Daltonbasisschool De Borgwal

Het Hoog 20 6681 DE Bemmel

  • Instructiegroepjes bij de leerkracht.
  • De werkdrukmiddelen hebben wij ingezet door een klassenassistent aan te stellen die in elke groep wordt ingezet voor de leerlingen.
  • Instructiegroepjes bij de leerkracht.
  • Elke leerling heeft bij ons op school een weektaak die speciaal voor hem of haar op maat is gemaakt.
  • Verkiezingen voor de leerlingenraad, groep 5.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In april maken alle leerlingen van groep 8 de Eindtoets Basisonderwijs van CITO, die landelijk genormeerd is. Daarmee ontstaat een beeld van de individuele prestaties van de leerlingen en van de school als geheel. Scholen kunnen zich onderling vergelijken met het gemiddelde van alle deelnemende scholen, maar ook met het gemiddelde van de scholen die gelet op de sociaal-culturele achtergrond van hun leerlingen vergelijkbaar zijn. De scores van de Eindtoets basisonderwijs liggen tussen de 500 en 550. Bij ons doen alle leerlingen mee met de Cito eindtoets. Wij sluiten niemand uit. 

Voorbereiding: Gedurende het schooljaar oefenen we oude Cito's. Hoe worden vragen gesteld, hoe vlieg je als leerling de vragen aan als je geen idee hebt over het antwoord. 

Uitslag: De laatste jaren heeft 100% van de leerlingen het niveau gehaald of iets hoger gescoord dan het advies dat is gegeven door de leerkrachten van groep 8. 

Hieronder vindt u onze resultaten van de afgelopen schooljaren.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Resultaten van ons onderwijs.

Het is van groot belang om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs: doen wij de goede dingen en… doen wij de juiste dingen ook goed? De resultaten van ons onderwijs willen we afmeten aan de mate waarin wij erin slagen álle leerlingen te begeleiden. Door middel van ons volgsysteem en onze structuur van onderwijs en begeleiding, kunnen zoveel mogelijk leerlingen op onze school onderwijs volgen. De vaststelling van de resultaten moet zo objectief mogelijk gebeuren. De onderstaande punten geven een objectieve indicatie van de kwaliteit van het onderwijs op school.

Methode gebonden toetsen

Methoden zijn een middel om een onderwijsdoel te bereiken. Bovendien bieden ze leerkrachten houvast om kwalitatief goed onderwijs te bieden. Steeds meer methoden bevatten materialen, didactische aanwijzingen en suggesties voor extra instructie om onderwijs op maat te kunnen verzorgen. De methoden hebben een eigen registratiesysteem, waarin de leerkracht het gegeven onderwijsaanbod noteert. Ook registreert de leerkracht de resultaten van de tussentijdse toetsen. Op basis daarvan kan het onderwijsaanbod tussentijds worden bijgesteld. Op deze manier volgt en bewaakt de leerkracht de ontwikkeling van individuele leerlingen en de groep per leergebied.

CITO, LOVS , resultaatanalyse en Leeruniek.

Naast methode gebonden toetsen gebruiken we methodeonafhankelijke toetsen om de ontwikkeling van individuele leerlingen en de groep te volgen. Het Leerling- en onderwijsvolgsysteem. Leerlingontwikkelingsvolgsysteem van CITO voorziet in een optimale onderlinge afstemming van al onze toetsen voor het basisonderwijs: de toetsen van het leerlingvolgsysteem en de Eindtoets Basisonderwijs. Met de toetsen kunnen de vorderingen van individuele leerlingen en groepen leerlingen gevolgd en geanalyseerd worden. Met behulp van de diepte-analyse van de resultaten gebruiken we de gegevens ook om het onderwijs op schoolniveau te analyseren en verder te ontwikkelen. Dit betekent dat we op onze school streven naar een percentage van 60% -65% van de leerlingen een I-II-III score op de hoofdvakgebieden; Begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en reken-wiskunde. Landelijk ligt dit op 60 %.De januari-meting van 2020 laat zien dat we op de hoofdvakgebieden in het algemeen ons doel halen. Voor de hele analyse per vakgebied en per groep gebruiken bij Leeruniek. 

KIJK

In de groepen 1-2 maken we gebruik van het observatiesysteem Kijk! Hierin volgen we de ontwikkeling van uw kind op verschillende gebieden. In dit systeem kunnen we goed zien op welk ontwikkelingsniveau uw kind werkt en handelt. Hiermee kunnen we nog beter aansluiten bij de behoefte van de kinderen.

Zien!

Om de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen goed in kaart te krijgen. Maken we vanaf groep 3 gebruik van het observatiesysteem Zien! Middels 28 vragen verdeeld over 7 domeinen brengen we de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind in kaart. Dit om op een goede manier uw kind te ondersteunen in de sociale ontwikkeling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 krijgt elke leerling persoonlijk een advies voor het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt tijdens het adviesgesprek waar de leerlingen en de ouders voor worden uitgenodigd. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. De leerprestaties, de werkhouding, de aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Wanneer de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies krijgt in mei, is een school verplicht het advies te heroverwegen. Een eventueel nieuw advies mag niet lager zijn, wel hoger.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Daltonbasisschool De Borgwal investeert in positief gedrag door de toepassing van de SOEMo kaarten en het de talentkaarten van Luc de Wulff. Bij beide methodes gaat het om een gedragsaanpak die tot positief gedrag zal leiden. De waarden van de school zijn het uitgangspunt. De school kiest eerst vanuit welke samenbindende waarden voor het pedagogisch klimaat zij lesgeeft. Op De Borgwal is gekozen voor de waarden samen, respect en veiligheid. Vanuit deze waarden bepaalt het schoolteam welk gedrag van de leerlingen wordt verwacht. Voor alle plekken in en om de school worden deze gedragsverwachtingen duidelijk benoemd en visueel gemaakt.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Conclusie jury Excellente Scholen, juni 2022

De jury is van oordeel dat daltonbasisschool De Borgwal het predicaat Excellente School 2022-2025 voor primair onderwijs toekomt.

De jury is onder de indruk van de wijze waarop de school de cognitieve, sociaal-emotionele, sportieve en creatieve vaardigheden van leerlingen in samenhang weet te ontwikkelen, passend bij de individuele leerling. Daltonbasisschool De Borgwal kan hierin als voorbeeld dienen voor andere scholen.

De Borgwal is, na drie keer als excellent te zijn gewaardeerd, steeds verder blijven bouwen aan haar excellentieprofiel ‘Een passend en breed beredeneerd aanbod voor ieder kind, waardoor talenten ingezet worden.’ De daltonwaarden vormen het fundament voor dit profiel.

Leerlingen hebben zicht op hun eigen leerproces en werken bewust aan de gestelde leerdoelen door de weektaken aan te vullen met doelenkaarten en zo een breder aanbod te realiseren. Daarmee is de school nog meer in staat te voldoen aan de onderwijsbehoeften van de individuele leerling.Met de wisselklassen krijgt iedere leerling in een kleinere groep aanvullend onderwijs op maat. De school kent een enthousiaste directie en een enthousiast team, die gebruikmaken van elkaars talenten en trots zijn op de sfeer en het onderwijs in hun school. Leerlingen en ouders bevestigen dit. Door de externe contacten, zoals die met het wetenschapsknooppunt van de Radboud Universiteit, voorziet de school zich van waardevolle impulsen. 

Omdat De Borgwal voortdurend bezig is haar profiel verder uit te werken, waren op het moment van het jurybezoek onderdelen nog niet geborgd, zoals het werken met de wisselklassen en het opnemen van de daltonleerlijnen in de doelenkaarten. De jury ziet dat deze ontwikkelingen passen in het profiel van de school en heeft er alle vertrouwen in dat de school deze ontwikkelingen indien nodig gaat bijschaven en borgen. Hierbij zou de school een nog scherpere focus kunnen krijgen op de gewenste effecten van haar profiel, door deze meer concreet te formuleren. 

Terug naar boven