Openbare Basisschool De Wijzer

Heideakkerweg 1 6658 ZZ Beneden-Leeuwen

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Elk schooljaar nemen de kinderen van de groepen 8 deel aan de landelijke eindtoets. Tot en met 2019 hebben we gebruik gemaakt van de CITO Eindtoets, Met ingang van schooljaar 2020-2021 nemen we ROUTE 8 af. Elk deelnemend kind krijgt voor deze toets een score.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We richten ons op de persoonlijke groei en ontwikkeling. Om dat te bereiken is het nodig dat leerlingen weten:

 • Wat is het leerdoel: wat ga ik leren?      
 • Waar ze staan ten opzichte van dat leerdoel: wat kan/ken ik al en wat ga ik er nog bij leren?
 • Welke stappen ze kunnen zetten om dat leerdoel te bereiken: hoe pak ik het aan?  

We vinden het heel belangrijk dat onze kinderen naast cognitieve en sociaal-emotionele doelen/vaardigheden, zich ook ontwikkelen m.b.t. “Leren leren” (bijv. m.b.v. inzicht in de eigen (groei)mindset en de “leerkuil”).  De kinderen werken op dit moment bij technisch lezen, spelling en rekenen aan doelen (zowel individueel als in de unit) die passen bij hun “zone van naaste ontwikkeling”. 

Voor de tussenresultaten nemen we ook de CITO-toetsen af de volgende onderdelen af:

 • technisch lezen
 • begrijpend lezen
 • spelling
 • rekenen

Resultaten worden geanalyseerd en vervolgens wordt de instructie aangep[ast op de behoefte van de leerlingen. In februari en juli maken we n.a.v. de tussenresultaten een schoolanalyse. Hierin worden ook de actiepunten op schoolniveau geformuleerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We informeren kinderen en ouders van groep 8 over de overgang naar het voortgezet onderwijs. De verschillende soorten van voortgezet onderwijs en de verschillende scholen in de omgeving komen ter sprake. De wensen van het kind bespreken we samen met ouders en daarnaast kijken we naar de mogelijkheden en het niveau dat het kind heeft. Eind groep 7 krijgen de kinderen een voorlopig schooladvies en in groep 8 het definitieve advies.

Op verschillende scholen voor voortgezet onderwijs worden open dagen georganiseerd; affiches hierover worden op school opgehangen en leerlingen krijgen folders mee naar huis. In januari zijn er informatieavonden voor de leerlingen. Het Pax Christi College is de school voor voortgezet onderwijs in Beneden-Leeuwen en Druten. Er gaan ook kinderen naar Tiel, Kesteren of Nijmegen. Bepalend voor de toelating tot een vo-school is vooral het advies van de basisschool. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met de resultaten, maar spreken ook werkhouding en motivatie van een kind een rol. De ouder meldt het kind aan bij de school van hun keuze.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze kernwaarden zijn:

 • Ik mag er zijn
 • Ik kan 
 • Ik weet
 • Ik begrijp
 • Ik deel
 • Ik reis                                                                                                                                                                                               

Dit is de basis voor onze identiteit, het fundament waarop we verder bouwen, waarin kinderen hun talenten leren ontdekken en ten volle ontplooien, met als resultaat, goed toegeruste medemensen. We geven de kinderen een koffer vol bagage mee om op reis te kunnen in de wereld van morgen. Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg).

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Ik mag er zijn
 • Ik weet, ik kan, ik begrijp
 • Ik deel en ik reis

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven