Openbare Basisschool De Wijzer

Heideakkerweg 1 6658 ZZ Beneden-Leeuwen

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer

Het team

Toelichting van de school

Het team van OBS de Wijzer bestaat uit:

 • Unit 1 bestaat uit 7 basisgroepleerkrachten (1 fulltime en 6 parttime) en 1 onderwijsassistent
 • Unit 2 bestaat uit 8 basisgroepleerkrachten (5 fulltime en 3 parttime) en 1 onderwijsassistent
 • Unit 3 bestaat uit 6 basisgroepleerkrachten (5 fulltime en 1 parttime) en 1 onderwijsassistent
 • Vakleerkrachten gym (3 leerkrachten)
 • Meer- en hoogbegaafden specialist (2 leerkrachten)
 • IPC coördinatoren
 • Rots & Water specialist
 • Groepsgeluk coaches (2 teamleden)
 • Klusclub coördinator
 • Taal/leescoördinatoren
 • ICT-coördinator
 • Specialist eigentijds leren
 • Intern begeleider
 • Directeur

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze stichting  (Groeisaam PO) heeft een eigen vervangingspool en daarnaast is Groeisaam PO ook aangesloten bij een regionale vervangingspool via IPPON. We zetten in eerste instantie onze eigen leerkrachten in mocht er vervanging nodig zijn. Als er toch geen mogelijkheid voor vervanging beschikbaar is, kunnen wij, met onze andere manier van werken, toch vaak een vervanging intern oplossen. Binnen de unit zijn meerdere leerkrachten en een onderwijsassistent aanwezig iedere dag die de groep kunnen opvangen op zo'n moment en voegen we dan groepen samen. Mocht dit niet lukken dan kan het heel incidenteel zijn dat de gymdocent of de Rots & waterleerkracht ingezet moet worden en er dus geen gym of Rots & water is op dat moment. In het uiterste geval kan het zijn dat er een groep naar huis moet of thuis moet blijven. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het onderwijs op de Wijzer bestaat uit drie units. De kinderen van de basisgroepen 1-2 vormen samen unit 1, de kinderen van de basisgroepen 3 en basisgroepen 4-5 vormen samen unit 2, de kinderen van basisgroep 6-7-8 vormen samen unit 3. De units zijn onderverdeeld in basisgroepen. Daar hebben de kinderen een vaste leerkracht. Elke groep krijgt instructie op niveau. Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen niveau meedoen aan het onderwijs. Het leren wordt voor de kinderen daardoor interessanter en biedt meer uitdaging.  Een voordeel van het werken in units is dat de basisgroepen flexibel kunnen worden ingedeeld. Hiermee kunnen wij rekening houden met de verschillen tussen kinderen. Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten en eigenschappen werken samen. Zij kunnen veel van elkaar leren. Binnen elke unit zijn verschillende leerkrachten samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Zij maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit is goed voor het onderwijs en de kinderen. Ons onderwijsconcept is flexibel en geeft ruimte aan onderwijs op maat. Zowel voor meerbegaafde kinderen als voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Het sluit aan bij de ontwikkeling van de 21ste eeuwse vaardigheden. Kinderen leren zelfstandig werken én samenwerken. De leerkrachten sturen bij en geven ondersteuning. Er wordt zelfstandig gewerkt met behulp van een weektaak en middels Snappet. De kinderen werken op flexibele werkplekken aan allerlei opdrachten. Ze leren om zelf hun tijd te plannen en om alle opdrachten af te maken.  

Organisatie voor zorg aan leerlingen

Ons onderwijs is erop gericht dat kinderen een doorgaande ontwikkeling doormaken. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, de één gaat wat sneller en de ander wat langzamer. Het ene kind is bijvoorbeeld eerder aan lezen toe dan het andere kind. En het ene kind heeft wat meer begeleiding nodig dan het andere. Uiteindelijk moeten alle kinderen de kerndoelen behalen, maar het tempo en de wijze waarop kunnen per kind verschillen. Wij volgen de ontwikkeling van leerlingen nauwkeurig. Alleen dan kunnen we ons onderwijs en onze begeleiding heel precies afstemmen op het ontwikkelingsniveau en de ondersteuningsvragen van dit kind.  

Observaties

We leren veel over de ontwikkeling van kinderen door goed naar hen te kijken. Leerkrachten observeren de kinderen regelmatig tijdens allerlei activiteiten. Zij kijken bijvoorbeeld naar de werkhouding van kinderen, hoe zij hun werk plannen, hoe zij samenwerken en hoe zij hun presentaties vormgeven.  

Betekenisvolle toetsen

Elk onderdeel dat kinderen hebben geleerd en geoefend wordt afgesloten met een toets over de betreffende leerstof. De toets sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind en is bedoeld om te controleren of uw kind de leerstof voldoende beheerst.  Daarnaast nemen we CITO-toetsen af. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen, waarmee de ontwikkeling op verschillende vakgebieden wordt getoetst. Deze toetsen worden afgenomen vanaf groep 3 tot en met groep 8 in de maanden januari-februari en mei-juni. Dit wordt ook wel een leerlingvolgsysteem genoemd. De leerlingen maken de toets die aansluit bij de leerstof die in de voorgaande periode is aangeboden en geoefend. De resultaten van de methode-gebonden toetsen, de observaties van de leerkrachten en de  Cito-toetsen, maken onderdeel uit van de verwijzing naar het vervolgonderwijs. Elk schooljaar nemen de kinderen van de groepen 8 deel aan de landelijke eindtoets. Tot en met 2019 hebben we gebruik gemaakt van de CITO Eindtoets, Met ingang van schooljaar 2020-2021 nemen we ROUTE 8 af. Elk deelnemend kind krijgt voor deze toets een score.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen werken we vooral rondom de thema’s van het International Early Years Curriculum (IEYC) van IPC. Het IEYC helpt het brein van het jonge kind spelenderwijs leren. Op die manier stimuleren we optimaal de persoonlijke, emotionele en sociale ontwikkeling van het jonge kind. Een bijkomend voordeel van het IEYC is dat kinderen vertrouwd raken met de IPC-werkwijze voordat ze naar groep 3 gaan. De kinderen krijgen hierbij de mogelijkheid om op hun eigen niveau te werken en al spelend te leren. We werken in hoeken en met kleine kringen, waarin we activiteiten op allerlei ontwikkelingsgebieden aan bod laten komen. Door goed aan te sluiten bij de ontwikkeling van de kinderen, kan elk kind zich optimaal ontwikkelen, op zijn eigen niveau. Samen met de kinderen de uitdaging aan gaan om te leren. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze school is een school met een inspirerend, en ander onderwijsconcept. Wij werken volgens het unitonderwijs. Units bestaan uit kinderen van verschillende leeftijdsgroepen. Zij zijn weer onderverdeeld in niveaugroepen. Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen niveau meedoen aan het onderwijs. Het leren wordt voor de kinderen daardoor interessanter en biedt meer uitdaging. Ons onderwijsconcept is flexibel en geeft ruimte aan onderwijs op maat. kinderen leren zelfstandig te werken en samenwerken. De leerkrachten sturen bij en geven ondersteuning. Het onderwijs op de Wijzer bestaat uit drie units.  De kinderen van de basisgroepen 1-2 vormen samen unit 1 en de kinderen van basisgroep 3 en basisgroep 4 en 5 samen unit 2, de kinderen van basisgroep 6 t/m 8 vormen samen unit 3. Iedere basisgroep heeft een eigen vaste leerkracht. Binnen elke unit zijn verschillende leerkrachten samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Zij maken gebruik van elkaars kwaliteiten door veel samen te werken.

De leerkracht voert regelmatig een ontwikkelgesprek met de kinderen. Het doel van een ontwikkelgesprek is om met het kind zelf te spreken over het leergedrag. We betrekken de kinderen bij hun eigen leerproces, waardoor zij meer gemotiveerd raken om te leren. De kinderen stellen leerdoelen op: Bijvoorbeeld welke score zou je willen halen op de volgende toets en wat heb je daarvoor nodig? Ook bij kinderen blijkt dat het mee laten denken over persoonlijke leerdoelen positief werkt, doordat zij meer ’eigenaar’ worden en zo ook hun talenten en hun belemmeringen kunnen aangeven. Daarnaast vinden wij de mening van de kinderen belangrijk, dit is onder andere terug te zien in de Kinderraad. Hierin zitten kinderen van groep 5 t/m 8 die samen met de directeur vergaderen.

We zijn een IPC (International Primary Curriculum) school. IPC stimuleert kinderen om beter te leren. Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en doelgericht leren staat bij ieder project centraal. Door de vakgebieden aan te bieden op een eigentijdse manier leren de kinderen effectief en met plezier. IPC biedt betekenisvol onderwijs en werkt met diverse thema's. Leerdoelen staan centraal, met de focus op ontwikkelen van vaardigheden. Het is een thematisch onderwijsprogramma voor de zaak- en creatieve vakken. Hieronder vallen de vakken natuur, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, kunstzinnige vorming, muziek, ICT, maatschappelijke vorming en internationalisering. Ieder kind mag zich op zijn eigen manier en niveau ontwikkelen. Leren is stap voor stap ontwikkelen en nieuwe dingen ontdekken. Een uniek en persoonlijk proces waarbij kinderen leren zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. Bij IPC ligt de focus op het ontwikkelen van vaardigheden. Kinderen doorlopen de verschillende fases binnen een vaardigheid. Van aanvang naar ontwikkeling naar beheersing. We besteden systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde (wereld)burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). Burgerschap komt o.a. aan de orde binnen onze IPC-methode, bij de Rots & Watertrainingen en projectmatig bijvoorbeeld bij activiteiten uit de gemeente. Er is op onze school ruimte om te spelen,  te leren en te ontdekken met elkaar, met open vensters naar de omgeving.

Daarnaast werken we met Snappet. Dat is een adaptief onderwijsplatform (voor kinderen van groep 4 t/m 8) dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen werken aan leerdoelen van kernvakken (rekenen, spelling en taal) die aansluiten bij hun eigen niveau. De kinderen werken op eigen chromebooks. Hierdoor kunnen kinderen aan hun persoonlijke doelen werken, en worden ze voortdurend uitgedaagd. Ze kunnen efficiënter leren, wat een positieve invloed heeft op de motivatie en concentratie van de kinderen. Niet alleen voor de kinderen pakt Snappetonderwijs positief uit, ook voor leerkrachten heeft het veel voordelen. Afgezien van het feit dat je de lesstof écht op elk niveau kan aanbieden, kun je ook gerichte instructie geven aan kinderen die dat nodig hebben. De leerkracht ziet, op de eigen computer, ‘real-time’ wanneer kinderen tegen problemen aanlopen en kan direct ingrijpen.

Wij werken in groep 1 t/m 8 met een digitaal Portfolio, “MijnRapportfolio”.  Mijnrapportfolio is een digitaal instrument waarbij kind, leerkracht en ouders altijd zicht hebben op de brede ontwikkeling van het kind. Het geeft leerlingen, leerkrachten en ouders inzicht in de ontwikkeling die de leerling doormaakt. Het is bovendien een mooi instrument om leerlingen te laten reflecteren op hun eigen ontwikkeling. De ontwikkeling van het kind is een proces. In dit proces stelt het kind samen met de leerkracht doelen waaraan gewerkt wordt. We vinden het belangrijk dat uw kind zich verantwoordelijk voelt voor zijn leerproces en dat u als ouder betrokken bent bij dit proces dat op school plaats vindt. MijnRapportfolio is een middel dat dit alles inzichtelijk en mogelijk maakt.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijven wij:

 • hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden en welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft,
 • hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag i.v.m. een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis begeleid worden en welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft,
 • het contact met de ouders hierover.

Door het unitonderwijs (een vernieuwende manier van werken), kunnen wij op OBS de Wijzer kinderen met een brede ondersteuningsvraag begeleiden. Kinderen hoeven zich niet op het tempo van de gemiddelde leerling in een leerjaar te ontwikkelen. Er is juist ruimte voor een eigen leerlijn volgens het tempo en de mogelijkheden van elk kind. Om er voor te zorgen dat we ondersteuning op maat kunnen bieden voeren he helder beleid op het gebied van ondersteuning. We realiseren een veilig pedagogisch klimaat en werken handeling/opbrengstgericht. We monitoren de ontwikkeling van leerlingen continu en stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. We werken constructief samen met ouders en leerlingen. We signaleren vroegtijdig extra behoeften op het gebied van onderwijs, opvoeden en opgroeien en werken samen met ketenpartners.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door op maat te werken en aan te sluiten op specifieke onderwijsbehoeften van onze leerlingen willen we toewerken naar inclusiever onderwijs.  Door de inzet van diverse specialisten binnen ons team willen we de kennis van hen gaan verspreiden over het gehele team. We nemen alle teamleden mee in de ontwikkelingen zodat we als team brede kennis opdoen in de diverse gebieden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We zoeken de verbinding met de KION kinderopvang in ons Kindcentrum op zodat we vroegtijdig onderwijsachterstanden kunnen voorkomen. Waar nodig bieden we vróégschoolse educatie aan in de groepen 1 en 2.


Terug naar boven