Kindcentrum De Finne

Fockema Andreaelaan 94 9244 BB Beetsterzwaag

  • In afwachting van onze nieuwe school  is er toch een geweldig klim/klauter parcours aangelegd
  • De zeven gewoonten voor persoonlijk leideerschap opgehangen in de boom van Covey
  • Zelf je werkhoek kiezen met het digikeuzebord
  • Vanaf leerjaar 2 werken alle kinderen met een eigen weektaak

Het team

Toelichting van de school

Kindcentrum de Finne werkt met een enthousiast team van 26 personen, waaronder leerkrachten, onderwijsassistenten, conciërge, intern begeleiders en coördinatoren voor aansturing van de units, rekenen, lezen en taal, dramatische vorming en hoogbegaafdheid.

Daarnaast komen er voor een aantal vakken externe vakdocenten in de school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Lesuitval proberen we vanzelfsprekend zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht er toch een leerkracht afwezig zijn, dan proberen we een invalleerkracht in te zetten. Omdat er ook in onze regio een tekort is aan invalleerkrachten, werken de scholen binnen ons bestuur met een protocol waarin onderstaande stappen worden doorlopen.

* Mocht er geen invalleerkracht beschikbaar zijn, dan proberen we eerst intern een oplossing te vinden.

* Gedurende de eerste dagen wordt de vervanging indien mogelijk intern opgelost. Dit kan bijvoorbeeld door de extra inzet van een eigen leerkracht of intern begeleider, het samenvoegen van een aantal groepen of het verdelen van de leerlingen over de overige groepen.

* Slechts in het uiterste geval hebben de leerlingen geen les op school.

* Bij langdurige vervanging wordt extern naar een structurele oplossing gezocht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Kindcentrum de Finne is volop in ontwikkeling. Vanuit de fusie in 2019 heeft het team een onderwijsconcept opgezet waarin wordt gewerkt met vier units. Unit 1 (leerjaar 1 en 2), unit 2 (leerjaar 3 en 4), unit 3 (leerjaar 5 en 6), unit 4 (leerjaar 7 en 8). In schooljaar 2023-2024 is er ook een leerjaar 6/7 dat deel uitmaakt van zowel unit 3 als 4.  Binnen de units zijn twee of drie parallelgroepen van steeds twee leerjaren bij elkaar. Deze groepen werken intensief en groepsoverstijgend samen met een gezamenlijk lesrooster. Ook unit overstijgend wordt 's morgens deels gewerkt met hetzelfde rooster, zodat kinderen per vakonderdeel kunnen aansluiten bij een passend instructieniveau. Door deze samenwerking van leerkrachten kan de Finne onderwijs op maat bieden aan ieder leerniveau.

De Finne biedt twee keer per schooljaar een doorstroommoment voor taal/lezen voor kinderen vanaf leerjaar 2 die de benodigde doelen hebben behaald. Deze start vindt iedere keer plaats na de IEP afnames halverwege en eind schooljaar. Dit betekent dat in ieder leerjaar twee niveaus naast elkaar worden aangeboden en kinderen kunnen aansluiten bij een ander niveau als dit gewenst is.

School en ouders in Beetsterzwaag vinden het belangrijk dat de kinderen mede eigenaar zijn van het eigen leerproces en dus meedenken over al behaalde en nog te behalen leer- en ontwikkelingsdoelen. Dit is terug te zien in het werken met taakbrieven en het digitale portfolio wat ieder kind zelf bijhoudt. Daarin presenteert het kind zichzelf en worden de behaalde doelen bijgehouden. Het portfolio is ook thuis in te zien.

Op de Finne wordt gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem IEP (hoofd, hart en handen). Ook deze gegevens worden opgenomen in het persoonlijk portfolio van ieder kind.

Op www.kcdefinne.nl kunt u uitgebreide informatie over de werkwijze vinden.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In leerjaar 1 en 2 werken de kinderen thematisch. Binnen ieder thema worden de leerdoelen waaraan kinderen toe zijn opgenomen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Finne werken we voor wereldoriëntatie thematisch, waardoor geschiedenis, aardrijkskunde en biologie onderdelen in elkaar schuiven.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsprofiel van de Finne is een beschrijving van schoolspecifieke ondersteuning en externe ondersteuning door Ondersteuningsteam Primair Onderwijs Zuidoost Friesland. Tussen beide organisaties is een nauwe samenwerking, zodat kinderen die ondersteuning nodig hebben vroegtijdig in beeld komen en de vereiste ondersteuning krijgen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Alle leerlingen op de Finne volgen een eigen leerlijn, zonder dat het individueel onderwijs wordt. De school heeft zicht op de behoeften, de begeleiding en het aanbod voor minder en meer begaafde leerlingen. Deze kinderen werken met een eigen leerlijn en passend aanbod. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven