Basisschool de Spindel

Pastoor Doensstraat 5 4854 CP Bavel

  • Schoolfoto van Basisschool de Spindel
  • Schoolfoto van Basisschool de Spindel
  • Schoolfoto van Basisschool de Spindel
  • Schoolfoto van Basisschool de Spindel

Het team

Toelichting van de school

Op de Spindel hebben we een speciale plek ingeruimd voor wetenschap, cultuur, techniek en digitale vaardigheden. Dit wordt gecoördineerd door onze cultuurcoördinator en vakleerkracht ICT en ondersteund door een groot pakket aan ondersteunende materialen. Zo heeft iedere leerling vanaf groep 3 de beschikking over een eigen Chromebook en de accounts om digitaal communiceren en presenteren mogelijk te maken. Ook maken wij (steeds meer) gebruik van moderne mediahulpmiddelen, denk hierbij aan filmdevices, greenscreens, VR-brillen, robots en programma's om te programmeren. We gebruiken hiervoor een goede leerlijn mediawijsheid en niet onbelangrijk, we professionaliseren onze medewerkers om het gebruik van deze toffe middelen laagdrempelig te houden.

Ook staat bij BS de Spindel elk schooljaar één kunstdiscipline school-breed centraal. Dit vormt het uitgangspunt van de projecten die wij via Educatiewijzer Breda Kunst & Cultuur inkopen. Ieder kind maakt in de 8-jarige loopbaan op de basisschool uitgebreid kennis met Muziek – Literatuur – Drama/Theater – Dans – Mediakunst – Erfgoed en Beeldende kunst met daarin aandacht voor de vaardigheden waarnemen,verbeelden, conceptualiseren en analyseren.

Heel fijn ook is dat we daarvoor een schitterende aula hebben met veel ruimte en een grote podiumtrap. Onze multifunctionele podiumkar (waarbij het hele technische apparaat om muziek/theater voorstellingen te maken op één verrijdbare plek te vinden is: o.a.  licht, lichteffecten, geluidsversterking, geluidsmixers) kan bij alle activiteiten handig op iedere plek op school worden ingezet.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor afwezigheid van leerkrachten hebben we een duidelijk en goed werkend 'stappenplan vervanging'. De eerste stap houdt in dat we één van onze eigen schoolvervangers inzetten. Lukt dat niet dan doen we een beroep op onze eigen bovenschoolse vervangingspoule. 
In deze invalpoule werken leerkrachten in vaste dienst, aangevuld met leerkrachten met een min-max contract. In drukke periodes kan het voorkomen dat we ook in deze poule geen leerkrachten beschikbaar hebben. Dan kan één van onze andere werknemers vervangen in de groep. Een andere mogelijkheid is ook dat een part-timer een dag extra komt werken. 
Mocht ook dat niet lukken, wat overigens zelden tot nooit voorkomt, dan treden we in overleg met het bestuur en bestaat de mogelijkheid dat ouders worden verzocht om hun kind thuis te houden. Het streven is uiteraard om dit altijd zo tijdig mogelijk te communiceren.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school heeft tot taak het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen een passend en ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs moet door de school worden afgestemd op de voortgang van de ontwikkeling van de leerlingen. Ons onderwijs richt zich daarbij grotendeels op de emotionele en cognitieve ontwikkeling, maar ook op het ontwikkelen van creativiteit en het verwerven van noodzakelijke kennis van sociale, culturele, digitale en lichamelijke vaardigheden.

Het vertrekpunt voor het onderwijs op de Spindel is hierbij de groep. Voor het kind en de andere kinderen, de leerkrachten en de school is van groot belang hoe de samenstelling van de groep is waarin een kind geplaatst wordt. Het betreft een zorgvuldige afweging waarbij zeer veel factoren een rol spelen. Bij de start op de Spindel is er een uitgebreide intakeprocedure. Na groep 2 worden er evenwichtige groepen 3 samengesteld. Na groep 5 verandert de samenstelling van de klas opnieuw en formeren we nieuwe groepen. Van een herverdeling kan ook sprake zijn bij grote wisselingen in leerlingaantallen, een verandering van het aantal groepen of een andere keuze met betrekking tot een combinatiegroep / leerstofjaarklas. 

Ouders mogen van de Spindel verwachten dat we altijd zorgvuldig met de belangen van hun kind én die van de andere kinderen omgaan en ter zake een gemotiveerde beslissing nemen. In samenspraak met de MR is er een heldere procedure voor de groepssamenstelling ontwikkeld. De school kan hierbij niet garanderen dat bij voorbaat aan alle wensen van ouders tegemoet kan worden gekomen, omdat daarvoor de belangenafweging te complex is.

Kindgesprekken

Op de Spindel voeren we twee keer per jaar kindgesprekken. Dit zijn korte, informele gesprekken tussen de leerkracht en leerling. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We werken bij de kleuters met het 'Digikeuzebord'. Een mooie manier om onze leerlingen al vanaf jongs af aan mee te nemen in het maken van keuzes. Via een digitaal bord kunnen de kinderen hun naam naar een bepaalde activiteit 'swipen'. Tevens is het ook een leerlingvolgsysteem. De leerkracht beschikt hierdoor over uitgebreide statistieken die aangeven wie met wie heeft gespeeld, welke activiteiten het meest favoriet zijn en wat elk individueel kind heeft gekozen. Dit om ook bij onze jongste leerlingen eigenaarschap te bevorderen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande uren zijn natuurlijk gemiddelden. Afhankelijk van de specifieke behoeften van de groep en/of individuele leerling(en) wordt hiervan waar wenselijk afgeweken.

een speciale toelichting verdient Faqta, onze geïntegreerde thematische wereldoriëntatie methode.

Middels Faqta bieden wij onze leerlingen één allesomvattende methode voor alle wereldoriënterende vakken, waarmee ze theoretische kennis meteen toepassen in de praktijk. Met een kerndoeldekkend programma voor de zaakvakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & Techniek komt alle stof voorbij, maar dan geïntegreerd en thematisch. Onze leerlingen zitten dan echt ‘in het thema’, krijgen echt de kans om om zoek te gaan en te ontdekken binnen het thema van dat moment. We ervaren dat kinderen door deze aanpak een bredere kennis opdoen en veel gemotiveerder zijn. Het past perfect binnen onze visie op eigenaarschap en leren vanuit inspiratie!

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Spindel is een moderne basisschool waar iedereen welkom is. 

We blijven, zoals ook de afgelopen jaren, mooie stappen zetten richting nog beter passend onderwijs voor alle kinderen. Onze school is hiervoor ook aangesloten bij het Regionaal Samenwerkingsverband Breda (RSV Breda e.o.) primair onderwijs 30-03. Ons ondersteuningsplan hangt nauw samen met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Wettelijk is vastgesteld dat het RSV het niveau van basisondersteuning vaststelt.

Onder basisondersteuning wordt verstaan: het geheel van preventieve en lichte curatieve interventies die op school planmatig en kwalitatief goed (eventueel in samenwerking met ketenpartners) worden uitgevoerd. We gaan stap voor stap verder met het versterken van de basisondersteuning. Dit alles steeds gerelateerd aan onze eigen visie en uitgangspunten. In ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) is beschreven welke basis- en extra ondersteuning wij onze leerlingen bieden en wat onze ambities voor de komende jaren zijn. 

Om te komen tot een goede afstemming op specifieke onderwijsbehoefte kan, vanuit de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht in overleg met de IB-er, ondersteuning binnen of buiten de groep worden ingezet. Dit is aan de orde wanneer binnen de reguliere setting van de groep niet voldaan kan worden aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling.  De ondersteuning wordt beschreven in ondersteuningsniveaus (niveau 1, 2 en 3).   

Ondersteuningsniveau 1: dagelijkse ondersteuning in de groep (basisaanbod). 

Ondersteuningsniveau 2: extra ondersteuning in de groep (basisaanbod intensiveren).  

Ondersteuningsniveau 3: specifieke interventies uitgevoerd en/of ondersteund door specialisten in de school.  

Voor technisch lezen en spelling sluiten we aan bij de criteria vanuit het RSV Breda. Beschreven in  ‘Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij vermoeden van Ernstige Dyslexie versie (ED) versie 3.0’ en de leidraad 3.0 'Ernstige dyslexie: doorverwijzing naar zorg'.    

Op de Spindel beschikken we over: 

- Specialistische begeleiding:  Kortdurende interventies op diverse gebieden (didactisch, motorisch, sociaal-emotioneel, (beelddenk-)coaching, taakaanpak en werkhouding). Doel is om de leerling de aansluiting bij de groep te laten houden (aanleren strategieën, hiaten wegwerken, etc.). Hierbij wordt individueel of in kleine groepjes gewerkt. De ondersteuning wordt ook ingezet voor langdurigere interventies (zoals bijvoorbeeld ondersteuning bij een ontwikkelingsperspectief (OPP), arrangementen vanuit de verschillende clusters of in het voortraject ernstige dyslexie (ED).      

- Deltaklas: Een plusklasvoorziening voor meer- en hoogbegaafde leerlingen op bestuursniveau (Het Groene Lint).  

- Frequente aanwezigheid van de school CJG-er (Centrum voor Jeugd en Gezin).

- Vaste vertrouwenspersonen voor de leerlingen. 

- KiVa-team. In dit team zitten collega’s die getraind zijn in het omgaan met en oplossen van pestsituaties. Het KIVA-team treedt op als deskundige binnen de school.     

- Schakelklas (woordenschat en begrijpend lezen) en zachte landing (NT2) vanuit de subsidiegelden van de gemeente Breda BOUW, interventieprogramma beginnende geletterdheid / (aanvankelijk) technisch lezen voor risicoleerlingen.

- TOP- klas, een Talent Ontwikkel Plek voor de praktisch begaafde leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij zijn erg tevreden over de huidige systematiek van onze ondersteuning. We hebben een helder en gedragen Schoolondersteuningsplan (SOP), zodat voor iedereen helder is wat wij als school kunnen bieden, maar ook wat wij niet kunnen bieden. Samen met onze partnerschool de Toermalijn zijn we ook een TOP klas (Talent Ontwikkel Plek) gestart. Om onze praktisch getalenteerde leerlingen in hun behoefte te kunnen voorzien. In een kleine setting wordt er door hen gewerkt aan praktische vaardigheden zoals koken, techniek, verzorging en groen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er zijn heldere afspraken met de voorschoolse voorzieningen. Wij hebben een zeer kort lijntje met de diverse kinderopvanglocaties. Door een 'warme overdracht' van de BSO naar onze groep 1 kunnen wij de start voor kinderen op de Spindel zo goed mogelijk laten verlopen. We kennen ook een uitgebreide intakeprocedure met ouders, om zo al vanaf de start een goed beeld te hebben op onderwijsbehoeften. Zo lukt het ons om vanaf het begin in te spelen op wat kinderen nodig hebben. 

Terug naar boven