Basisschool De Dorpsschool

Schoolstraat 11 7437 AE Bathmen

  • Aan deze zijde wachten de ouders op hun kinderen aan het einde van de schooldag.
  • Dit is de ingang van de peuterspeelzaal, het integrale deel van ons Kindcentrum.
  • Dit is de zij-ingang van de school. Deze ingang wordt gebruikt door de leerlingen van de groepen 1 en 2.
  • Er zijn 4 kapstokafspraken voor een respectvolle omgang met elkaar en onze omgeving.
  • Samenwerken is elkaar versterken! We leren van en met elkaar.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We werken met de invalpool van Personeelscluster Oost Nederland (PON). Echter is er sprake van een groot tekort aan invallers. Het kan voorkomen dat er geen invaller beschikbaar is. In dat geval gaan we te werk in onderstaande volgorde:

1) We informeren bij parttime leerkrachten of zij willen/kunnen invallen.

2) We informeren bij ouders met een bevoegdheid tot lesgeven of zij  willen/kunnen invallen.

3) We informeren ouders via de Parro-app dat er geen vervanging beschikbaar is. Ouders mogen hun kind voor de betreffende dag thuis houden. Kinderen die niet thuis kunnen blijven worden op school opgevangen en verdeeld over de aanwezige groepen. 

4) Wanneer er langdurig geen inval beschikbaar is mogen wisselende groepen een dag thuis blijven. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Krachtklas en Breinbrekers

Op de scholen in Bathmen kijken we vanuit een ontwikkelingsgerichte benadering naar de leerontwikkeling van onze leerlingen. Het afstemmen van het onderwijsaanbod en de instructie op leerlingen volgens ontwikkelingsgerichte leerlijnen is een effectieve aanpak om ervoor te zorgen dat het onderwijs aansluit bij de individuele behoeften en ontwikkeling van elke leerling. Door ons onderwijs op deze manier in te richten kunnen we steeds beter aansluiten bij de verschillende tempo's en de verschillende manieren van ontwikkelen van onze leerlingen. Voor de meeste kinderen is het onderwijsaanbod binnen de groep voldoende passend. We vinden het belangrijk dat elk kind met zelfvertrouwen de school verlaat en weet waar zijn/haar talenten en uitdagingen liggen. Kijkend naar het uitstroomperspectief van onze leerlingen blijft het voor een aantal leerlingen daarom wenselijk om een extra aanbod te krijgen buiten de groep. Hiervoor hebben we Bathmen breed de 'Krachtklas' (groep 7 en 8) en de 'Breinbrekers' (groep 6, 7 en 8). 

Krachtklas
Binnen deze klas worden kinderen op een praktische manier in hun kracht gezet. De kinderen in de 'Krachtklas' gaan (onder schooltijd) kennis maken met een breed scala van activiteiten op het gebied van techniek, zorg en welzijn, groenvoorziening en andere richtingen waarvoor praktische vaardigheden nodig zijn. Naast lessen in de klas zijn de kinderen dan ook veelal op locatie bij bedrijven. De praktijkklas zorgt er natuurlijk niet alleen voor dat praktisch ingestelde kinderen lessen krijgen die aansluiten bij hun manier van leren, maar zorgt er ook voor dat hun zelfvertrouwen en welbevinden groeit. Zij ontdekken hun kwaliteiten en ervaren dat zij ertoe doen! Ieder schooljaar wordt in overleg met leerkracht, ouders en kind bekeken of een plek in de Krachtklas wenselijk is om het kind optimaal te kunnen laten ontwikkelen.

Breinbrekers
Voor leerlingen met een hoog uitstroomperspectief en uitdagingen op het gebied van de executieve vaardigheden kan het belangrijk zijn om deel te nemen aan de Breinbrekers. Zij worden in deze groep met behulp van complexe vraagstukken door een leerkracht begeleid in het proces van het leren leren en het versterken van hun executieve vaardigheden. Het leren omgaan met leerpijn, het bewust gebruiken van handige denkstrategieën, het repareren van antwoorden en planmatig werken is voor deze groep leerlingen geen vanzelfsprekendheid. Zij moeten leren om met behulp van denksleutels en vragen vanuit de Taxonomie van Bloom complexe vraagstukken op te lossen. Ze ontwikkelen hiermee vaardigheden die zij op het voortgezet onderwijs nodig hebben om het onderwijsaanbod aan te kunnen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het jonge kind                                                                                                                                                                              

Onze school werkt met het volgsysteem Mijn Kleutergroep, waarmee de ontwikkeling van kleuters met regelmaat kan worden vastgelegd. We vinden het een belangrijk instrument waarmee we de kwaliteit van de zorg die wij aan jonge kinderen geven, kunnen waarborgen en verbeteren. Bij de oudergesprekken geeft dit instrument een leidraad om te spreken over de ontwikkeling van het jonge kind.

Groepen 1 en 2                                                                                                                                                                                       

De schooldag voor kleuters bestaat voor een groot deel uit spelen(d leren) en werken in de klas, in het speellokaal of buiten. Buiten wordt hoofdzakelijk vrij gespeeld, omdat het materiaal en de omgeving veel mogelijkheden bieden. Er wordt dagelijks buiten gespeeld, zolang het weer het toelaat. In het speellokaal worden allerlei spelletjes gedaan: zoals kring- , dans- en tikspelletjes. Ook kleutergymnastiek, ritmiek, muzikale vormingslessen en poppenkast staan op het programma. In de klas doet het kind d.m.v. zijn spel een enorme hoeveelheid ervaring op. In de kleuterlokalen zijn hoeken ingericht, waarin verschillende activiteiten plaatsvinden. Bijvoorbeeld de speelhoek, de schrijfhoek, de lees- en stempelhoek, de bouw- en constructiehoek en de kijk- en luisterhoek. Verder wordt er dagelijks gewerkt met ontwikkelings- en expressiemateriaal. Vaak worden alle activiteiten ingepast in een thema: bv. de herfst, de markt, de winkel etc. Wij streven er als school naar dat leerlingen (in de kleutergroepen) een ononderbroken ontwikkelingsproces doormaken. Wij stimuleren dit door te zorgen voor een uitdagende leeromgeving en een beredeneerd aanbod. Er zijn ontwikkelingsleerlijnen vastgelegd voor verschillende ontwikkelingsgebieden. Het aanbod van de leerlijnen wordt geregistreerd en naar aanleiding van de registratie en observaties van de leerlingen worden de doelen voor nieuwe opdrachten/lessen bepaald.    

Overgang groepen 1, 2 en 3                                                                                                                                                         

Kinderen die in oktober, november en december vier jaar worden komen in groep 1. Aan het einde van het schooljaar gaan zij in principe over naar groep 2. Vaak is dit ook haalbaar, omdat we het onderwijs aanbod in een combinatiegroep vrij eenvoudig kunnen aanpassen wanneer dit nodig is. Wanneer de overgang naar groep 2 niet haalbaar/wenselijk is zijn ouders hiervan op de hoogte gesteld d.m.v. gesprekken die hebben plaatsgevonden. Leerlingen die na 1 januari instromen blijven na afloop van dat schooljaar nog een jaar in groep 1. Altijd wordt de beslissing over een doorstroming van groep 1 en 2 naar 3 of juist verlenging van de kleuterbouw gemaakt op basis van de individuele ontwikkeling van het kind. Door hiervan uit te gaan wordt per leerling afgewogen, waar het kind het best zal functioneren en waar zijn ontwikkeling op lange termijn het meest bij gebaat is. Om een basis te hebben voor een gefundeerde beslissing wordt gebruik gemaakt van observaties door de leerkrachten. Verschillende ontwikkelingsgebieden worden geobserveerd evenals de motivatie, zelfstandigheid, taakgerichtheid concentratie. Deze factoren bepalen vaak in hoge mate het welbevinden van het kind. M.b.v. alle gegevens wordt een beslissing genomen of een leerling kan doorstromen naar groep 3. De beslissing wordt genomen in overleg met de leerkracht, intern begeleider en de ouders. In de onderbouw groepen zien we vaak grote verschillen, sommige leerlingen hebben meer tijd nodig om spelenderwijs kennis en vaardigheden te verwerven.    

Tijdspad verlenging kleuterperiode: Tijdens het voortgangsgesprek (of eerder) wordt aan ouders gemeld hoe het gaat met de ontwikkeling van hun kind. Er wordt verteld wat voor een extra hulp er is gegeven door de leerkracht. Ook wordt verteld dat een verlengde kleuterperiode tot de mogelijkheden behoort. Net zoals van de andere gesprekken wordt van dit gesprek een kort verslag in ons leerlingvolgsysteem gemaakt. Als de problemen/achterstand niet voldoende zijn opgelost, wordt aan de ouders aangegeven dat een verlengde kleuterperiode aanbevolen wordt. In gesprekken met ouders, leerkracht en intern begeleider worden hierover afspraken gemaakt. De uiteindelijke beslissing wordt door school genomen. Door de leerkracht wordt in een verslag vastgelegd waar in de verlengde kleuterperiode de aandachtspunten komen te liggen.      

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 5 t/m 8 is er een scheiding tussen het ochtend- en het middagprogramma. Het ochtendprogramma bestaat doorgaans uit de basisvakken taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen. Deze vakken worden met behulp van een methode aangeboden behalve begrijpend lezen. Begrijpend lezen zien wij niet als een apart vak, maar integreren wij binnen ons thematische aanbod. De methoden geven duidelijk de leerdoelen per leerjaar aan en bewaken de doorgaande lijn.

Het middagdeel is gevuld met thematisch onderwijs en beslaat de vakken: kunstzinnige vorming, aardrijkskunde, natuur, techniek, geschiedenis, informatie- en communicatietechnologie, muziek en internationale gerichtheid. Dit wordt aangeboden met behulp van het International Primary Curriculum (IPC). 

Het International Primary Curriculum is een eigentijds curriculum voor de groepen 5 t/m 8 waarin leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. De focus komt meer te liggen om vaardigheden i.p.v. kennis. Kennis is overal om ons heen te vinden, maar de vaardigheden om informatie op te zoeken worden getraind. Onderwijs waarbij er naast kennis ook aandacht is voor vaardigheden en inzicht. IPC biedt een combinatie tussen relevante kennis, vaardigheden en inzicht, waardoor kinderen beter leren omgaan met de complexiteit van de 21e eeuw.  

Waarde(n)vol leren Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze volop hun eigen talenten. Kinderen leren begrip voor elkaar te hebben. Ze leren zich te verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar.    Een IPC-thema is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Rekenen-Spelling-Taal De manier waarop basisvaardigheden worden aangeleerd verschilt nogal van de manier van vroeger. In de groepen 5 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van Snappet: gedifferentieerd, gepersonaliseerd en adaptief onderwijs.  

Bij gedifferentieerd werken kijkt de leerkracht naar het niveau van de leerling en past daarbij de instructie en de lesstof aan, om zo aan te sluiten bij de behoefte van leerlingen. Op die manier sluit de leerstof beter aan op de niveauverschillen in de klas. Door op verschillende manieren met de instructie en de lesstof om te gaan probeert de leerkracht bij iedereen een bepaald niveau te behalen. Vaak deelt een leerkracht de klas in instructiegroepen in.  

Gepersonaliseerd leren gaat een stapje verder dan differentiëren. Focus ligt hier op individuele leerroutes: iedere leerling heeft een eigen, gepersonaliseerde leerroute. De personalisatie van de leerstof zit met name in de moeilijkheidsgraad, tempo en manier van leren. Alle leerlingen werken tegelijkertijd aan hun leerdoelen, allemaal op hun eigen niveau.   

Bij adaptief onderwijs wordt er gekeken naar de verschillen tussen kinderen om vervolgens goed aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Dat gaat verder dan alleen op organisatorisch en didactisch vlak. Er wordt ook kritisch gekeken naar de leerinhoud en de taakbeleving van kinderen. Snappet gelooft dat techniek in adaptief onderwijs het verschil maakt door het administratieve deel over te nemen van de leerkracht. Adaptief werken op papier is voor een leerkracht ondoenlijk in een klas met 30 leerlingen. De techniek ondersteunt de leerkracht, maar de leerkracht is en blijft altijd de regisseur.  


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

- Kinderen die iets anders nodig hebben dan in de klas geboden kan worden, krijgen in overleg met de intern begeleider ondersteuning van één van onze specialisten in de school. 

- Leerlingen met kenmerken van dyslexie krijgen extra ondersteuning volgens het dyslexie-protocol(zorgniveau 2 en 3)

- Leerlingen met kenmerken van van dyscalculie krijgen extra ondersteuning volgens het dyscalculie-protocol.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze school streeft ernaar om te werken vanuit leerlijnen. Hierbij willen we aansluiten bij het niveau van de leerling. D.m.v. gerichte instructies en een gericht aanbod, willen we onze kinderen uitdagen in de zone van naaste ontwikkeling. Zo creëren we een omgeving waarin elke leerling op zijn eigen tempo kan groeien en ontwikkelen. 

We streven ernaar om zoveel mogelijk kinderen het onderwijs te kunnen laten volgen op De Dorpsschool. Hiervoor volgen wij onze groepen en leerlingen op cyclische wijze. De intern begeleider heeft 4 keer per jaar een gesprek met de leerkracht om de voortgang op groeps- en individueel niveau te monitoren. Daar waar nodig worden, eventueel in samenwerking met het samenwerkingsverband, groeps- of individuele trajecten opgezet.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Visie

Ons Kindcentrum is in de eerste plaats een leefgemeenschap  waarin het begrip 'samen' een belangrijk aspect vormt: samen spelen, samen leren, samen beleven. Binnen een positief pedagogisch klimaat, gaan we uit van respect voor elkaar en rechtdoen aan individuele verschillen. Daarmee willen wij peuters voorbereiden op een drempelloze entree in het basisonderwijs en nemen we steeds het belang van het kind als uitgangspunt. 

Doelen
- Een doorgaande lijn van ontwikkelingsgerichte activiteiten waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
- Vroegtijdige signalering/ontwikkelingsbehoeften van kinderen en afgestemde zorg.
- Drempelloze entree basisonderwijs, zie hiervoor ons drempelloos door beleid. (https://www.dedorpsschool.nl/bestanden/504503/Drempelloosdoor_okt2018_dorpsschool.pdf).

Terug naar boven