar de instructie te krijgen. Na de instructie gaan ze de stof zelfstandig verwerken in de klas of op het leerplein. Voor taal, spelling, begrijpend lezen en rekenen zijn de instructies op deze manier ingericht. Zo kunnen we de kinderen goed voorbereiden op de werkwijze in het voortgezet onderwijs. Bovendien geven wij kinderen graag de ruimte om te leren, fouten maken mag!

Positief schoolklimaat

Wij willen dat de kinderen op onze school zich prettig en veilig voelen. Om dit te creëren werken we met PBS (Positive Behaviour Support) en Klasse(n)kracht. Aan het begin van ieder jaar maken de kinderen samen met de leerkracht de groepsafspraken. Tevens stellen we samen een groepsmissie op waar we het hele jaar aan werken. Door middel van PBS stimuleren wij kinderen juist om het gewenste gedrag te laten zien.

Gezonde school

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van gezond leven. Dit stimuleren wij door onder andere elk jaar deel te nemen aan het schoolfruitprogramma. Naast gezonde voeding vinden wij beweging ook erg belangrijk. Naast de gymlessen bieden wij tijdens het buitenspelen een programma aan vanuit Beweegwijs. Hierbij worden kinderen gemotiveerd en uitgedaagd om actief bezig te zijn. Alle teamleden hebben hiervoor een scholing gevolgd. Ook tijdens de lessen bieden we regelmatig spel- en beweegvormen aan vanuit het principe bewegend leren.

Eigenaarschap

We vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig kunnen werken en beslissingen durven te nemen. Door het voeren van kindgesprekken bespreekt de leerkracht samen met het kind wat er goed gaat en waaraan hij/zij nog wil werken. Samen maken ze afspraken hoe ze dat gaan doen. Wij vinden de mening van de kinderen belangrijk, dit is onder andere terug te zien in de Kinderraad. Hierin zitten kinderen van groep 5 t/m 8 die samen met de directeur vergaderen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onderwijs in groep 1-2

De manier van werken in een groep 1-2 verschilt met die van de andere groepen.  Er wordt gewerkt vanuit de principes van basisontwikkeling. Dit doen we door middel van themaprojecten. We maken hierbij gebruik van de projecten van de Kleuteruniversiteit. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan de orde. De kinderen werken in verschillende hoeken. Voor ieder thema wordt een speciale hoek ingericht of een bestaande hoek aangepast. De kinderen praten dan niet alleen over het thema maar ervaren het ook. Ze mogen hiervoor spullen van thuis meebrengen. Dat stimuleert ook de betrokkenheid. We proberen alles zo echt mogelijk te maken. De nadruk ligt hierbij op het ervarend en handelend bezig zijn. Het afgelopen schooljaar werd er onder andere gewerkt in de hoeken met als thema: kapper (dit ben ik), post, ruimte en dieren. Bij ieder thema proberen we de koppeling te maken met de realiteit door op excursie te gaan of iemand uit te nodigen in de klas.

De ontwikkelingsgebieden die in groep 1-2 aan bod komen zijn:

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: het leren omgaan met en het begrijpen van gevoelens. Ook het leren samenspelen, het aanleren van sociale gedragsregels, zelfredzaamheid en zelfstandigheid horen hierbij.
 • Taal-denk ontwikkeling: onder andere met de projecten van de Kleuteruniversiteit brengen we de kinderen op veel verschillende manieren in contact met taal. Dit gebeurt door middel van gesprekken over een bepaald onderwerp, taalspelletjes en opdrachten in de themahoeken. We vinden het belangrijk dat de kinderen actief deel kunnen nemen aan deze activiteiten. Daarom maken we hierbij veel gebruik van coöperatieve werkvormen.
 • Voorbereidend rekenen: door middel van oefeningen en het werken met materialen ervaren kinderen allerlei rekenaspecten. De projecten Kleuteruniversiteit dient ook hierbij weer als bron. Daarnaast maken we gebruik van de methode "Met Sprongen Vooruit". De oefeningen en spellen uit deze methode kunnen zowel interactief klassikaal als individueel aangeboden worden. De leerlingen ervaren deze oefeningen en spellen als leuk en betekenisvol waardoor ze meer plezier in rekenen krijgen. Ze mogen bewegen en eigen producties maken wat de betrokkenheid verhoogt.
 • Motorische-ontwikkeling: kinderen werken aan de ontwikkeling van de grove en fijne bewegingen van hun lichaam. Dit doen zij tijdens (buiten)spel, maar ook met behulp van knutsel- en schrijfactiviteiten en ontwikkelingsmaterialen. Daarnaast gymmen ze twee keer per week in het speellokaal.
 • Zintuiglijke-ontwikkeling: er is een aanbod om alle zintuigen te stimuleren.

Onderwijs in groep 3 t/m 8

Lezen

In enkele gevallen hebben kinderen al in gr. 1-2 leren lezen, maar in groep 3 wordt hier “officieel” een start mee gemaakt. Wij werken met de methode Veilig Leren Lezen. Vanaf groep 3 (2e helft van het schooljaar) wordt een onderscheid gemaakt tussen technisch en begrijpend lezen. Technisch lezen is het vlot kunnen lezen van een tekst. Om het technisch lezen verder te ontwikkelen maken we gebruik van de technisch leesmethode Estafette, voor groep 4 t/m 8. 

Bij het begrijpend lezen leert het kind wat er met de tekst bedoeld wordt. De groepen 4 t/m 8 gebruiken de methode Nieuwsbegrip en Junior Einstein. Dit zijn actuele teksten waarmee kinderen specifieke vaardigheden oefenen. Het is belangrijk dat kinderen plezier hebben en houden in het lezen. Daarom heeft elke groep een abonnement bij de bieb waarmee ze op niveau en naar eigen interesse boeken kunnen lenen.

Taal en rekenen

In de groepen 4 t/m 8 werken we voor taal met de methode Taalactief en voor rekenen met de methode Wereld in Getallen. Vanaf groep 5 verwerken we de rekenstof volledig digitaal. Bij taal is de verwerking vooral schriftelijk. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich ook schriftelijk kunnen redden. Bovendien is het voor spelling beter woorden op te schrijven dan te typen.

Schrijven

Via de methode Pennenstreken leren de kinderen op hun eigen niveau leesbaar en vlot schrijven.

Wereldoriëntatie

We werken met de WO-methode Binnenste/Buiten (natuur & techniek), Grenzeloos (Aardrijkskunde), Eigentijds (Geschiedenis) van de uitgeverij Blink Educatie. Wij zijn van mening dat deze methode goed past bij onze school.

Engels

Vanaf schooljaar 2021-2022 gaan wij vanaf groep 1 t/m 8 Engels aanbieden. Dit doen we vanuit de digitale methode Take it easy.

Drama

Eën keer per twee weken komt er een dramaspecialist lessen geven in alle groepen. Het doel is o.a. om door middel van dramalessen kinderen sociaal emotioneel sterker te maken.

Expressievakken

Naast al het bovenstaande besteden we ook aandacht aan handenarbeid, tekenen en muziek. Voor muziek komt er ook een aantal keren per jaar een gastdocent muzieklessen geven.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Om er voor te zorgen dat we ondersteuning op maat kunnen bieden hanteren we onderstaande invalshoeken.

 1. Een stevige basis in de school: We voeren helder beleid op het gebied van ondersteuning. We realiseren een veilig pedagogisch klimaat. Werken handelingsgericht en opbrengstgericht. We dragen leerlingen zorgvuldig over.
 2. Een preventieve aanpak in de groep: We monitoren de ontwikkeling van leerlingen continu. We stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. We werken constructief samen met ouders en leerlingen.
 3. Lichte ondersteuning in de groep: We signaleren vroegtijdig extra behoeften op het gebied van onderwijs, opvoeden en opgroeien. We beschikken over een aanbod voor lichte interventies.
 4. Consultatieve ondersteuning en samenwerking: We werken samen met ketenpartners vanuit eigen verantwoordelijkheid.

In ons schoolondersteuningsprofiel staat beschreven hoe we deze vier invalshoeken concreet invullen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij hebben een prettige samenwerking met de KION kinderopvang. Hierdoor is er een goede samenwerking en werken we samen aan een goede doorgaande lijn voor ieder kind.

Terug naar boven