Openbare basisschool de Uilenburcht

F J J Dreweslaan 1 9686 NG Beerta

  • We willen onderwijs geven waarin alle kinderen uit Beerta welkom zijn.
  • Op de kapstokken een bonte verzameling jassen van de kleurrijke groep leerlingen.
  • We beschikken over een ruim schoolplein waar heerlijk gespeeld kan worden op de speeltoestellen en rondom onze oude boom.

Het team

Toelichting van de school

Dit schooljaar hebben we acht groepen.

De groepen zijn als volgt verdeeld:

Groep 1/2         Juf Sheetal Koens (ma, di, woe, do) 

Groep 2            Juf Angelique Dost van Kammen (hele week) 

Groep 3            Juf Agnes Lautenbach (ma, di, woe, do), juf Inge Andringa (vrij)

Groep 4            Juf Angelique Huisman (ma, di), juf Jenny van Bolhuis (woe, do, vrij)

Groep 5            Juf Mariska Withaar (ma-di-woe) juf Melissa Schipper (do-vrij)

Groep 6            Meester Thomas Cornelissen (ma,di,do,vrij) juf Angelique Huisman (woe)

Groep 7            Juf Zwannet Bos (ma-woe-do-vrij), juf Melissa Schipper (di 7/8)

Groep 8            Juf Monique van Noorden (ma-woe) juf Iris Kuiper (do-vrij), juf Melissa Schipper (di 7/8)                   

In verband met de directie en IB taken zullen juf  Monique en juf Iris alleen in de ochtend lesgeven. Groep 7 en 8 zullen op de maandag-, donderdag- en vrijdagmiddag gecombineerd worden. 

Juf Annemiek Sprik en Juf Laureen Dijks zullen in de groepen waar nodig ondersteuning bieden. Ze zullen o.a. met kleine groepjes kinderen buiten de klas gaan werken.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In de CAO-PO staan de verlofmogelijkheden die voor het personeel werkzaam bij het primair onderwijs gelden,vermeld. Buitengewoon verlof kan alleen worden verleend wanneer de werkzaamheden samenvallen met een bijzondere gebeurtenis. Voor de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs is het beter om de vaste leerkracht voor de klas te hebben. In de gevallen wanneer dit mogelijk is wordt dan ook van de werknemer verwacht afspraken voor bijvoorbeeld doktersbezoek, tandarts, notaris etc. buiten werktijd te plannen.

Binnen SOOOG is een PLUS-Pool opgezet om de grootste problemen rond vervanging op te lossen. In deze pool is een aantal leerkrachten benoemd die met voorrang zullen invallen bij ziekte of andere afwezigheid. Het kan echter toch nog voorkomen dat we geen invaller kunnen vinden. In het protocol voorkoming lesuitval staat beschreven welke stappen we op onze school nemen bij ziekte of verlof van een van de leerkrachten. Ons uitgangspunt is altijd om lesuitval te voorkomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Sinds het schooljaar 21-22 hebben we het onderwijs iets anders georganiseerd. Minimaal 1 middag in de week werken we groepsdoorbrekend in ateliers. De rest van de tijd zitten de kinderen in hun eigen klas.

Ateliers is de organisatievorm die past bij activiteiten in het concept Ervaringsgericht Onderwijs. Hier hebben de kinderen keuze uit een aanbod van activiteiten die bijzondere materialen, bijzondere ruimtes en soms speciale begeleiding behoeven. Bij deze activiteiten ligt de klemtoon op het doen, het handelen, het actief bezig zijn. Ateliers bevat een ruim pakket van vakgebieden zoals wereld/omgeving verkenning, expressieve activiteiten als drama, dans en muziek, handvaardigheid, textiele werkvormen, techniek, kunstzinnige vorming, tekenen, fotografie etc.

Het woord ateliers roept activiteit op die naast het expressieve en artistieke ook betrekking hebben op sportbeoefening, omgang met techniek op ambachtelijk werk, op het uitvoeren van (wetenschappelijke) experimenten.

Bij ateliers, bij ons op school, komen activiteiten rond elektriciteit, proeven doen, computeren, koken, bakken, tekenen, figuren van brooddeeg maken, timmeren, werken op papier, weven, breien en haken, erop uit, stof verven, ontdekken, vouwen, origami, solderen, gips gieten, rijwiel herstellen, kaarten maken, schilderen, kleien etc. aan bod.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuters leren meer dan vroeger, maar leren wel spelenderwijs. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er veel materiaal is en dat er activiteiten plaatsvinden waarvan kleuters kunnen leren. Via het spelend leren werken we aan de taalontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling, functieontwikkeling  en de lichamelijke ontwikkeling. In de kring doen we onder andere taal- en rekenactiviteiten, muziek en drama. Er wordt gespeeld en gewerkt in de verschillende hoeken zoals taal-, reken-, knutsel-, bouw-, puzzel- en kleur en vormhoek. Er wordt gewerkt met de methode Schatkist.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de wet is beschreven wat de leerlingen in ieder geval op de basisschool moeten leren (kerndoelen voor het basisonderwijs).  Er worden zes leergebieden onderscheiden: Nederlandse taal, Engelse taal, Rekenen en wiskunde, Oriëntatie op mens en wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, gezond/redzaam gedrag, biologie, techniek, milieu, geestelijke stromingen)  Lichamelijke opvoeding en Kunstzinnige oriëntatie (tekenen handvaardigheid, muziek, spel en beweging e.a.)

Elke basisschool besteedt aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er op de wereld zijn. Als openbare school nemen wij niet één bepaalde religie of levensovertuiging als uitgangspunt. Juist niet! Wij leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn. Maar misschien wilt u meer dan dat. Het openbaar onderwijs kan uw kind het vrijwillige vak godsdienstig ( GVO ) of humanistisch vormingsonderwijs ( HVO ) aanbieden. Wenst u, naast het door ons te geven verplichte onderdeel ‘geestelijke stromingen’ ook godsdienstonderwijs voor uw kind, dan vragen we u contact op te nemen met de directie van de school.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen op De Uilenburcht verdienen en krijgen onze aandacht en ondersteuning. We accepteren verschillen tussen kinderen. Motivatie en inzet van de kinderen vinden we een belangrijke basis. We maken de kinderen steeds meer zelfverantwoordelijk voor hun leren. Ook staan we open voor de eigen inbreng en evalueren we samen met de kinderen. We hebben positieve verwachtingen van de kinderen en spreken deze ook uit. Werken met de groep staat bij ons centraal. Vanuit die groep vormen we subgroepen, vervolgens kijken we naar individuele kinderen. kinderen die uitvallen houden we, door goed oog te hebben voor de onderwijsbehoeften, zo lang mogelijk bij de groep. Wanneer ze in een subgroep worden geplaatst, houden we ze ook hier zo lang mogelijk bij. In een enkel geval gaan we over op het werken  met een individuele leerlijn. Bij de keuzes hiervoor, staat het belang van de kind altijd voorop.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

- Inzet van de fysiotherapeut en de ergotherapeut behouden binnen de school onder schooltijd en eventueel uitbreiden.

- Inzet van de logopedist behouden binnen de school onder schooltijd en eventueel uitbreiden.

- Inzet van de onderwijsassistent en leerkrachtondersteuner behouden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

VVE houdt in dat kinderen op jonge leeftijd al meedoen aan allerlei educatieve programma’s bij de kinderopvang of bij de peuteropvang. Op een speelse manier worden alle ontwikkelingsgebieden extra gestimuleerd. VVE-programma’s richten zich niet alleen op het stimuleren van de taalontwikkeling, maar ook de sociaal-emotionele, de cognitieve en motorische ontwikkeling, rekenvaardigheid, ruimtelijk inzicht enzovoort, worden hierin betrokken. Deze programma’s beginnen bij de peuteropvang of de kinderopvang (voorschoolse periode) en lopen door tot in de eerste twee groepen van de basisschool (vroegschoolse periode). Op deze manier wordt de doorgaande ontwikkelingslijn gewaarborgd. Kinderen met een risico op achterstanden, de zogenaamde “doelgroep leerlingen”, krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op onze basisschool, om zo in een ononderbroken ontwikkelingslijn de onderwijsloopbaan te vervolgen. Er zijn geregeld overlegmomenten tussen de leerkrachten en de opvangmedewerksters over het educatieve aanbod, de werkwijze en de kinderen. Daarbij is er een doorgaande lijn wat betreft de zorg voor kinderen en vindt er een overdracht plaats voordat de peuter vier jaar wordt en start in de kleutergroep. Schoolbesturen en aanbieders van kinderopvang en peuteropvang werken binnen VVE samen met het gemeentebestuur. De samenwerkende partners hebben een convenant afgesloten en met de gemeente resultaatsafspraken gemaakt. De behaalde resultaten worden gemonitord door de gemeente zodat de gemeente zich richting de rijksoverheid kan verantwoorden over de inzet van de beschikbare VVE-middelen. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk. Samen met de ouders verantwoordelijkheid nemen en ouders proberen als educatief partner te zien is hierbij belangrijk.

Terug naar boven