PCBO De Diamant Beemte

Beemterweg 31 7341 PC Beemte Broekland

Schoolfoto van PCBO De Diamant Beemte

In het kort

Toelichting van de school

PCBO De Diamant laat kinderen stralen

Wanneer je mag doen waar je goed in bent (talent benutten), vertrouwen hebt en krijgt in je mogelijkheden, mag zijn wie je bent, leeft in een omgeving die je stimuleert, helpt en ruimte geeft, ga je stralen. Ons motto is daarom: Laat kinderen stralen! De Diamant is ervan overtuigd dat relatie voor prestatie komt. Vandaar dat op onze drie locaties de kernwaarden talentontwikkeling, werken vanuit vertrouwen en vanuit een positieve grondhouding de basis is om tot leren te komen.    

Werkelijkheidsnabij onderwijs

De kinderen worden voorbereid op een leven in de maatschappij. Hiervoor is het belangrijk dat het onderwijs aansluit bij de tijd en de maatschappij waarin de kinderen leven. De werkelijkheidsnabijheid van ons onderwijs is voor ons van essentieel belang. Kinderen moeten zelfstandig kunnen handelen, in het bezit zijn van verantwoordelijkheidsgevoel, beschikken over zelfinzicht en zelfvertrouwen, kunnen plannen en deel kunnen nemen aan een multiculturele samenleving waarin sprake is van respect en begrip voor elkaar.? Kinderen moeten het leven met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk dat ouders en school samenwerken als partners en dat ouders betrokken zijn en worden bij het onderwijs dat hun kind krijgt aangeboden.

Ontmoetingsschool 

We leren de kinderen respect te hebben voor elkaar, de Schepping, de natuur en een andere mening. Wij proberen de kinderen te leren om te leven volgens de boodschap van Jezus Christus, zoals die in de bijbel te vinden is. Vanuit dit standpunt is een ieder, ongeacht geloof, ras of afkomst, bij ons van harte welkom. Wij verwachten van de kinderen en de ouders dat zij de protestants christelijke identiteit van onze school respecteren. Wij respecteren echter ook dat er kinderen bij ons op school zitten met hun eigen identiteit en achtergrond. Deze levensbeschouwelijke identiteit wordt door ons gezien als gelijkwaardig. Wij zijn daarom het best te omschrijven als een Christelijke ontmoetingsschool. Op deze manier hopen wij aandacht te geven aan diversiteit en ‘het leren samen leven’. Wij leven immers in een multiculturele samenleving.

?Afspraken

Een belangrijk aspect van de ontmoeting is de gelijkwaardigheid; wij hechten belang aan het maken van afspraken met elkaar over hoe we samen leven en samen leren. Deze afspraken maken we met elkaar en komen ieder jaar opnieuw aan bod in de kringgesprekken en hangen in elke groep. De Diamant Beemte

Samen staan we sterk in onze kleine buurtschool! Met ouders, buurt en school maken we ons sterk voor onze kinderen. Ouders zijn belangrijk voor onze kleine school, deze betrokkenheid vergroot het leren van kinderen.

In groep 1 t/m 4 is er een vaste leerkracht die alle vakken aan de kinderen geeft in groep  5 t/m 8 hebben wij vakdocenten; leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben in 1 vak (begrijpend lezen, rekenen, taal of spelling). Dit zorgt voor effectief onderwijs aan kleine groepjes kinderen: optimaal onderwijs! 

Samen eten we tussen de middag, het continurooster is van 8.30- 14.45 uur , woensdagmiddag zijn groep 1 t/m 8 vrij, op donderdagmiddag is groep 1 en 2 vrij. Op vrijdagmiddag is groep 1 t/m 4 vrij.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positiviteit
  • Talentontwikkeling
  • Vertrouwen
  • Welbevinden
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
71
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij monitoren de sociale veiligheid via werken met kwaliteit, verder gebruiken wij Iep leerlingvolgsysteem hart en handen.
Bevindingen hieruit komen terug tijdens overleggen met de leerkrachten, IB-er en de Directeur en de MR.

Terug naar boven