Jenaplan IKC Donatushof

Flierenhofstraat 34 6681 BZ Bemmel

  • Schoolfoto van Jenaplan IKC Donatushof
  • Schoolfoto van Jenaplan IKC Donatushof
  • Schoolfoto van Jenaplan IKC Donatushof
  • Schoolfoto van Jenaplan IKC Donatushof
  • Schoolfoto van Jenaplan IKC Donatushof

Het team

Toelichting van de school

Het team van Jenaplan IKC Donatushof bestaat uit stamgroepleiders, pedagogisch medewerkers en ondersteunend personeel.

Voor onderwijskundige en pedagogische afstemming en allerlei praktische zaken vinden verschillende vormen van overleg plaats. Dit gebeurt in verschillende geledingen. Collega's gaan vooral ook concreet met elkaar aan de slag in werkgroepen en projectgroepen of tijdens vastgestelde werk- en overlegmomenten. Onderwerpen zijn onder andere Jenaplan, Startblokken, onderwijsinhoud, pedagogisch beleid, innovatie, doorgaande lijn 0-13 jaar. Op deze manier geven we het leren van en met elkaar vorm.

Veranderingen in de maatschappij, de opvang en het onderwijs zijn van invloed op de van medewerkers gevraagde vaardigheden. Om daarop goed te kunnen inspelen, voeren alle teamleden regelmatig gesprekken met de directeur. In die gesprekken staat professionele ontwikkeling in relatie tot de IKC-ontwikkeling centraal. Met scholing en professionele ontwikkeling reageren we op onze eigen ambities, en ook op wettelijke vereisten.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er zijn situaties waarin het voor een stamgroepleider of pedagogisch medewerker niet mogelijk is om voor de groep te staan. In dat geval doen wij ons uiterste best om zo snel mogelijk voor vervanging te zorgen.

Voor pedagogisch medewerkers geldt dat zij zoveel mogelijk vervangen worden door collega's uit het eigen team. Is dit niet mogelijk dan wordt een collega van een ander IKC van Stichting De Linge ingezet.

Wanneer een stamgroepleider basisonderwijs afwezig is, kunnen wij gebruik maken van de regionale invalpool waarbij De Linge is aangesloten. Het kan echter voorkomen dat via deze pool geen medewerker meer beschikbaar is. In dat geval zijn er twee scenario's: 

  1. we vragen parttimers de dagen van de zieke collega over te nemen en extra te werken;
  2. we zetten, onder supervisie van de stamgroepleider in de naastgelegen groep, een derde- of vierdejaars Pabostudent in in de groep waarin hij of zij stage loopt.

Als we desondanks geen vervanging kunnen regelen, wordt de betreffende groep verzocht niet naar school te komen. Dit besluit wordt genomen ná overleg met de directeur-bestuurder en wordt medegedeeld aan de Inspectie. De ouders van de betreffende groep ontvangen vervolgens een bericht via e-mail en Parro, waarin zij op de hoogte worden gebracht van de situatie. Hen wordt gemeld dat de kinderen de betreffende dag geen les kunnen krijgen en dus ook niet op school worden verwacht.

Als dit meerdere dagen achter elkaar nodig is, zal iedere dag een andere stamgroep thuisblijven. De vrijkomende leerkracht zal de groep van de zieke leerkracht opvangen.

Wij doen er alles aan om onze kinderen het onderwijs te bieden waar ze recht op hebben. Soms hebben we echter te maken met overmacht en lukt dit niet. We proberen in die situaties de kinderen zo goed mogelijk op school te begeleiden. Als ook dat niet lukt en al onze mogelijkheden uitgeput zijn, dan kunnen we niet anders dan de groep naar huis te laten gaan.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Jenaplan IKC bestaat uit een afdeling opvang en een afdeling onderwijs. Afdeling opvang bestaat naast de VSO/BSO uit een kinderdagverblijf met een groep voor kinderen van 0-4 jaar en een groep voor kinderen van 2-4 jaar waarin de VE-peutergroep (Voorschoolse Educatie) in de ochtenduren geïntegreerd is. Op de afdeling onderwijs werken we in 2-jarige stamgroepen. In schooljaar 2022-2023 zijn er drie stamgroepen 1-2; drie stamgroepen 3-4; drie stamgroepen 5-6 en drie stamgroepen 7-8.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder taal vallen de onderdelen: spelling / ontleden / Rijke taal (teksten schrijven) / verwerking WO 

Onder lezen vallen de onderdelen: technisch lezen / lezen met begrip / leesmotivatie / leeskring 

Wereldoriëntatie omvat ook kunstzinnige en creatieve vorming / onderdelen van lezen en taal / kringen 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We zijn trots als IKC een doorgaande lijn voor alle kinderen te kunnen realiseren. De schotten tussen voorschoolse voorzieningen zijn weg; we dragen intern de kinderen over. We staan open voor alle kinderen. Alle kinderen zijn bij ons welkom als wij ze kunnen bieden wat ze nodig hebben. Als de behoefte van het kind niet aansluit bij onze mogelijkheden, zit het kind bij ons niet op de juiste plek.

Onze Jenaplanvisie kenmerkt het IKC. In deze visie staat de Jenaplan-kijk op de ontwikkeling van kinderen centraal. In deze kijk is ieder kind uniek in zijn ontwikkeling, talenten en leerstijl. Kinderen zijn verschillend en ze mogen dus verschillend zijn. Ons doel is dat de kinderen van deze verschillen en (dus) van elkaar leren en elkaar leren respecteren.

We realiseren het aanbod in lezen, rekenen en taal zoveel mogelijk op maat, door aanbod af te stemmen op de behoeften van kleine groepen kinderen. Wereldoriëntatie (een thematische integratie van geschiedenis, aardrijkskunde en biologie) biedt ruimte voor aanbod op het niveau van het kind. 

Wij werken preventief en signalerend. Door handelingsgericht te werken, werken we ernaar toe eventuele problemen met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen te voorkomen ofwel zo vroeg mogelijk te signaleren. We vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk en betrekken ouders bij het onderwijs voor hun kind.

Handelingsgericht werken wil zeggen dat we planmatig werken aan de zorg en het onderwijs voor ieder kind. We observeren ieder kind en maken gebruik van toetsresultaten. Met behulp van deze gegevens formuleren we wat een kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Dit leggen we vast. We werken volgens een plan waarin we de doelen en de aanpak hebben vastgelegd. Wanneer het plan is uitgevoerd, evalueren we hoe dit is gegaan en stellen het bij of maken een nieuw plan.

We hebben verschillende voorzieningen ingericht voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Voor kinderen die zeer instructieafhankelijk zijn, is een onderwijsassistent beschikbaar die tijdelijk kan worden ingezet. Voor meer- of hoogbegaafde kinderen met een specifieke ondersteuningsvraag is de expertise beschikbaar van een leerkracht excellent leren. Deze leerkracht ondersteunt en coacht de leerkracht in de groep om aan de onderwijsbehoeften van de kinderen te kunnen voldoen. Blijkt dat niet voldoende, dan kunnen deze kinderen tijdelijk worden opgenomen in de plusgroep van Stichting de Linge.

Onze intern begeleider draagt zorg voor het versterken van handelingsgericht en opbrengstgericht werken in de school, door het uitvoeren van groepsbesprekingen, kindbesprekingen en groepsconsultaties. Zij ondersteunt en coacht leerkrachten bij het werk in de groep. Indien gewenst maakt zij daarbij gebruik van de methodiek beeldcoaching. Waar nodig betrekt zij de schoolondersteuner en/of de orthopedagoog vanuit het samenwerkingsverband. Doel van het gesprek is verhelderen wat nodig is om tot ontwikkeling te komen (voor het kind, leerkracht of het team) en het verhelderen van specifieke onderwijsbehoeften. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In schooljaar 2023-2024 gaan we verder met het ontwikkelen van het handelingsgericht denken en werken van teamleden. We zetten in op het analyseren van resultaten en het steeds beter in beeld krijgen van specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen. Teamleden worden ondersteund in het opstellen van een ontwikkelingsperspectief voor die kinderen waarvoor dit aan de orde is. In het ontwikkelingsperspectief worden de specifieke ondersteuningsbehoeften vertaald in meetbare doelen en een concrete aanpak. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De afdeling opvang is onderdeel van ons IKC en is een VE-locatie (Voorschoolse Educatie). In de peutergroep dagen wij de kinderen uit om zich te ontwikkelen en grenzen te verleggen. Hierbij maken we gebruik van het programma Startblokken. Dit programma sluit bijna naadloos aan op onze jenaplanvisie ten aanzien van de ontwikkeling van kinderen. Er wordt met thema’s en activiteiten gewerkt die peuters aanspreken. Elke ochtend staat in het teken van knutselen, bewegen, spelletjes in de kring, muziek en spelen met leeftijdsgenootjes. Onze medewerkers zorgen voor uitdagend speelgoed en creatieve materialen. En natuurlijk spelen de kinderen ook buiten waar ze flink kunnen ravotten.

Kinderen zijn nieuwsgierig en leergierig. Ze hebben belangstelling voor de dingen om hen heen en ook voor wat ‘grote’ mensen doen. Het liefst willen ze overal aan meedoen: óók schoonmaken, autorijden, boodschappen doen in het karretje. Ze ‘spelen’ de echte wereld. Daardoor groeien ze en leren ze de wereld kennen: Leren spelen dus, en leren door te spelen! Spel is daarmee een onmisbaar onderdeel in de ontwikkeling van kinderen. 

De groepslokalen van de peutergroepen zijn vanuit onze Startblokken-werkwijze verdeeld in peutervriendelijke en uitdagende speelhoeken. Zo is er een huishoek, een bouwhoek, knutselhoek, leeshoek, speltafel en natuurlijk vrije ruimte. De hoeken nodigen uit tot spel, tot ontdekken. Het zijn speel-leerplekken waar de peuter zich veilig voelt en spelenderwijs leert. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het speellokaal. De buitenruimten zijn zo ingericht dat de peuters vrij en veilig kunnen spelen met verschillende speelmogelijkheden waaronder fietsen, klimmen, picknicken en met water en zand spelen.

Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een passende beroepskwalificatie en voldoen dus aan de opleidingseisen.

De overgang van voorschool naar basisschool wordt door kinderen en ouders vaak gezien als een grote stap. Herkenbaarheid is enorm helpend daarbij. Herkenbaarheid in aanpak, aanbod, handelen en communicatie van de pedagogisch medewerker en de stamgroepleider. Ook afstemming in wat er van kinderen verwacht wordt, regels en afspraken, zorgt voor een veilige setting voor kinderen.

Voor professionals is het effectief om elkaar te kennen en te kunnen vinden. Door een warme overdracht van ervaringen, observaties en aanpak, kan de stamgroepleider voortgaan op het door de pedagogisch medewerker ingeslagen pad. Op zijn/haar beurt kan de pedagogisch medewerker peuters en ouders beter voorbereiden als hij/zij weet hoe de basisschool werkt. 

Het team is zich volop aan het doorontwikkelen. Er vindt inmiddels afstemming plaats in het gebruik van het kind volgsysteem Kijk! en er vindt een warme overdracht plaats bij de overgang van een kind van de voorschool naar de basisschool. De inhoud van ons ontwikkelings- en onderwijsaanbod wordt steeds meer op elkaar afgestemd en er is een doorgaande lijn in ons pedagogisch handelen.

Terug naar boven