Integraal Kindcentrum de Regenboog

Bloemenstraat 2 6681 NN Bemmel

  • Deze foto illustreert ons schoolgebouw inclusief onze zonnepanelen, want duurzaamheid is een belangrijke pijler van onze school.
  • We werken vanuit doelen en vinden structuur, veiligheid en voorspelbaarheid erg belangrijk. Dit zie je terug in onze dagroosters op het bord
  • We werken in de hele school vanuit thema's en vinden het erg belangrijk dat kinderen vanuit een betekenisvolle omgeving leren en onderzoeken
  • We besteden veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Dit doen wij door het geven van Rots en Water en KWINK.
  • Heerlijk spelen met zand en water!

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Fijn dat u onze pagina bezoekt!

"IKC de Regenboog ziet kleur in ieder kind!"

Integraal Kind Centrum de Regenboog is een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waar vroeg- en voorschoolse educatie, peuterbegeleiding, peuterwerk, kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang samengaan en elkaar vanuit eenzelfde visie versterken in een multifunctioneel gebouw. IKC de Regenboog is een organisatie waarin (vak)leerkrachten en pedagogisch medewerkers samenwerken binnen één pedagogische en educatieve doorgaande leerlijn voor kinderen. IKC de Regenboog bereidt kinderen voor op de volgende stap in de maatschappij.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar
  • Integraal Kindcentrum
  • Zelfredzaamheid
  • Zelfverantwoordelijkheid
  • Betrokkenheid en welbevinden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ondanks krimp van leerlingen in onze dorpskern, zijn wij afgelopen jaren gestabiliseerd in ons leerlingaantal en groeien we inmiddels weer een klein beetje.

Ouders kiezen voor onze school vanwege:

- de moderne, frisse en lichte uitstraling van het schoolgebouw

- het feit dat er veel aandacht is voor de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen 

- omdat we gestructureerd werken bij de basisvakken, maar tegelijkertijd veel aandacht hebben voor het thematisch onderwijs waarbij we vernieuwende werkvormen inzetten en kinderen onderzoeksvaardigheden aanleren zodat ze goed voorbereid de volgende stap kunnen maken als ze onze school na acht jaar verlaten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
271
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven