School Met De Bijbel De Regenboog

Schoolstraat 12 9781 JN Bedum

Schoolfoto van School Met De Bijbel De Regenboog

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze eindresultaten hebben meer dan 3 jaren achtereen ruim boven het landelijk gemiddelde gelegen.
Het landelijk gemiddelde is passend bij onze schoolweging, die ook gemiddeld is.

In 2022/2023 waren onze eindresultaten lager dan voorgaande jaren.
Dit heeft voor een deel te maken met corona-effecten, voor een deel met de samenstelling van de groep en voor een deel met een doorgaande lijn in ons rekenaanbod. Door extra inzet uit de NPO-gelden is het rekenniveau wel verbeterd, maar net niet voldoende om onze ambities te halen.

Rekenen is in 2023/2024 een belangrijk verbeterthema in ons schooljaarplan, omdat we het belangrijk vinden dat onze leerlingen de school voldoende gecijferd verlaten.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de onderbouw volgen wij de ontwikkeling van onze leerlingen door het leerlingvolgsysteem van Digikeuzebord, waarin wij onze observaties registreren.

We nemen van groep 3 t/m 8 twee keer per schooljaar de tussentoetsen af van Cito Leerling in Beeld om onze tussenresultaten te monitoren.
We hebben voor de tussentoetsen doelen geformuleerd op schoolniveau en op groepsniveau.
We evalueren twee keer per jaar met het team of we deze doelen halen. Ook monitoren we dan of we onze groepen op koers liggen om onze ambities (uitgedrukt in referentieniveaus taal en rekenen) voor eind groep 8 te bereiken. Als de resultaten niet in de lijn der verwachting liggen, stellen we onze aanpak (tijdelijk) bij.

Alle informatie die we verzamelen over ontwikkeling van een kind (observaties, gesprekken, toetsen etc) wordt gebundeld in het leerlingdossier. Een aantal keren per jaar heeft de intern begeleider samen met de leerkracht een groepsbespreking. 
De ontwikkeling van alle leerlingen in een groep worden dan besproken. Verloopt deze ontwikkeling anders dan verwacht, dan wordt gekeken naar mogelijke oorzaken. Indien nodig worden interventies in gezet op leerling- of (sub)groepniveau.

Ouders kunnen het dossier en de resultaten van hun kind(eren) digitaal volgen middels het ouderportaal van Parnassys.
Tijdens onze 10-minutengesprekken, of op andere gewenste momenten, krijgen ouders een mondelinge toelichting over deze gegevens. Inloggegevens voor het ouderportaal zijn op te vragen bij de administratie.
Tijdens toetsperiodes is het ouderportaal tijdelijk gesloten. Na de oudergesprekken zetten wij het ouderportaal weer open.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Plaatsingswijzer
Deze systematiek wordt door scholen van primair onderwijs gebruikt voor het opstellen van het schooladvies voor de kinderen in groep 8. Hierbij is de meerjarige ontwikkeling van de leerling het uitgangspunt, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van de school.
De basisschool verzamelt door de jaren heen veel gegevens over de leerlingen. Denk aan de resultaten van de toetsen die uw kind maakt.
Deze gegevens legt de school vast in het leerlingvolgsysteem. Omdat de meerjarige ontwikkeling van uw kind het best laat zien welk onderwijsniveau in het vervolgonderwijs het meest aansluit bij zijn of haar mogelijkheden wordt het schooladvies hierop gebaseerd.
Op de website www.plaatsingswijzer.nl vindt u informatie over de Plaatsingswijzer.

Ook vindt u hier per regio informatie over het voortgezet onderwijs en de stappen die vanaf groep 6 worden gezet voor de aanmelding bij het voortgezet onderwijs. Met de Plaatsingswijzer wordt de advisering door de basisschool naar het vervolgonderwijs gebaseerd op de meerjarige ontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van de school.
Bij de Plaatsingswijzer staan de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal.
Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij begrijpend lezen, rekenen en wiskunde, technisch lezen en taalverzorging.
De eerste twee onderdelen tellen hierbij het zwaarst.
Met de plaatsingswijzer volgen we nauwkeurig de ontwikkeling van kinderen, met alle vertragingen en versnellingen die zich daarin door de jaren heen in voor kunnen doen. De Plaatsingswijzer is geen computerprogramma, waarbij met een druk op de knop een schooladvies wordt aangeleverd. Dit zou de kinderen geen recht doen, maar ook de leerkrachten niet.
De Plaatsingswijzer is een hulpmiddel om tot een goed doordacht en goed onderbouwd advies te komen. Bij het opstellen van het advies voor een kind wordt natuurlijk veel meer informatie betrokken, bijv. over de werkhouding, de motivatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals vermeld in het Onderwijskundig Rapport. Alle beschikbare informatie over het kind leidt dus tot het uiteindelijke advies.
In de matrix van de Plaatsingswijzer zien we de gegevens over de cognitieve ontwikkeling in relatie tot het vervolgperspectief; de leerkracht verbindt deze met de andere aspecten van ontwikkeling. Een computerprogramma is hiertoe niet in staat.
Hiermee benadrukken we dus ook, dat de leerkracht als professional in positie wordt gebracht. Veel leerkrachten, die met de systematiek werken, geven aan zich hierin weer meer erkend te voelen. Eind groep 7 wordt al een indicatie gegeven en rond november volgt er een voorlopig advies. 

Eindtoets wordt doorstroomtoets: wat verandert er?
De nieuwe wet regelt dat met ingang van schooljaar 2023-2024 één centrale aanmeldweek komt.
Volgens het ministerie van OCW zorgt de nieuwe wet ervoor dat alle leerlingen evenveel kans hebben op een plek op de school van hun voorkeur, passend bij het schooladvies.
In de eerste of tweede week van februari maken leerlingen de doorstroomtoets.? Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets. Uiterlijk 24 maart ontvangen leerlingen en ouders het definitieve schooladvies.? 
Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de maatschappij.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich welbevinden op school. Als je lekker in je vel zit, kom je beter tot leren.
Dagelijks is er aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling en groepsvorming: Door gesprekken, in spelmomenten, het bord in de klas (Stichting LEERkracht), onze methode KiVa en onze levensbeschouwelijke methode Trefwoord.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven