Openbare Basisschool De Wijzer

Heideakkerweg 1 6658 ZZ Beneden-Leeuwen

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Wijzer

In het kort

Toelichting van de school

Elke dag verwonderen wij ons over de gedrevenheid en het enthousiasme waarmee kinderen zich ontwikkelen en over de resultaten die zij behalen. Elke dag stellen wij weer vast: ieder kind is van nature gemotiveerd om te leren. Op OBS de Wijzer leven en werken leerkrachten en kinderen samen. Daardoor maken onze leerlingen zich, naast de leerstof, allerlei sociale vaardigheden eigen die in de maatschappij belangrijk zijn. Wij streven ernaar dat onze leerlingen zich optimaal ontwikkelen, zodat elk kind geïnspireerd wordt te worden wie het wil zijn. In de schoolgids kunt u lezen wat onze uitgangspunten zijn en op welke manier wij werken aan de optimale ontwikkeling van onze leerlingen.  

Op de Wijzer is veel aandacht voor de individuele ontwikkeling van elk kind. Onze kinderen groeien op in een wereld die sterk in ontwikkeling is. Wij vinden het onze taak om bij de kinderen zelfbewustzijn te ontwikkelen zodat zij voor zichzelf, zowel nu als in de toekomst, verantwoorde keuzes kunnen maken. We vinden het belangrijk dat wij als team in onze waarden, normen en gedragingen op school een voorbeeldfunctie hebben. Met respect voor de eigenheid van ieder persoon kunnen we de keuzes die we maken verantwoorden. Mede door het gebruik van verschillende samenwerkingsvormen stimuleren wij de kinderen tot samenwerken om zo tot een beter resultaat te komen.

Wij wensen alle kinderen en ouders een prettige tijd op onze school toe.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ik mag er zijn
  • Ik weet, ik kan, ik begrijp
  • Ik deel
  • Ik reis
  • Ik heb plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
292
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Voor het primair onderwijs is het verplicht om de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling te hanteren. De Meldcode is een stappenplan dat de school ondersteunt in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het formeel vastleggen van die stappen zorgt voor een zorgvuldig proces vanaf het moment dat signalen worden opgevangen tot het moment dat een beslissing over een eventuele melding moet worden genomen. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan een school. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. www.vooreenveiligthuis.nl  

Verwijsindex

De Verwijsindex is een digitaal systeem, waarin de school kan aangeven, dat er zorgen zijn over een bepaald kind. Het gaat dan om ernstige problemen, die ervoor zorgen dat een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. Als een school tot een melding overgaat, dan volgt er eerst een gesprek met de ouders. Voor meer informatie is een folder op school aanwezig.   

            

Vertrouwensinspecteur

Ouders en scholen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van: seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven) psychisch en fysiek geweld discriminatie en radicalisering Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Uw melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteurs zijn te bereiken via het centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs (telefoonnummer: 0900-1113111).   

Privacy

Scholen verwerken persoonsgegevens van ouders en leerlingen. Dat moeten wij doen als scholen omdat we deze gegevens nodig hebben om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Daarvoor zijn een aantal gegevens nodig. Maar wat zijn persoonsgegevens precies? Onder persoonsgegevens valt alle informatie waar u of uw kind aan te herkennen is. Het gaat om informatie, zoals naam, adres en burgerservicenummer. Deze informatie hebben wij als scholen ook nodig om aan te kunnen tonen dat een leerling geregistreerd is bij ons op school en om de bekostiging te realiseren vanuit de overheid. Het gaat ook om andere informatie, zoals een portretfoto, een leerstoornis of een betaling van de ouderbijdrage. Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. De privacywet geldt uiteraard dus ook voor onze school. In de AVG is onder andere het volgende van belang: De school mag gegevens alleen met een specifiek doel verzamelen. Het moet vooraf duidelijk zijn waarvoor de gegevens worden gebruikt en de school vraagt alleen gegevens die belangrijk zijn voor dit doel. Bijvoorbeeld: administratieve gegevens om een leerling te kunnen bepalen, het vastleggen van vorderingen in het kader van het geven van goed onderwijs, of vanwege traktaties door jarige kinderen, is het belangrijk dat de school weet of uw kind een allergie heeft. Er is een reden nodig om gegevens te verwerken, een grondslag. Sommige gegevens heeft de school bijvoorbeeld nodig om aan de wet te voldoen, soms is toestemming van ouders nodig en soms zijn gegevens nodig om een overeenkomst of contract uit te voeren. De gegevens die de school over u en uw kind bewaart moeten relevant zijn. Dat betekent dat de school zijn taken niet uit kan voeren zonder deze gegevens. Heeft de school de gegevens niet meer nodig? Dan verwijdert de school ze. De school gaat integer om met persoonsgegevens. De gegevens moeten kloppen. Onjuistheden worden gewist of aangepast. De gegevens zijn goed beschermd en beveiligd. Dit geldt voor digitale gegevens, maar ook voor papieren gegevens. Ze zijn niet zomaar inzichtelijk voor onbevoegden. Schoolmedewerkers gaan verantwoord om met gegevens. In het geval van een datalek meldt de school dit binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er is een functionaris gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens zijn te vinden op de website van de school. Deze houdt het overzicht op de naleving van de regels en is op de hoogte van alles rondom de privacy op school. De school kan laten zien dat zij aan de regels voldoet, de verantwoordingsplicht. Dit betekent ook dat de school kan verantwoorden aan ouders wat zij met de persoonsgegevens heeft gedaan. De school heeft dit in privacybeleid vastgelegd. Meer informatie over hoe de school omgaat het verwerken van persoonsgegevens kunt u vinden in de Privacyverklaring en het Privacyreglement op de website van Groeisaam (https://www.groeisaampo.nl/). Hier vindt u tevens de meest actuele informatie en documenten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de privacy coördinator van onze stichting (privacycoordinator@groeisaampo.nl) of de functionaris gegevensbescherming (fg@lumengroup.nl). Op de website www.groeisaampo.nl vindt u meer informatie over de gemaakte afspraken in het kader van de AVG.  

Gedragscode

Uitgangspunt op onze school is dat kinderen, ouders, personeel en alle anderen die op onze school actief zijn elkaar gelijkwaardig en met respect behandelen. Om dit te realiseren is een kader belangrijk waarin afspraken en gedeelde waarden zijn vastgelegd. Groeisaam heeft hiervoor een gedragscode opgesteld. Tijdens het maken van deze schoolgids geldt nog de oude versie, de nieuwe bijgestelde versie zal oktober 2020 op de website van onze school en Groeisaam worden gepubliceerd.

Terug naar boven