Basisschool De Muldershof

Molenweg 5 5741 NA Beek en Donk

Schoolfoto van Basisschool De Muldershof

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De inspectie waardeert onze eindresultaten met voldoende.

Basisschool De Muldershof heeft in de afgelopen schooljaren veel aandacht en energie besteed aan  de leerprestaties voor lezen, taal en rekenen. Dit zien we al terug in de eindresultaten van 2016-2017. We verwachten de komende jaren hierin een stabiele groei. Inmiddels hebben we het opbrengstgericht werken, werken met denkbeelden en coöperatieve werkvormen standaard in ons systeem opgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

We zijn trots op de beoordeling van de onderwijsinspectie.

op alle fronten een dikke goed gescoord

In het kader van vierjaarlijks onderzoek bestuur op Kindcentrum Beekrijk locatie Muldershof. De inspectie heeft specifiek gekeken naar elementen van de thema’s ‘Samen vernieuwend leren’ en ‘Passend onderwijs’. Beide thema’s komen voort uit de visie en het koersplan van het bestuur. We koppelen deze thema’s op schoolniveau aan de volgende standaarden: Aanbod (OP1), Zicht op ontwikkeling (OP2), Extra ondersteuning (OP4) en Kwaliteitszorg (KA1), Kwaliteitscultuur (KA2) en Verantwoording en dialoog (KA3). Aan de hand van de thema’s en standaarden onderzoeken we hoe het bestuur stuurt op het (voorgenomen) beleid, of dit terug te zien is in de scholen en op welke wijze daarover verantwoording wordt afgelegd.   Beoordeling inspectie: tijdens het evaluatiegesprek vraagt de inspectie aan de school hoe de school zichzelf waardeert   Kaders: Hoe kijkt de school naar zichzelf

Beoordeling inspectie Kwaliteitscultuur Goed  Aanbod Goed  Extra ondersteuning Goed 

Terug naar boven