Jenaplan IKC Donatushof

Flierenhofstraat 34 6681 BZ Bemmel

  • Schoolfoto van Jenaplan IKC Donatushof
  • Schoolfoto van Jenaplan IKC Donatushof
  • Schoolfoto van Jenaplan IKC Donatushof
  • Schoolfoto van Jenaplan IKC Donatushof
  • Schoolfoto van Jenaplan IKC Donatushof

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Venster van Donatushof. Op Jenaplan IKC Donatushof verwelkomen we iedere dag zo’n 330 kinderen en hun ouders. We bieden in een doorgaande lijn, opvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Bij ons kunnen zij zich stap voor stap ontwikkelen tot authentieke, nieuwsgierige en autonome mensen. Kinderen die zelfvertrouwen hebben en in zichzelf geloven.  

Als jenaplanschool geven wij gericht aandacht aan levensbeschouwelijke en existentiële vragen, aan zingeving. De identiteit van de school is katholiek. Door de katholieke identiteit nemen we een plaats in binnen de joods-christelijke levensovertuiging; door het jenaplanconcept dragen we zorg voor het gedachtegoed van grondlegger Peter Petersen. In beide tradities staat voorop dat kinderen respect leren opbrengen voor de wereld om hen heen. Respect voor de mensen, de natuur en de dingen die je omringen. Dit houdt tevens in dat kinderen leren ruimte te geven aan anders-zijn, aan elementen die anders zijn dan die zijzelf kennen. Als er voldoende ruimte is om jezelf te zijn, kun je die ruimte opbrengen voor een ander. 

Het logo van Jenaplan IKC Donatushof laat de ontwikkeling van een kind in een kleurrijke omgeving zien. Ieder kind is uniek! Sommige kinderen zullen een fase overslaan, anderen zullen een zijstap maken. We werken eraan om ieder kind in de golfbeweging mee te nemen, zodat het zelfverzekerd de stap naar het voortgezet onderwijs kan zetten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplan
  • Doorgaande lijn 0-13 jaar
  • Wereldoriëntatie
  • Gesprek, spel, werk en viering
  • Leren van en met elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het teruglopend leerlingaantal in het basisonderwijs is een gevolg van een dalend geboortecijfer. We zijn blij met een stabiel aantal aanmeldingen voor de basisschool en groeiende belangstelling voor het kinderdagverblijf en de peutergroep.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
258
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We hanteren een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag eten in hun eigen stamgroep, met hun eigen stamgroepleider.

Alle kinderen spelen na de lunch 25 minuten buiten. Surveillance gebeurt door eigen teamleden. Daarnaast hebben alle kinderen in de ochtend een kwartier pauze waarin zij buitenspelen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven