Het Rondeel

Schoolstraat 29 7037 AS Beek (Gem. Montferland)

Schoolfoto van Het Rondeel

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,0

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We houden continu toezicht op de kwaliteit van onderwijs.

De inspectie verlangt ook dat ouders eens in de 4 jaar gepolst worden over hun tevredenheid over het onderwijs. Er is dus een verplichting voor iedere school om een kwaliteitsmeting te doen. Op welke wijze dat moet gebeuren staat niet vast. In samenspraak met onze medezeggenschapsraad (MR) is besloten om, behalve een 2-jaarlijkse ouderenquête uit te zetten, dit ook op een interactieve manier vorm te geven. Door in gesprek te gaan kun je tevredenheid en kwaliteit immers beter in beeld brengen. Er is gekozen om o.a. input te vragen door middel van een ouderpanel. Deze bijeenkomst heeft vorig schooljaar plaatsgevonden. Ook heeft er in november een audit op school plaatsgevonden. We zijn content met de dialoog die is gevoerd in de ouderpanelbijeenkomst en over de rapportage van de audit. Er zijn mooie conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. We willen graag deze uitkomsten met u delen.

De input vanuit het ouderpanel en de audit is teruggekoppeld in de vergaderingen van het team en de MR. 

Wat kwam naar voren als succes vanuit het ouderpanel?

 • Welbevinden: Kinderen gaan graag naar school en voelen zich veilig en prettig, dat vinden wij natuurlijk heel belangrijk. Er is aangegeven dat er veel ruimte is voor het individu en dat eigen verantwoordelijkheid steeds meer wordt gestimuleerd.
 • Onderwijs: Er wordt goed onderwijs in de basisvakken gegeven. 
 • Communicatie: Het team van Het Rondeel is makkelijk te benaderen en heeft een positieve open houding. De warme overdracht wordt als fijn ervaren.
 • Schoolgebouw en schoolomgeving: Een mooi gebouw, lichte ruimtes. De kleine aanpassingen worden als prettig ervaren.Onze schoolomgeving wordt als prettig ervaren.      

Wat kwam naar voren als succes vanuit de audit?

Op Het Rondeel heerst een veilig schoolklimaat. Er is een pedagogische afstemming die zichtbaar is in de school. Het auditteam heeft een betrokken en enthousiast team gezien. Het team is trots op de directeur en de directeur op haar team. De samenwerking en saamhorigheid heeft een positieve invloed op de kwaliteitscultuur. Successen worden gedeeld en gevierd.  

 • Wat gaat goed? -waarin is de school een voorbeeld voor anderen, waarin valt ze op? 

Het schoolklimaat is goed. Het Rondeel is een school waar kinderen vanuit een veilig gevoel tot leren komen. Het pedagogisch klimaat is afgestemd op de populatie en wordt vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid vormgegeven. De kwaliteitszorg is op orde.  

 • Wat is voldoende? -op welke punten wordt wel voldaan aan basiskwaliteit, maar is nog wel ruimte voor verbetering?

In de basis is het onderwijsaanbod voldoende. Het team weet waar de ontwikkelkansen liggen (wereldoriëntatie, burgerschap en expressieve vakken) en heeft deze opgenomen in de meerjarenplanning.   Het aanbod, het leerlingvolgsysteem en de organisatie daarbij in de groepen 1-2 staat op de agenda. Zicht op ontwikkeling is in orde. Via toetsing (methodisch en niet methodisch) worden groepsplannen na een blok of halfjaarlijkse periode bijgestuurd.  Het didactisch handelen is voldoende. De strategieën worden expliciet aangeboden. De geobserveerde lessen waren vaker leraar gestuurd, waarbij de interactie voornamelijk tussen leraar en leerling plaats vond. In een enkele groep werden coöperatieve werkvormen ingezet. (Extra) Ondersteuning is voldoende.  

 • Wat moet beter? -op welke punten voldoet de kwaliteit niet aan de criteria, waardoor sprake is van tekortkomingen in de basiskwaliteit? 

Geen opmerkingen!!!   

Uitwerking actieplan n.a.v. opmerkingen ouderpanelbijeenkomst en rapportage audit:

Hieronder kunt u lezen met welke punten we reeds aan de slag zijn gegaan en waar we ons op gaan richten dit en volgend schooljaar. Het kind:Kernwaarden en omgangsregels. De kinderen leren vanuit de basis kanjerregels hoe ze op een fijne manier met elkaar kunnen spelen en werken. Zijn alle ouders hiervan op de hoogte?-> Een ouderavond Kanjertraining organiseren voor ouders.  

 • Onderwijs:Visie herijken op het onderwijsaanbod, de monitoring en organisatie aan het jonge kind. Versterken van het onderwijsaanbod t.a.v. wereldoriëntatie, expressie en burgerschap. (rijke leeromgeving). Een gezamenlijke visie met betrekking tot eigenaarschap ontwikkelen.  Bewegingsonderwijs meer op het rooster. -> Onderzoeken les/beweegtijd.
 • Ruimte buiten:Betere verlichting. -> Dit is door de klussendienst van PRO8 inmiddels gerealiseerd.
 • Schoolplein: wens voor een “minder grijs” schoolplein. ->Actie: subsidie groen schoolplein wordt aangevraagd.  
 • Communicatie.Duidelijkheid bieden over de verschillende manieren van communiceren binnen de school, de overdaad aan communicatie beperken. School communiceert formele informatie (mededelingen, schoolontwikkeling en beleid) via e-mail, de website en de nieuwsbrief. School communiceert informeel (groepsactiviteiten/foto's) via Facebook.-> We onderzoeken dit schooljaar of we gaan werken met een ouder communicatie-app.
 • BSO:Duidelijke afspraken maken over het (buiten)spelen tijdens de BSO.Dit is besproken met de pedagogisch medewerkers van Humankind. Er is steeds iemand die zicht houdt op de kinderen die buitenspelen. Meer zicht op de activiteiten van BSO. -> Er is regelmatig overleg en overdracht school-BSO-school.

 

Tevredenheid
7,7

Terug naar boven