Basisschool De Spindel

Pastoor Doensstraat 5 4854 CP Bavel

  • Schoolfoto van Basisschool De Spindel
  • Schoolfoto van Basisschool De Spindel
  • Schoolfoto van Basisschool De Spindel
  • Schoolfoto van Basisschool De Spindel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Spindel gebruiken we de eindtoets van Cito.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We gebruiken toetsen om na te gaan wat onze kinderen al kennen of in een periode hebben geleerd. Deze zijn gekoppeld aan de methodes die we gebruiken. Twee keer per jaar nemen we toetsen af voor ons leerlingvolgsysteem. We gebruiken de instrumenten van Cito en Leeruniek. Evaluatie van de resultaten gebeurt op groeps- en leerlingniveau door directie en de leerkrachten, samen met de intern begeleiders. We werken met streefniveaus om de gerealiseerde opbrengsten te kunnen vergelijken met de gewenste resultaten. 

De resultaten van de metingen worden gebruikt voor het aanpassen van de groepsoverzichten en -plannen en daarmee het onderwijsaanbod in de groep. Zo leidt het meten van de ontwikkeling in onze school tot structurele verbetering van de resultaten. Een rapportage wordt op schoolniveau door intern begeleider en directie opgesteld en met het team en later met het bestuur doorgenomen. Via het ouderportaal van Parnassys zijn toetsgegevens beschikbaar voor de ouders.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Binnen de regio Breda zijn er tussen de basisscholen en het voortgezet onderwijs afspraken gemaakt  over de wijze van advisering. Deze leest u op www.vobreda.nl. Voor een goede interpretatie van onderstaande gegevens, in relatie tot deze regioafspraken, mag u altijd contact opnemen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

KIVA

De Spindel is een KiVa-school. KiVa is een preventief programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid op basisscholen van groep 1 t/m 8. De nadruk bij KiVa ligt op een positieve groepsvorming, de kracht van de groep en een preventieve aanpak tegen pesten. Het is een manier van omgaan met elkaar. De kinderen leren om op een goede manier samen te werken, om conflicten op te lossen en ze worden zich bewust van hun rol in de groep.KiVa heeft een gunstig effect op het schoolplezier, de schoolmotivatie en schoolprestaties van alle kinderen.

Sinds de introductie op de Spindel in 2013 is pesten en pestgedrag substantieel afgenomen. Om de continuïteit en de doorgaande lijn te waarborgen hebben we een speciaal KiVa-team. Met KiVa worden de sociale vaardigheden en wordt de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd. Zo verbeteren de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school. KiVa streeft naar een schoolcultuur waarin respectvol en positief gedrag de norm is. Groepsproblemen, zoals pesten, worden met KiVa effectief voorkomen. Hoewel KiVa inhoudelijk vooral inzet op preventie, kent het programma ook curatieve onderdelen, waarmee problemen kunnen worden opgelost.

Samenwerking tussen school en ouders

Samenwerking tussen school en thuis is belangrijk. Het is fijn en duidelijk voor kinderen als leerkrachten en ouders dezelfde boodschap meegeven en dezelfde taal spreken. Daarom worden ouders in het proces meegenomen. Dat gebeurt onder andere door het organiseren van ouderavonden. Het KiVa-team informeert dan ouders over de aanpak van pestgedrag en het belang van positieve groepsvorming. Bovendien is er de oudergids met daarin alle informatie óver en alle uitgangspunten ván KiVa. zie onderstaande link voor de oudergids:

https://www.kivaschool.nl/achtergrondinformatie/speciaal-voor-ouders/de-kiva-oudergids/

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen een fijne Spindel maken
  • Pesten lossen we op als groep
  • We werken preventief

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2018 heeft de Spindel een themabezoek met betrekking tot didactisch handelen aangevraagd bij de inspectie. De terugkoppeling hiervan vindt u in de bijlage. 

Terug naar boven