Basisschool De Spindel

Pastoor Doensstraat 3 4854 CP Bavel

  • Schoolfoto van Basisschool De Spindel
  • Schoolfoto van Basisschool De Spindel
  • Schoolfoto van Basisschool De Spindel
  • Schoolfoto van Basisschool De Spindel
  • Schoolfoto van Basisschool De Spindel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Spindel gebruiken we de eindtoets van Cito.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We gebruiken toetsen om na te gaan wat onze kinderen al kennen of in een periode hebben geleerd. Deze zijn gekoppeld aan de methodes die we gebruiken. Twee keer per jaar nemen we toetsen af voor ons leerlingvolgsysteem. We gebruiken de instrumenten van Cito en Leeruniek. Evaluatie van de resultaten gebeurt op groeps- en leerlingniveau door directie en de leerkrachten, samen met de intern begeleiders. We werken met streefniveaus om de gerealiseerde opbrengsten te kunnen vergelijken met de gewenste resultaten. 

De resultaten van de metingen worden gebruikt voor het aanpassen van de groepsoverzichten en -plannen en daarmee het onderwijsaanbod in de groep. Zo leidt het meten van de ontwikkeling in onze school tot structurele verbetering van de resultaten. Een rapportage wordt op schoolniveau door intern begeleider en directeur opgesteld en met het team en later met het bestuur doorgenomen. Via het ouderportaal van Parnassys zijn toetsgegevens beschikbaar voor de ouders. Dit schooljaar staat kwaliteit nadrukkelijk op de bestuurlijke agenda.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Binnen de regio Breda zijn er tussen de basisscholen en het voortgezet onderwijs afspraken gemaakt  over de wijze van advisering. Deze leest u op www.vobreda.nl. Voor een goede interpretatie van onderstaande gegevens, in relatie tot deze regioafspraken, mag u altijd contact opnemen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven