Openbare Basisschool De Wijzer

Heideakkerweg 1 6658 ZZ Beneden-Leeuwen

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We maken gebruik van de vragenlijsten van vensters po. De kinderen uit de basisgroepen 7-8 vullen minimaal 1x per jaar de vragenlijstenin. Daarnaast voert de Rots & Waterleerkracht periodiek kindgesprekken.

Dat maakt dat we een goed beeld hebben van de beleving van onze kinderen op school. 

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Het oudertevredenheidsonderzoek (OTO), wordt elke 4 jaar afgenomen.De meest recente afname was op het einde van het schooljaar 2022-2023. De rapportage is van juni 2023. De rapportage is besproken in de MR. De MR is van mening dat het OTO een positieve uitkomst heeft. De rapportage leidt niet tot actiepunten die urgent opgepakt moet worden. 

Vanaf het moment dat een kind bij ons op school komt, tot het moment dat het de school weer verlaat, wordt de ontwikkeling van het kind nauwlettend gevolgd. Zowel observaties van de leerkracht als toetsresultaten worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Individuele resultaten van de kinderen worden tijdens de gesprekken persoonlijk teruggekoppeld naar de ouders. Een school is wat leerresultaten betreft van meer afhankelijk dan alleen goed onderwijs. Of een school goed scoort ten opzichte van andere scholen, is niet alleen de verdienste van de school, maar ook afhankelijk van factoren die een school niet kan beïnvloeden, zoals de capaciteiten van de kinderen en de omgeving waarin kinderen opgroeien. Het team maakt elk jaar een jaarplan waarin alle onderwijsontwikkelingen en verbeterpunten beschreven staan. De MR bespreekt de plannen met de directeur en ziet er tijdens de MR-vergaderingen op toe dat de voorgenomen plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. De ouders ontvangen aan het begin van elk schooljaar een evaluatie van het voorgaande schooljaar en het nieuwe jaarplan voor het lopende schooljaar. Deze documenten zijn als bijlage opgenomen in de schoolgids. Een keer in de vier jaar wordt er een enquête bij u afgenomen, het oudertevredenheidsonderzoek (OTO). Wij vinden het namelijk zeer belangrijk om van u te vernemen hoe u de kwaliteit van ons onderwijs waardeert en waar u vindt dat er verbetering nodig is. Deze verbeterpunten worden met het team, het bestuur en de MR besproken en geformuleerd in ons jaarplan. Ook de mening van kinderen en leerkrachten nemen we serieus. Daarom wordt ook een keer in de vier jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) bij alle teamleden afgenomen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven