Openbare Basisschool De Toermalijn

Zuster Boomaarsstraat 4 4854 KE Bavel

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Toermalijn
  • Presenteren is één van onze vijf kernwaarden
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Toermalijn
  • Vanuit het gedachtegoed van Covey op zoek naar de leider in ons zelf.

Het team

Toelichting van de school

Zoals u kunt zien heeft de Toermalijn in vergelijking tot veel andere scholen in Nederland relatief veel mannelijke docenten.

Op de Toermalijn zijn jaarlijks 1 of 2 zogenaamde leerkrachten in opleiding werkzaam. We zien het als onze taak om jonge enthousiaste mensen voor dit boeiende vak op te leiden. Het biedt ons tevens de kans om kwalitatief goede stagiairs binnen ons bestuur aan ons te binden.

De directie wordt gevormd door een directeur (m) en twee teamcoördinatoren (v).

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op de Toermalijn wordt vervanging bij verlof of ziekte als volgt geregeld:

- Indien verlof onder lestijd onontkoombaar is en het om slechts enkele uren of één dag gaat, wordt in eerste instantie binnen het eigen team gekeken of een oplossing gevonden kan worden.

- Ook bij ziekte wordt in eerste instantie bezien of een oplossing binnen het eigen team mogelijk is. Indien een oplossing binnen het team niet kan worden gevonden, wordt vervanging geregeld via Leswerk.

- Ondanks de aansluiting van Stichting Markantonderwijs bij Leswerk kan het voorkomen dat het vinden van vervanging van een leerkracht op enig moment een serieus probleem wordt. Dan wordt getracht een passende oplossing te creëren uitéén van de volgende mogelijkheden:

- Inzet van Pedagogisch Medewerkers van Kober voor opvang (niet het bieden van onderwijs)

- Inzet van aanwezige Pabostudenten of ROC-studenten (opleidingonderwijsassistent) in hun stagegroep, waarbij de vrij geroosterde leerkracht dan in principe wordt ingezet ter vervanging.

-Inzet van leerkrachten van Markant die op dat moment niet werken.

- Inzet van overige leerkrachten, schoolleider of IB-er die op dat moment geen lesgevende taken hebben. Zij vangen de eerste dag op en dit voor maximaal 2dagen per maand.

- Als het mogelijk is de groep verdelen over andere groepen voor maximaal 1 dag.Deze oplossing is een echte noodoplossing en wordt alleen maar uitgevoerd om te voorkomen dat leerlingen naar huis moeten worden gestuurd.

- Als voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing bieden, zal de betreffende groep een briefje mee naar huis krijgen, waarin de ouders kenbaar wordt gemaakt, dat hun kind de volgende dag geen les kan krijgen en dus ook niet op school kan komen.

* Als dit meerdere dagen achter elkaar nodig is, zal er periodiek een andere groep leerlingen thuis moeten blijven.*Als er besloten wordt om een groep niet naar school te laten gaan, zal dit pas gebeuren na overleg met de voorzitter CvB en medegedeeld worden aan de onderwijsinspectie.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Toermalijn heeft een vakleerkracht muziek. Iedere dinsdag krijgen alle groepen muziekles. Muziekonderwijs is om verschillende redenen erg belangrijk; één ervan is dat samen muziek maken voor verbinding zorgt. Daarnaast is het een essentieel onderdeel bij het 'leren presenteren' dat wij in elke groep onderwijzen. Ook is wetenschappelijk aangetoond dat muziek slim maakt! Zie voor meer informatie: http://www.muziekmaaktslim.nl/

Daarnaast werken we intensief samen met Breda-actief. Samen met deze organisatie geven we het gymonderwijs een enorme impuls door samen te werken met lokale sportverenigingen. Eén gymles binnen en eentje buiten op het plaatselijke sportpark. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De eerste twee leerjaren zitten deze vakken verweven in spel en spelen. 'Kennis van de wereld' wordt bij jonge kinderen verkregen door veel te spelen, samen te werken, te bewegen, te bouwen en te knutselen. Deze onderwijstijd is dus moeilijk exact aan te geven.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op onze school bieden wij naast de basisondersteuning onder andere ook onderwijs aan voor hoogbegaafden. De Parelklas (beschreven in de toelichting) staat niet beschreven in ons Schoolondersteuningsprofiel, omdat dit formeel onderdeel is van SO Het Kasteel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven