Basisschool De Spindel

Pastoor Doensstraat 3 4854 CP Bavel

  • Schoolfoto van Basisschool De Spindel
  • Schoolfoto van Basisschool De Spindel
  • Schoolfoto van Basisschool De Spindel
  • Schoolfoto van Basisschool De Spindel
  • Schoolfoto van Basisschool De Spindel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging van leerkrachten bij afwezigheid wordt samen met de andere scholen van het Groene Lint geregeld.
Binnen onze stichting hebben we een eigen invalpoule aangevuld met leerkrachten met een min-max contract, die bij afwezigheid van een leerkracht beschikbaar zijn voor vervanging. Een enkele keer komt het voor dat we geen leerkracht beschikbaar hebben. Dan vervangt een van onze ondersteuners in de groep.
Mocht ook dat niet lukken, bijvoorbeeld in een periode met veel zieken ('griepgolf') worden kinderen over andere groepen verdeeld.
In dat geval treden we ook in overleg met het bestuur en bestaat de mogelijkheid dat ouders worden verzocht om hun kind thuis te houden.
 

  

 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school heeft tot taak het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs moet door de school worden afgestemd op de voortgang van de ontwikkeling van de leerlingen. Ons onderwijs richt zich daarbij grotendeels op de emotionele en cognitieve ontwikkeling, maar ook op het ontwikkelen van creativiteit en het verwerven van noodzakelijke kennis van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

Het vertrekpunt voor het onderwijs op de Spindel is de groep. Voor het kind en de andere kinderen, de leerkrachten en de school is van groot belang hoe de samenstelling van de groep is waarin een kind geplaatst wordt. Het betreft een complexe afweging waarbij zeer veel factoren een rol spelen. Bij de start op de Spindel is er een uitgebreide intakeprocedure. Na groep 2 worden er evenwichtige groepen 3 samengesteld. Na groep 5 verandert de samenstelling van de klas en formeren we nieuwe groepen die tot het einde van de basisschool samen blijven. Ouders mogen van de Spindel verwachten dat we zorgvuldig met de belangen van hun kind én die van de andere kinderen omgaan en ter zake een gemotiveerde beslissing nemen. In samenspraak met de MR is er een heldere procedure voor de groepssamenstelling ontwikkeld. De school kan niet garanderen dat bij voorbaat aan alle wensen van ouders tegemoet kan worden gekomen, omdat daarvoor de belangenafweging te complex is.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Spindel is een eigentijdse katholieke school waar iedereen welkom is. We zijn een grote school maar hebben veel persoonlijke aandacht voor onze leerlingen: Wij kennen onze kinderen! Daarnaast vind je op de Spindel veiligheid en geborgenheid in je groep. In ons dagelijks handelen en de drie schoolregels die we hebben, komt onze identiteit duidelijk naar voren:

- Voor groot en klein zullen we aardig zijn
- Neem de tijd voor veiligheid
- We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen

We hebben de afgelopen jaren mooie stappen gezet richting passend onderwijs. Onze school is aangesloten bij het Regionaal Samenwerkingsverband Breda (RSV Breda e.o.) primair onderwijs 30-03. Ons ondersteuningsplan hangt nauw samen met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Wettelijk is vastgesteld dat het RSV het niveau van basisondersteuning vaststelt.

Onder basisondersteuning wordt verstaan: het geheel van preventieve en lichte curatieve interventies die op school planmatig en kwalitatief goed (eventueel in samenwerking met ketenpartners) worden uitgevoerd. We gaan stap voor stap verder met het versterken van de basisondersteuning. Dit alles steeds gerelateerd aan onze eigen visie en uitgangspunten. In ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) is beschreven welke basis- en extra ondersteuning wij onze leerlingen bieden en wat onze ambities voor de komende jaren zijn.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven