Jenaplan IKC Donatushof

Flierenhofstraat 34 6681 BZ Bemmel

  • Schoolfoto van Jenaplan IKC Donatushof
  • Schoolfoto van Jenaplan IKC Donatushof
  • Schoolfoto van Jenaplan IKC Donatushof
  • Schoolfoto van Jenaplan IKC Donatushof
  • Schoolfoto van Jenaplan IKC Donatushof

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In april maken alle kinderen van groep 8 de Centrale Eindtoets, die landelijk genormeerd is. Daarmee ontstaat een beeld van de individuele prestaties van de kinderen en van de school als geheel. Scholen kunnen zich onderling vergelijken met het gemiddelde van alle deelnemende scholen, maar ook met het gemiddelde van de scholen die gelet op de sociaal-culturele achtergrond van hun kinderen vergelijkbaar zijn. De scores van de Centrale Eindtoets basisonderwijs liggen tussen de 500 en 550. Hieronder worden onze resultaten van de afgelopen schooljaren weergegeven. Het resultaat van 2021-2022 daagt ons uit ons handelen aan te scherpen. Er is een dalende trend in vergelijking met voorgaande jaren. We hebben een score net onder het landelijk gemiddelde. De score ligt nog wel boven de ondergrens die de inspectie stelt voor onze scholengroep. De individuele kinderen hebben over het algemeen een score behaald die overeenkomt met de resultaten in het leerlingvolgsysteem over de afgelopen jaren en het advies voor het voortgezet onderwijs. We hebben de ambitie om het aantal kinderen dat de referentieniveaus 2F/1S haalt omhoog te krijgen, zodat we een schoolresultaat bereiken dat beter past bij onze scholengroep. Dit bereiken we door als team deze doelen weer scherper in beeld te hebben en uit te gaan van hoge verwachtingen door de focus niet vooral op eventuele 'achterstanden' (ondermeer door corona) te leggen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Resultaten van ons onderwijs.

Het is van groot belang om in beeld te hebben wat de resultaten zijn van ons onderwijs: doen wij de goede dingen en… doen wij de juiste dingen ook goed? De resultaten van ons onderwijs willen we afmeten aan de mate waarin wij erin slagen álle kinderen te begeleiden. Door de structuur van onderwijs en begeleiding binnen ons IKC streven we ernaar zoveel mogelijk kinderen op hun niveau te begeleiden en onderwijs te laten volgen. De individuele groei monitoren we onder andere door het voeren van gesprekken, het doen van observaties en het afnemen van toetsen. 

Methode gebonden toetsen

Methodes zijn een middel om een onderwijsdoel te bereiken. Ze bieden leerkrachten houvast om kwalitatief goed onderwijs te bieden. Steeds meer methodes bevatten materialen, didactische aanwijzingen en suggesties voor extra instructie om onderwijs op maat te kunnen verzorgen. De methodes hebben een eigen registratiesysteem, waarin de leerkracht het gegeven onderwijsaanbod noteert. Ook registreert de leerkracht de resultaten van de tussentijdse toetsen en daarnaast de informatie vanuit instructies en observaties tijdens lessen en zelfstandig werken. Op basis daarvan kan het onderwijsaanbod per leergebied tussentijds worden bijgesteld voor de hele groep of voor individuele kinderen.

CITO, LOVS en Resultaatanalyse

Naast methode gebonden toetsen gebruiken we methode onafhankelijke toetsen om de ontwikkeling van individuele kinderen en de groep te volgen. Dit doen we met het leerling- en onderwijsvolgsysteem van CITO (LOVS).

Met de methode onafhankelijke toetsen van CITO kunnen de vorderingen van individuele kinderen en groepen kinderen gevolgd en geanalyseerd worden. Met behulp van de diepte-analyse van de resultaten gebruiken we de gegevens ook om het onderwijs op schoolniveau te analyseren en verder te ontwikkelen. 

KIJK!

Bij de afdeling opvang en in de groepen 1-2 maken we gebruik van het ontwikkelingsvolgsysteem Kijk! 0-7. Hierin volgen we de ontwikkeling van het kind op verschillende gebieden. Door gebruik van dit systeem kunnen we goed zien op welk ontwikkelingsniveau het kind werkt en handelt. Hiermee kunnen we zo optimaal mogelijk aansluiten bij de behoefte van de kinderen.

Zien! / Kindbegrip

Om de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen goed in kaart te brengen, maken we vanaf groep 3 gebruik van het observatiesysteem Zien! Middels 28 vragen verdeeld over 7 domeinen brengen we de sociaal emotionele ontwikkeling, het welbevinden en de veiligheidsbeleving van de kinderen in kaart. Vanaf groep 5 worden de vragen ook door de kinderen zelf ingevuld. Zien! wordt ingezet om de kinderen op een goede manier te ondersteunen in de sociale ontwikkeling.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies is geen momentopname, maar is gebaseerd is op een breed inzicht in de ontwikkeling van het kind. De gehele schoolloopbaan van het kind is relevant bij de totstandkoming van het schooladvies. Leerprestaties, gedragskenmerken, werkhouding en het totaalbeeld van het kind worden meegenomen in het uiteindelijke advies dat wordt besproken door alle stamgroepleiders van de stamgroepen 7,8, samen met de intern begeleider en de directeur.Halverwege groep 7 krijgen alle kinderen een ‘richtinggever’; met deze richtinggever kunnen kinderen en hun ouders zich breed oriënteren op mogelijke scholen voor voortgezet onderwijs. Eind groep 7 wordt de brede richtinggever vertaald in een pre-advies. Dit pre-advies geeft al wat specifieker het niveau aan dat op dit moment het best bij het kind lijkt te passen. In groep 8, nog voor de afname van de doorstroomtoets, krijgen de kinderen hun definitieve advies. Mocht blijken dat de score die wordt behaald op de doorstroomtoets hoger is dan het gegeven advies, dan wordt het advies bijgesteld.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Jenaplan IKC Donatushof is een plek waar kinderen zich stap voor stap kunnen ontwikkelen tot authentieke, nieuwsgierige en autonome mensen. Kinderen die zelfvertrouwen hebben en in zichzelf geloven. In een veilig leef- en leerklimaat mag ieder kind zijn wie het is. Door samen zijn en samenwerken leren kinderen over zichzelf en van onderlinge verschillen. We leren kinderen respect te hebben voor de wereld om hen heen. Respect voor de mensen, natuur en omgeving waarin ze leven. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respectvol
  • Samenleven
  • Welbevinden

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie is in juni 2014 bij ons op school geweest.

Het rapport is te lezen via onze website en via de site van de inspectie.

Terug naar boven