Basisschool 'T Otterke

Beverstraat 11 5741 KW Beek en Donk

  • Schoolfoto van Basisschool 'T Otterke
  • Schoolfoto van Basisschool 'T Otterke
  • Schoolfoto van Basisschool 'T Otterke
  • Schoolfoto van Basisschool 'T Otterke
  • Schoolfoto van Basisschool 'T Otterke

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Een kind brengt veel tijd door op school. We vinden het belangrijk dat een kind een fijne tijd heeft op onze school. Daarbij hechten we veel waarde aan zelfstandigheid, samenwerking en aan een ontwikkeling van kinderen waarbij zij zelf ook invloed hebben op de manier waarop zij leren. Resultaten van toetsen zijn daarnaast ook belangrijk. We gebruiken de Route 8 eindtoets om te kijken of een kind de gewenste ontwikkeling heeft doorgemaakt, die bij dat kind past. We nemen ook de NIO-toets af, een intelligentietoets waaruit we kunnen afleiden tot welke prestaties een kind in staat is. Zo kunnen we kijken of de resultaten van de Cito Eindtoets overeenkomt met de capaciteiten. Naast de uitslag van de Cito toets vinden we de tevredenheid van kinderen en ouders ook belangrijk, daarom wordt er elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek gehouden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De kinderen van groep 8 krijgen een passend schooladvies. Als de leerlingen op het voortgezet onderwijs zitten, krijgen we de leerresultaten van de betreffende scholen. Zo weten we dat de kinderen van onze school het goed doen en dat de adviezen die we geven overeenkomen met de school van hun keuze. Hieronder ziet u de schooladviezen van het schooljaar 2019-2020.

Schooltype

PRO                   1

VMBO-B             1

VMBO-B/K          1

VMBO-K             1

VMBO- K/T         1

VMBO-T             3

VMBO-T/HAVO    3

HAVO                 2

HAVO/VWO         3

VWO                  8

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie geeft elke school een rapport waarmee we inzicht krijgen in sterke punten en verbeterpunten van de school. Het laatste inspectiebezoek heeft in juli 2015 plaatsgevonden. Bij dat onderzoek is geconcludeerd dat 't Otterke haar kwaliteit op orde heeft.

Sterke punten zijno.a. dat er een breed, gevarieerd en eigentijds aanbod is en dat school zoveel mogelijk aansluit op de indivuduele leerbehoeften van de leerlingen. Er is sprake van een betrokken, respectvol en veilig schoolklimaat vanuit de Daltonvisie. De school evalueert en verbetert gericht haar onderwijs.

Aandachtspunten zijn er ook. Zo moet er meer aandacht zijn voor de analyse van de leerstofhiaten. De doorgaande (leer)lijn tussen de groepen verdient ook aandacht. Het gericht gebruikmaken van elkaars kwaliteiten, collegiale visitaties en elkaar feedback geven zorgt voor een nog professionelere kwaliteitscultuur.

Terug naar boven