Openbare Basisschool De Toermalijn

Zuster Boomaarsstraat 4 4854 KE Bavel

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Toermalijn
  • Presenteren is één van onze vijf kernwaarden
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Toermalijn
  • Vanuit het gedachtegoed van Covey op zoek naar de leider in ons zelf.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Net als voorgaande jaren scoort De Toermalijn boven het landelijk gemiddelde. Ons onderwijs is echter meer dan de uitstroomgegevens van onze leerlingen. Wij vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen zich fijn en veilig voelen op school. Ook deze resultaten worden gemeten, door regelmatig een enquete onder onze leerlingen af te nemen. De conclusie is dat onze leerlingen graag naar school gaan en mogen zijn wie ze zijn.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school gebruiken wij, naast de gewone methode-toetsen, het CITO-leerlingvolgsysteem. De leerkracht analyseert de resultaten en maakt indien nodig plannen om de resultaten te verbeteren. Hierbij wordt de leerkracht ondersteund door de interne begeleiders. Een paar keer per jaar bespreken de intern begeleiders de resultaten met de directie. Indien nodig wordt er bijgestuurd in het beleid, bijvoorbeeld door een andere methode aan te schaffen of door teamscholing op een bepaald gebied.

Over het algemeen zijn wij heel tevreden over onze tussenresultaten; de leerlingen scoren op het niveau dat we van ze mogen verwachten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Een groot deel van onze leerlingen stroomt uit naar VWO en HAVO. De afgelopen 5 jaar stroomde ca. 60% van onze leerlingen uit naar VWO - HAVO. Ca. 27% stroomde uit naar VMBO t of lager.

Uit de terugkoppeling van de scholen voor voortgezet onderwijs blijkt dat de meeste leerlingen hun schoolcarrière succesvol vervolgen, oftewel in overeenstemming met het gegeven advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie kent de Toermalijn basistoezicht toe. Dit houdt in dat zij de onderwijskwaliteit als voldoende beoordeeld. Dit stemt ons vanzelfsprekend tevreden. De aandachtspunten uit het laatste uitgebreide onderzoek heeft de school ter harte genomen. Zo is er de afgelopen jaren geïnvesteerd in enkele onderdelen van kwaliteitszorg.

Terug naar boven