Basisschool De Rythmeen

Prins Constantijnlaan 1 7437 BX Bathmen

  • Schoolfoto van Basisschool De Rythmeen
  • Schoolfoto van Basisschool De Rythmeen
  • Schoolfoto van Basisschool De Rythmeen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We werken met de invalpool van Personeelscluster Oost Nederland (PON).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Elk kind is uniek en dat is wat het werken in het onderwijs boeiend maakt. De verschillen tussen leerlingen, vraagt van de leerkracht dat hij aansluit bij datgene dat de leerling nodig heeft. Dit noemen we de ‘zorg voor onze leerlingen’. Onze school heeft een intern begeleider. Deze coördineert de zorgstructuur en adviseert leerkrachten wanneer er zich eventuele ontwikkelingsproblemen bij een kind voordoen.  Twee keer per jaar worden alle kinderen besproken tijdens de groepsbespreking tussen leerkracht en intern begeleider. Naast deze momenten kan de leerkracht het hele jaar door bij de intern begeleider terecht met vragen rondom een passend onderwijsaanbod.  De ontwikkeling van de leerlingen worden door de school gevolgd op leerlingniveau, groepsniveau en schoolniveau. Als de ontwikkeling van een leerling stagneert, wordt er een hulpplan opgesteld. Indien blijkt dat dit onvoldoende resultaat oplevert, vindt er een gesprek plaats met u als ouders om vervolgstappen te bespreken.

Scholen zijn verplicht om een passende onderwijsplek te vinden voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dit heet de zorgplicht. Of uw kind nu ‘gewoon’ of ‘anders’ leert: elke school heeft de plicht een passend aanbod te doen. Het liefst op de basisschool thuis nabij. En als dat niet kan, dan op een andere basisschool, in het speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs. Altijd in samenspraak met u als ouder of verzorger. ‘Gewoon als het kan, speciaal als het moet.’

Om de extra ondersteuning aan leerlingen zo goed mogelijk te regelen werken de schoolbesturen van de basisscholen in de gemeente Deventer samen in het samenwerkingsverband Sine Limite. Onze basisschool maakt ook deel uit van dit samenwerkingsverband. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van onze basisschool staat beschreven welke ondersteuning de school kan bieden. Wij maken daarin onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning.  
Basisondersteuning is de ondersteuning die iedere basisschool in het samenwerkingsverband biedt. Voor iedere leerling die meer ondersteuning nodig heeft zorgen wij voor aanpassingen in het onderwijs. Dit is maatwerk want wij gaan uit van de onderwijsbehoefte van de leerling. In de meeste gevallen kunnen wij dit zelf bieden met de deskundigheid en mogelijkheden binnen onze school. Soms hebben wij ondersteuning nodig vanuit Sine Limite en in enkele gevallen biedt het speciaal (basis) onderwijs voor uw kind passend onderwijs voor een leerling.

Gespecialiseerd uitvoerder 
Op alle basisscholen in Deventer werken gespecialiseerd uitvoerders. Zij worden kortdurend ingezet als kinderen ondersteuning nodig hebben. De gespecialiseerd uitvoerder valt onder de basisondersteuning van de school en kan ingezet worden vanuit een HGPD-gesprek (maximaal 8 weken) of een traject-overleg (maximaal 12 weken). Ondersteuningsvragen waar de gespecialiseerd uitvoerder voor kan worden ingezet kunnen zijn op het gebied van gedrag, sociale ontwikkeling, emotionele ontwikkeling, aanpassingen in de lesstof, werkhouding en taakgerichtheid.

Extra ondersteuning 
Als een leerling onvoldoende profiteert van de basisondersteuning, kan er extra ondersteuning worden ingezet. Bij het samenwerkingsverband kan op diverse kennisgebieden een PAC-aanvraag worden ingediend. Een medewerker van Sine Limite komt dan voor 1 tot 5 preventieve ambulante consultaties naar de school om advies te geven. Daarnaast is het in een enkel geval mogelijk om vanuit het trajectoverleg een arrangement aan te vragen voor een leerling. De Commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) beoordeelt of uw kind in aanmerking komt voor een arrangement.  

Intensieve ondersteuning 
Soms blijkt dat een leerling (tijdelijk) intensieve begeleiding nodig heeft. Dan kan vanuit het trajectoverleg besloten worden dat het nodig is dat een kind onderwijs gaat volgen in het speciaal (basis)onderwijs. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Zo veel als mogelijk thuisnabij onderwijs. We hebben ervaringen met kinderen met downsyndroom, kinderen die maatschappelijk blind zijn en slechthorende kinderen. In afstemming met het specialistische onderwijs wordt een vorm van ondersteuning gekozen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuteropvangorganisatie  DOK13 biedt voor Kindcentrum de Rythmeen peuterspelen aan. Met de school wordt nauw samengewerkt om een doorgaande lijn voor de kinderen te realiseren, vanuit de visie ‘drempelloos door’. Peuterarrangement, primair onderwijs en buitenschoolse opvang worden zodanig aangeboden dat een doorlopende pedagogische ontwikkelingslijn van 2 tot 13 jaar wordt gerealiseerd. 

Wij bieden:  

  • voorschoolse opvang 2-13 jr 07.15u - 08.15u
  • peuterspelen/kinderopvang 2-4 jr 08.15u - 12.30u 
  • verlengde opvang 2-4 jr 12.30u - 14.00u
  • naschoolse opvang 2-13 jr 14.00u - 18.30u

Terug naar boven