Openbare Basisschool De Wijzer

Heideakkerweg 1 6658 ZZ Beneden-Leeuwen

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Elk schooljaar nemen de kinderen van de groepen 8 deel aan de landelijke eindtoets. Tot en met 2019 hebben we gebruik gemaakt van de CITO Eindtoets, Met ingang van schooljaar 2020-2021 nemen we ROUTE 8 af. Elk deelnemend kind krijgt voor deze toets een score.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We richten ons op de persoonlijke groei en ontwikkeling. Om dat te bereiken is het nodig dat leerlingen weten:

 • Wat is het leerdoel: wat ga ik leren?      
 • Waar ze staan ten opzichte van dat leerdoel: wat kan/ken ik al en wat ga ik er nog bij leren?
 • Welke stappen ze kunnen zetten om dat leerdoel te bereiken: hoe pak ik het aan?  

We vinden het heel belangrijk dat onze kinderen naast cognitieve en sociaal-emotionele doelen/vaardigheden, zich ook ontwikkelen m.b.t. “Leren leren” (bijv. m.b.v. inzicht in de eigen (groei)mindset en de “leerkuil”).  De kinderen werken op dit moment bij technisch lezen, spelling en rekenen aan doelen (zowel individueel als in de unit) die passen bij hun “zone van naaste ontwikkeling”. 

Voor de tussenresultaten nemen we ook de CITO-toetsen af de volgende onderdelen af:

 • technisch lezen
 • begrijpend lezen
 • spelling
 • rekenen

Resultaten worden geanalyseerd en vervolgens wordt de instructie aangep[ast op de behoefte van de leerlingen. In februari en juli maken we n.a.v. de tussenresultaten een schoolanalyse. Hierin worden ook de actiepunten op schoolniveau geformuleerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We informeren kinderen en ouders van groep 8 over de overgang naar het voortgezet onderwijs. De verschillende soorten van voortgezet onderwijs en de verschillende scholen in de omgeving komen ter sprake. De wensen van het kind bespreken we samen met ouders en daarnaast kijken we naar de mogelijkheden en het niveau dat het kind heeft. Eind groep 7 krijgen de kinderen een voorlopig schooladvies en in groep 8 het definitieve advies.

Op verschillende scholen voor voortgezet onderwijs worden open dagen georganiseerd; affiches hierover worden op school opgehangen en leerlingen krijgen folders mee naar huis. In januari zijn er informatieavonden voor de leerlingen. Het Pax Christi College is de school voor voortgezet onderwijs in Beneden-Leeuwen en Druten. Er gaan ook kinderen naar Tiel, Kesteren of Nijmegen. Bepalend voor de toelating tot een vo-school is vooral het advies van de basisschool. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met de resultaten, maar spreken ook werkhouding en motivatie van een kind een rol. De ouder meldt het kind aan bij de school van hun keuze.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven