Openbare Basisschool De Wijzer

Heideakkerweg 1 6658 ZZ Beneden-Leeuwen

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze stichting  (Groeisaam PO) heeft een eigen vervangingspool en daarnaast is Groeisaam PO ook aangesloten bij een regionale vervangingspool via IPPON. We zetten in eerste instantie onze eigen leerkrachten in mocht er vervanging nodig zijn. Als er toch geen mogelijkheid voor vervanging beschikbaar is, kunnen wij, met onze andere manier van werken, toch vaak een vervanging intern oplossen. Binnen de unit zijn meerdere leerkrachten en een onderwijsassistent aanwezig iedere dag die de groep kunnen opvangen op zo'n moment en voegen we dan groepen samen. Mocht dit niet lukken dan kan het incidenteel zijn dat de gymdocent of de Rots & waterleerkracht ingezet moet worden en er dus geen gym of Rots & water is op dat moment. In het uiterste geval kan het zijn dat er een groep naar huis moet of thuis moet moet blijven. Tot nu toe hebben wij nog geen kinderen naar huis hoeven sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het onderwijs op de Wijzer bestaat uit drie units. De kinderen van de basisgroepen 1-2 vormen samen unit 1, de kinderen van de basisgroepen 3 en basisgroepen 4-5 vormen samen unit 2, de kinderen van basisgroep 6-7-8 vormen samen unit 3. De units zijn onderverdeeld in basisgroepen. Daar hebben de kinderen een vaste leerkracht. Elke groep krijgt instructie op niveau. Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen niveau meedoen aan het onderwijs. Het leren wordt voor de kinderen daardoor interessanter en biedt meer uitdaging.  Een voordeel van het werken in units is dat de basisgroepen flexibel kunnen worden ingedeeld. Hiermee kunnen wij rekening houden met de verschillen tussen kinderen. Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten en eigenschappen werken samen. Zij kunnen veel van elkaar leren. Binnen elke unit zijn verschillende leerkrachten samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Zij maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit is goed voor het onderwijs en de kinderen. Ons onderwijsconcept is flexibel en geeft ruimte aan onderwijs op maat. Zowel voor meerbegaafde kinderen als voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Het sluit aan bij de ontwikkeling van de 21ste eeuwse vaardigheden. Kinderen leren zelfstandig werken én samenwerken. De leerkrachten sturen bij en geven ondersteuning. Er wordt zelfstandig gewerkt met behulp van een weektaak en middels Snappet. De kinderen werken op flexibele werkplekken aan allerlei opdrachten. Ze leren om zelf hun tijd te plannen en om alle opdrachten af te maken.  

Organisatie voor zorg aan leerlingen

Ons onderwijs is erop gericht dat kinderen een doorgaande ontwikkeling doormaken. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, de één gaat wat sneller en de ander wat langzamer. Het ene kind is bijvoorbeeld eerder aan lezen toe dan het andere kind. En het ene kind heeft wat meer begeleiding nodig dan het andere. Uiteindelijk moeten alle kinderen de kerndoelen behalen, maar het tempo en de wijze waarop kunnen per kind verschillen. Wij volgen de ontwikkeling van leerlingen nauwkeurig. Alleen dan kunnen we ons onderwijs en onze begeleiding heel precies afstemmen op het ontwikkelingsniveau en de ondersteuningsvragen van dit kind.  

Observaties

We leren veel over de ontwikkeling van kinderen door goed naar hen te kijken. Leerkrachten observeren de kinderen regelmatig tijdens allerlei activiteiten. Zij kijken bijvoorbeeld naar de werkhouding van kinderen, hoe zij hun werk plannen, hoe zij samenwerken en hoe zij hun presentaties vormgeven.  

Betekenisvolle toetsen

Elk onderdeel dat kinderen hebben geleerd en geoefend wordt afgesloten met een toets over de betreffende leerstof. De toets sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van het kind en is bedoeld om te controleren of uw kind de leerstof voldoende beheerst.  Daarnaast nemen we CITO-toetsen af. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen, waarmee de ontwikkeling op verschillende vakgebieden wordt getoetst. Deze toetsen worden afgenomen vanaf groep 3 tot en met groep 8 in de maanden januari-februari en mei-juni. Dit wordt ook wel een leerlingvolgsysteem genoemd. De leerlingen maken de toets die aansluit bij de leerstof die in de voorgaande periode is aangeboden en geoefend. De resultaten van de methode-gebonden toetsen, de observaties van de leerkrachten en de  Cito-toetsen, maken onderdeel uit van de verwijzing naar het vervolgonderwijs. Elk schooljaar nemen de kinderen van de groepen 8 deel aan de landelijke eindtoets. Tot en met 2019 hebben we gebruik gemaakt van de CITO Eindtoets, Met ingang van schooljaar 2020-2021 nemen we ROUTE 8 af. Elk deelnemend kind krijgt voor deze toets een score.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen werken we vooral rondom de thema’s van het International Early Years Curriculum (IEYC) van IPC. Het IEYC helpt het brein van het jonge kind spelenderwijs leren. Op die manier stimuleren we optimaal de persoonlijke, emotionele en sociale ontwikkeling van het jonge kind. Een bijkomend voordeel van het IEYC is dat kinderen vertrouwd raken met de IPC-werkwijze voordat ze naar groep 3 gaan. De kinderen krijgen hierbij de mogelijkheid om op hun eigen niveau te werken en al spelend te leren. We werken in hoeken en met kleine kringen, waarin we activiteiten op allerlei ontwikkelingsgebieden aan bod laten komen. Door goed aan te sluiten bij de ontwikkeling van de kinderen, kan elk kind zich optimaal ontwikkelen, op zijn eigen niveau. Samen met de kinderen de uitdaging aan gaan om te leren. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze school is een school met een inspirerend, en ander onderwijsconcept. Wij werken niet meer in lokalen, maar met units.  Units bestaan uit leerlingen van verschillende leeftijdsgroepen. Zij zijn weer onderverdeeld in niveaugroepen. Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen niveau meedoen aan het onderwijs.  Het leren wordt voor de leerlingen daardoor interessanter en biedt meer uitdaging. Ons onderwijsconcept is flexibel en geeft ruimte aan onderwijs op maat. Leerlingen leren zelfstandig werken en samenwerken. De leerkrachten sturen bij en geven ondersteuning. Het onderwijs op de Wijzer bestaat uit drie units.  De kinderen van de groepen 1-2 vormen samen unit 1 en de kinderen van groep 3 en groep 4 en 5 samen unit 2, de kinderen van groep 6 t/m 8 vormen samen unit 3. In de units zijn de basisgroepen van de leerlingen.  Daar hebben ze een vaste leerkracht. Binnen elke unit zijn verschillende leerkrachten samen verantwoordelijk voor  goed onderwijs.  Zij maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit is  goed voor het onderwijs en de kinderen.   

Sinds 2014 is de school overgestapt naar het International Primary Curriculum (IPC). IPC stimuleert kinderen om beter te leren. Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en doelgericht leren staat bij ieder project centraal. Door de vakgebieden aan te bieden op een eigentijdse manier leren de kinderen effectief en met plezier. IPC biedt betekenisvol onderwijs. Elke middag zal er in groep 1 t/m 8 gewerkt worden met de thema’s van IPC. IPC is een curriculum met passie voor leren, op de toekomst gericht. Leerdoelen staan centraal, met de focus op ontwikkelen van vaardigheden. Het is een thematisch onderwijsprogramma voor de zaak- en creatieve vakken. Hieronder vallen de vakken natuur, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, kunstzinnige vorming, muziek, ICT, maatschappelijke vorming en internationalisering. Het leren gebeurt ‘hersenvriendelijk’. Ieder kind mag zich op zijn eigen manier en niveau ontwikkelen. Leren is stap voor stap ontwikkelen en nieuwe dingen ontdekken. Een uniek en persoonlijk proces waarbij kinderen leren zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. Bij IPC ligt de focus op het ontwikkelen van vaardigheden. Kinderen doorlopen de verschillende fases binnen een vaardigheid. Van aanvang naar ontwikkeling naar beheersing.

De kinderen van groep 4 t/m 8 werken op een chromebook met het programma Snappet. Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen werken aan leerdoelen van kernvakken (rekenen, spelling enz.) die aansluiten bij hun eigen niveau. De leerkracht heeft een systeem dat inzicht en handelingsperspectief biedt en tijd en ruimte geeft om nog meer leerkracht te zijn.

Wij werken in groep 1 t/m 8 met een digitaal Portfolio, “MijnRapportfolio”. Dit is een instrument dat leerling, leerkracht en ouders op een heldere en grafisch leuke manier, inzicht biedt in de persoonlijke ontwikkeling van een kind, gedurende zijn of haar volledige basisschoolloopbaan. Het is een combinatie van een rapport en een portfolio, waarin naast de ontwikkeling op vakinhoudelijke gebied ook de ontwikkeling van talenten, leerstijlen en sociale vaardigheden kan worden gevolgd. Leerling en leerkracht leveren beiden input en kunnen met elkaar in gesprek op basis van inzichten die worden opgedaan uit de heldere, kindvriendelijke presentatie. In plaats van enkele keren per jaar, hebben ouders voortdurend inzicht in de ontwikkeling van hun kind, waarbij het portfolio kan dienen als basis voor gesprekken met de leerkracht. De beste resultaten boeken we als kinderen niet laten leren voor een beoordeling, maar als voor hen zichtbaar is dát ze leren en wát ze leren. Leerlingen groeien als ze eigenaar worden van hun eigen leerproces. Om dit te bereiken werken we met MijnRapportfolio geeft een totaalbeeld van de ontwikkeling van het kind. We zetten de prestaties van een kinderen niet af tegen de resultaten van andere kinderen, maar we kijken (met de kinderen) naar eerdere resultaten. We richten ons op de persoonlijke groei en ontwikkeling. Om dat te bereiken is het nodig dat kinderen weten:Wat het leerdoel is: wat ga ik leren? Waar ze staan ten opzichte van dat leerdoel: wat kan/ken ik al en wat ga ik er nog bij leren? Welke stappen ze kunnen zetten om dat leerdoel te bereiken: hoe pak ik het aan?  De kinderen werken aan doelen (zowel individueel als op groepsniveau), die passen bij hun “zone van naaste ontwikkeling”. Deze doelen worden opgesteld na analyse/observaties en eigen keuzes van kinderen; en in overleg met de leerkracht (mentor). Elk kwartaal worden er nieuwe persoonlijke doelen opgesteld.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijven wij:

  • hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden en welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft,
  • hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag i.v.m. een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis begeleid worden en welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft,
  • het contact met de ouders hierover.

Door onze ("andere") manier van werken, kunnen wij op OBS de Wijzer kinderen met een brede ondersteuningsvraag begeleiden. Kinderen hoeven zich niet op het tempo van de gemiddelde leerling in een leerjaar te ontwikkelen. Er is juist ruimte voor een eigen tempo en mogelijkheden voor elk kind.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We zoeken de verbinding met de KION kinderopvang in ons Kindcentrum op zodat we vroegtijdig onderwijsachterstanden kunnen voorkomen. Waar nodig bieden we vróégschoolse educatie aan in de groepen 1 en 2.


Terug naar boven