Basisschool de Spindel

Pastoor Doensstraat 5 4854 CP Bavel

  • Schoolfoto van Basisschool de Spindel
  • Schoolfoto van Basisschool de Spindel
  • Schoolfoto van Basisschool de Spindel
  • Schoolfoto van Basisschool de Spindel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 23-24 spreken we op de Spindel niet meer van een eindtoets, maar van een doorstroomtoets. We gebruiken hiervoor de Centrale doorstroomtoets van Cito.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast simpelweg goed observeren en luisteren, gebruiken we toetsen om na te gaan wat onze kinderen al kennen of in een periode hebben geleerd. Deze zijn gekoppeld aan de methodes die we gebruiken. Twee keer per jaar nemen we toetsen af voor ons leerlingvolgsysteem. We gebruiken hiervoor de toetsen van Leerling in Beeld. Evaluatie van de resultaten gebeurt op school-, groeps- en leerlingniveau door directie en leerkrachten, samen met de intern begeleiders.

We werken met schoolambities om de gerealiseerde opbrengsten te kunnen vergelijken met de gewenste resultaten. De resultaten van de metingen worden gebruikt voor het afstemmen van het onderwijsaanbod. Een rapportage wordt op schoolniveau door intern begeleider en directie opgesteld en met het team en later met het bestuur besproken. Via het ouderportaal van ParnasSys en het Rapportfolio van de leerlingen zijn toetsgegevens beschikbaar voor de ouders.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Binnen de regio Breda zijn er tussen de basisscholen en het voortgezet onderwijs afspraken gemaakt  over de wijze van advisering. Deze leest u op www.vobreda.nl. Voor een goede interpretatie van onderstaande gegevens, in relatie tot deze regioafspraken, mag u altijd contact opnemen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

KIVA

De Spindel is een KiVa-school. KiVa is een preventief programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid op basisscholen van groep 1 t/m 8. De nadruk bij KiVa ligt op een positieve groepsvorming, de kracht van de groep en een preventieve aanpak tegen pesten. Het is een manier van omgaan met elkaar. De kinderen leren om op een goede manier samen te werken, om conflicten op te lossen en ze worden zich bewust van hun rol in de groep. KiVa heeft een gunstig effect op het schoolplezier, de schoolmotivatie en schoolprestaties van alle kinderen.

Sinds de introductie op de Spindel in 2013 is pesten en pestgedrag substantieel afgenomen. Om de continuïteit en de doorgaande lijn te waarborgen hebben we een speciaal KiVa-team. Met KiVa worden de sociale vaardigheden en wordt de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd. Zo verbeteren de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school. 


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerking
  • Preventief
  • Groepsaanpak

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2018 heeft de Spindel een themabezoek met betrekking tot didactisch handelen aangevraagd bij de inspectie. De terugkoppeling hiervan vindt u in de bijlage. 

Terug naar boven