Westerschool

Hoofdweg 77 9695 AC Bellingwolde

De kleuters maken een herfstwandeling

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht verlof heeft, wordt de leerkracht van de pluspool of de invalpool ingezet.

Bij ziekte of verlof kunnen wij gebruik maken van de pluspool en de invalpool. Op deze manier hebben we vrijwel altijd de beschikking over een invaller als dat nodig is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Westerschool werkt met enkelvoudige groepen en combinatie groepen. Voor het schooljaar 2022-2023 is de indeling als volgt;

• groep 1 en 2• groep 3• groep 4• groep 5 en 6• groep 7• groep 8.

De gymnastieklessen worden gegeven door een vakleerkracht. Ook voor de optionele lessen Humanistische en Godsdienstige vorming wordt gebruik gemaakt van een vakleerkracht.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onderwijs in groep 1 en 2

De eerste jaren op de basisschool zijn erg belangrijk. Een kind is in deze fase van z'n leven bezig de wereld om zich heen te ontdekken en te structureren. In dit proces heeft de leerkracht een stimulerende en sturende taak om er voor te zorgen dat het jonge kind zich op zijn eigen niveau voldoende ontwikkelt. In een veilige en gestructureerde speel/leeromgeving zullen de volgende ontwikkelingsgebieden aangeboden worden:

- Taal/leesontwikkeling ( o.a. woordenschat, zinsbouw, auditieve taaloefeningen,beginnende geletterdheid).

- Rekenontwikkeling (o.a. tellen, getalbegrip, meten, wegen, vormen, kleuren, rekenbegrippen,beginnende gecijferdheid).

- Muzikale ontwikkeling: (o.a. zingen, experimenteren met instrumenten en geluiden).

- Beeldende vaardigheden: (o.a. knutselen, tekenen, verven, kleien, bouwen).

- Sociaal-emotionele ontwikkeling: (o.a. samenspelen, gevoelens uiten, inlevingsvermogen.

- Motorische ontwikkeling: (o.a. knippen, plakken, vouwen, voorbereidend schrijven, grove motoriek).

In groep 1 en 2 wordt thematisch gewerkt. Het onderwijsaanbod wordt in 2- of 3 wekelijkse thema’s gepland en uitgewerkt, zodat alle ontwikkelingsgebieden voldoende aan bod komen.De leeromgeving is voor jonge kinderen uitnodigend en uitdagend. Naast het leerstofaanbod tijdens kringactiviteiten, zijn er werk-/speelhoeken in het lokaal gerealiseerd, die aansluiten bij de kern- en tussendoelen van de ontwikkelingsgebieden.

Voor groep 1 en 2 zijn speciale taal- en rekenmethoden en speel/leermaterialen aangeschaft om verantwoord onderwijs te geven, dat aansluit bij de vastgestelde ontwikkelingsdoelen. Ook wordt op deze manier een doorgaande lijn gehanteerd tussen groep 2 en 3. De ontwikkeling van iedere leerling in groep 1 of 2 wordt nauwlettend door de leerkracht in de gaten gehouden door tussentijds observaties uit te voeren en op vaste tijden toetsen af te nemen.De ontwikkeling van de leerling wordt 3 keer per jaar met de ouders/verzorgers besproken.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Hierboven ziet u de hoofdvakken weergegeven. Daarnaast is er aandacht voor sociale vorming en gesprek. 

Vormingsonderwijs.

Onze school is een openbare school. In de wet staat dat op onze school lessen vormingsonderwijs kunnen worden gegeven als ouders daarom vragen. Het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs worden gegeven binnen de schooltijden, maar valt niet onder de verantwoordelijkheid van onze school. Deze lessen zijn aanvullend op de aandacht die wij als school besteden aan geestelijke stromingen en burgerschapsvorming. De wekelijkse lessen vormingsonderwijs van drie kwartier worden verzorgd door een bevoegde vakdocent van een bepaalde levensbeschouwelijke richting. U kunt kiezen voor boeddhistisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants-christelijk vormingsonderwijs. Als ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben in vormingsonderwijs, kunnen wij deze lessen aanvragen bij de organisatie die het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt. Er zijn voor u of onze school geen kosten aan verbonden. Meer informatie is te vinden op de website: www.vormingsonderwijs.nl

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Westerschool biedt onderwijs aan leerlingen van groep 1 tot en met groep 8.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op de Westerschool onderhouden we goede contacten met de peuteropvang. Door overleg met de peuteropvang voordat het kind op school komt, kunnen we goed aansluiten bij de beginsituatie van de leerling. Dit zorgt voor een goede start voor alle kinderen.

Onderwijs in groep 1 en 2

De eerste jaren op de basisschool zijn erg belangrijk. Een kind is in deze fase van z'n leven bezig de wereld om zich heen te ontdekken en te structureren. In dit proces heeft de leerkracht een stimulerende en sturende taak om er voor te zorgen dat het jonge kind zich op zijn eigen niveau voldoende ontwikkelt. In een veilige en gestructureerde speel/leeromgeving zullen de volgende ontwikkelingsgebieden aangeboden worden:

- Taal/leesontwikkeling ( o.a. woordenschat, zinsbouw, auditieve taaloefeningen,beginnende geletterdheid).

- Rekenontwikkeling (o.a. tellen, getalbegrip, meten, wegen, vormen, kleuren, rekenbegrippen,beginnende gecijferdheid).

- Muzikale ontwikkeling: (o.a. zingen, experimenteren met instrumenten en geluiden).

- Beeldende vaardigheden: (o.a. knutselen, tekenen, verven, kleien, bouwen).

- Sociaal-emotionele ontwikkeling: (o.a. samenspelen, gevoelens uiten, inlevingsvermogen.

- Motorische ontwikkeling: (o.a. knippen, plakken, vouwen, voorbereidend schrijven, grove motoriek).

In groep 1 en 2 wordt thematisch gewerkt. Het onderwijsaanbod wordt in 2- of 3 wekelijkse thema’smgepland en uitgewerkt, zodat alle ontwikkelingsgebieden voldoende aan bod komen. De leeromgeving is voor jonge kinderen uitnodigend en uitdagend. Naast het leerstofaanbod tijdens kringactiviteiten, zijn er werk-/speelhoeken in het lokaal gerealiseerd, die aansluiten bij de kern- en tussendoelen van de ontwikkelingsgebieden. Voor groep 1 en 2 zijn speciale taal- en rekenmethoden en speel/leermaterialen aangeschaft om verantwoord onderwijs te geven, dat aansluit bij de vastgestelde ontwikkelingsdoelen. Ook wordt op deze manier een doorgaande lijn gehanteerd tussen groep 2 en 3. De ontwikkeling van iedere leerling in groep 1 of 2 wordt nauwlettend door de leerkracht in de gaten gehouden door tussentijds observaties uit te voeren. De ontwikkeling van de leerling wordt 3 keer per jaar met de ouders/verzorgers besproken.

Overgang van groep 1 naar groep 2 (en naar groep 3). Op onze school is de richtlijn dat kinderen die vóór 1 oktober binnenstromen in groep 1, in beginsel aan het einde van het schooljaar doorgaan naar groep 2 en één jaar later naar groep 3. Voor de leerlingen van oktober, november en december die in groep 1 op school komen, hanteren we een protocol herfstleerlingen. Leerlingen die na 1 januari op school komen, blijven nog een jaar langer in groep 1. Dit is een echter een richtlijn want niet de geboortedatum en leeftijd van het kind is doorslaggevend, maar de totale ontwikkeling van het kind (cognitief en sociaal-emotioneel) bepaalt uiteindelijk of het kind doorstroomt naar de volgende groep.De beslissing of een kind doorstroomt naar de volgende groep wordt a.d.h.v. een procedure besloten dat is vastgelegd in een protocol. Uiteraard wordt het door de leerkrachten met de betreffende ouders besproken.

Terug naar boven