Het Rondeel

Schoolstraat 29 7037 AS Beek (Gem. Montferland)

 • Schoolfoto van Het Rondeel
 • Schoolfoto van Het Rondeel
 • Schoolfoto van Het Rondeel
 • Schoolfoto van Het Rondeel
 • Schoolfoto van Het Rondeel

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Het Rondeel

De basis op orde!  

Basisschool Het Rondeel is een modern ingerichte school waarin een enthousiast en betrokken team  betekenisvol en kwalitatief goed onderwijs biedt.

Het Rondeel wil een veilige en plezierige school zijn waarin leerlingen en team, in nauwe samenwerking met ouders;

 • Vertrouwen in zichzelf en de ander hebben.
 • Verantwoordelijkheid durven nemen voor de eigen ontwikkeling.
 • Doel- en oplossingsgericht leren denken.
 • Positief en zelfredzaam in het leven staan.
 • Brede interesses en talenten ontwikkelen en benutten.  

We gaan uit van gestructureerd en resultaatgericht onderwijs. De basis op orde! Wij werken vanuit een respectvolle omgeving waarin de ontwikkeling van een kind centraal staat aan goed onderwijs voor iedereen.  

Wij zijn een lerende organisatie, dat wil zeggen dat iedereen van en met elkaar leert. Leerlingen leren reflecteren op hun eigen leren, het team reflecteert op het gegeven onderwijs en past dit waar nodig aan.

Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van zelfkritische, respectvolle mensen die hun leercapaciteiten optimaal benutten.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kwalitatief goed onderwijs
 • Inspelen op onderwijsbehoeften
 • Coöperatief leren
 • Kanjerschool
 • Didactisch Coachen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
136
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven